ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                   Σκιάθος, 06 Απριλίου 2020

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                      

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ.3627/31.03.2020 για τακτική συνεδρίαση (5η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 04/04/2020 ημέρα Σάββατο και ώρα 17:30 και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1οεκτός,1ο,2ο,3ο,4ο,5ο,6ο,7ο,8ο,9ο της υπ’αριθ. πρωτ.3627/31.03.2020 πρόσκλησης.

 • Το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκε ομόφωνα.

Ο Δήμαρχος Σκιάθου,κ. Θεοδώρος Π. Τζούμας προσκλήθηκε και παρευρέθηκε στην συνεδρίαση. Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και η κα Ζαφειρούλα Αναγνώστου, υπάλληλος του Δήμου Σκιάθου, για την ορθή τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη είκοσι ένα (21) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 2. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 3. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 4. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 5. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 6. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη
 7. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 8. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 9. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 10. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 11. Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη
 12. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 13. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 14. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου-Θεοδώρου
 15. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 16. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 17. Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου
 18. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 19. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 20. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 21. Καρπέτας Βάϊος του Ευάγγελου

         ΑΠΟΝΤΕΣ

     Ουδείς

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ο κ. Πασχάλης Νικόλαος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 5ου θέματος.

Η κ. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία αποχώρησε μετά την ψήφιση του 6ου θέματος.

Ο κ. Καρπέτας Βάϊος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 8ου θέματος.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1. Λήψη μέτρων προστασίας επιχειρήσεων, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Α.Δ.Σ. 44/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α) 1. Σύμφωνα με το άρθρο τριακοστό έβδομο παρ. 8 της Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 68/20-03-2020), επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορονοϊού COVID-19 και δεν κάνουν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με το άρθρ. 13 του από 24-9/20-10-1958 Β.Δ., απαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί και σε περίπτωση που έχουν καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής να συμψηφίζονται με μελλοντικές απαιτήσεις τελών.

2. Σύμφωνα με το άρθρο τριακοστό έβδομο παρ. 9 της Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 68/20-03-2020), επιχειρήσεις που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορονοϊού COVID-19, απαλλάσσονται του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 25/1975, για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί και σε περίπτωση που έχουν καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής να συμψηφίζονται με μελλοντικές απαιτήσεις τελών.

3. Σύμφωνα με το άρθρο τριακοστό έβδομο παρ. 10 της Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 68/20-03-2020), να διενεργεί προμήθειες για την παροχή γευμάτων και τροφίμων για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων.

Β) 4.Εισηγείται προς την Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, την παράταση μέχρι 31-10-2020 όλων των συμβάσεων παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας που έληξαν το έτος 2019 (ΦΕΚ Β΄ 1636/12-05-2017) ή που έληξαν ή λήγουν το έτος 2020 (ηλεκτρονικές δημοπρασίες) και οι παραχωρησιούχοι δηλώσουν μέχρι 10-05-2020 ότι επιθυμούν την παράταση, με καταβαλλόμενο μίσθωμα μειωμένο κατά 40% σε σχέση με το χρονικά τελευταίο προβλεπόμενο από τη σύμβαση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

2. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου Σκιάθου.(79/2020,84/2020 & 91/2020 Α.Ο.Ε)

Α.Δ.Σ. 45/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020,όπως ψηφίσθηκε με την υπ’αριθμ. 79/2020,84/2020 και 91/2020 Α.Ο.Ε.

3.

Έγκριση της τροποποίησης του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Σκιάθου (67/2020 Α.Ο.Ε).

Α.Δ.Σ. 46/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Απορρίπτει την τροποποίηση του Κανονισμού Καθαριότητας όπως ψηφίσθηκε με την υπ’αριθμ. 67/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθώς υπάρχει διαφοροποίηση ως προς το άρθρο 60, τα υφιστάμενα πρόστιμα να παραμείνουν ως έχουν όπως επίσης και τα νέα πρόστιμα που προστέθηκαν στον ανωτέρω Κανονισμό.

4. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση αμαξοστασίου & γραφείων της υπηρεσίας Καθαριότητας & Περιβάλλοντος του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 47/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. Την έγκριση   μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση αμαξοστασίου & γραφείων της υπηρεσίας Καθαριότητας & Περιβάλλοντος του δήμου Σκιάθου επειδή ο Δήμος μας δεν διαθέτει κατάλληλο ακίνητο.

Β. Οι όροι του Διαγωνισμού θα καταρτιστούν από την Οικονομική Επιτροπή.

Γ. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή της παρ.1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 210/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Δ. Η εκτίμηση του ακινήτου θα γίνει από την επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81 που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 211/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την αρ. 676/2019 Απόφαση Δημάρχου.

5. Λήψη απόφασης σχετικά με την μικροσυγκοινωνία άγονης γραμμής Σκιάθου – Κουκουναριών όπως διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.1 και 2 του Π.Δ 967/79 (ΦΕΚ Α272).

Α.Δ.Σ.48/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την αναβολή του θέματος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης από την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν.3463/2006, όπως αναφέρεται στην υπ’αριθμ. 3759/03-04-2020 θέση – αντιπρόταση της δημοτικής παράταξης «Σκιάθος Ενωμένη ‘βήμα στο μέλλον’ επί του 5ου θέματος της Συνεδρίασης Δ.Σ της 4ης Απριλίου 2020.

6. Χορήγηση παράτασης μουσικής σε ΚΥΕ.

Α.Δ.Σ. 49/2020

Χορηγεί παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής στα κάτωθι καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος:

Α. ΟΜΟΦΩΝΑ μέχρι και την 03:00 ώρα

ΚΟΥΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

(ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 1147963/19-02-2020

FRAST

Β. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ μέχρι και την 02:00 ώρα

MAXILARES JASMINE IKE

(ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 1124236/12-08-2019 (VER1)

JASMINE

Γ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ μέχρι και την 02:00 ώρα

JAGUAR MAXILARES IKE

(ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 1124829/23-08-2019 (VER1)

JAGUAR

7. Εξέταση της υπ’αριθμ. 3059/06-03-2020 αίτησης της παράταξης «Σκιάθος Ενωμένη ‘βήμα στο μέλλον’» σχετικά με την αίτηση του Νικολάου Βασιλείου του Γιακουμή με θέμα «Λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση ή μη της διάρκειας της μισθώσεως από τη λήξη της, για το δημοτικό ακίνητο (Νο2), που βρίσκεται στο άκρο της μεσημβρινής παραλίας, ύστερα από την υπ’αριθμ. 8899/30-09-2019 αίτηση παράτασης του ενδιαφερόμενου προς τη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου».

Α.Δ.Σ. 50/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την παράταση για μια τετραετία της διάρκειας της μισθώσεως από τη λήξη της ,ήτοι μέχρι 04.04.2024.

8.

Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών των ενδιαφερόμενων Τραπεζών για τη σύναψη σύμβασης με το Δήμο για τη τήρηση των χρηματικών αποθεμάτων του.

Α.Δ.Σ. 51/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ορίζει Τριμελή Επιτροπή η οποία θα προβεί στο άνοιγμα των προσφορών και θα αξιολογήσει τις λεπτομέρειες των προσφορών , με βάση την συμφερότερη προσφορά στο σύνολο της, και έχει ως εξής:

1. Λιακόπουλος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, ως Πρόεδρος.

2.Κουκουλάκης Θωμάς, δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον Γιαμαρέλο Νικόλαο, δημοτικό σύμβουλο της μείζονος μειοψηφίας.

3. Κανταράκιας Αναστάσιος, δημοτικός υπάλληλος, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον

Πατσογιάννη Νικόλαο, δημοτικό υπάλληλο.

Β. Ακολούθως η ανωτέρω Τριμελής Επιτροπή θα εισηγηθεί την αξιολόγηση των προσφορών των ενδιαφερόμενων Τραπεζών προς το Δημοτικό Συμβούλιο –σε επόμενη συνεδρίαση του-από το οποίο (Δημοτικό Συμβούλιο) θα ληφθεί η τελική απόφαση.

9. Έγκριση των υπ’αριθμ. 3248/11-03-2020 & 3464/18-03-2020 αιτήσεων της αναδόχου εταιρείας «Λατομεία Τυρνάβου Α.Ε» για 3η παράταση προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 30ης Σεπτεμβρίου 2018 στο Δημοτικό Οδικό Δίκτυο Δήμου Σκιάθου».

Α.Δ.Σ. 52/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Eγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μετά τη συνολική προθεσμία, με αναθεώρηση, δηλαδή έως 23 Οκτωβρίου 2020.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή