ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Σκιάθος,   05/07/2013

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.: 6659

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ 

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣ

1. κ. Δήμαρχο Σκιάθου

2. Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας προσκαλούμε στη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  του Πολιτιστικού Κέντρου Μπούρτζι,  την 10η Ιουλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.30 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

$11.      Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Χαλκιάς Νικόλαος, Πρόεδρος επιτροπής καταστημάτων.

$12.      Χορήγηση προεγκρίσεων αδειών ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Χαλκιάς Νικόλαος, Πρόεδρος επιτροπής καταστημάτων.

$13.      Χορήγηση παράτασης χρόνου  για την προσκόμιση των επιπλέον δικαιολογητικών  που ζητήθηκαν από την Υπηρεσία μας (Βεβαίωση Δασαρχείου Σκοπέλου) προκειμένου να εκδοθεί άδεια  υπαίθριου στάσιμου εμπορίου –ΚΑΝΤΙΝΑ της ERIKA  WEISS-KANTARAKIAS-την επόμενη σαιζόν 2014.

 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Χαλκιάς Νικόλαος, Πρόεδρος επιτροπής καταστημάτων.

$14.      Λήψη απόφασης περί ένταξης του Δήμου Σκιάθου στο πρόγραμμα ανακύκλωσης, ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και εξουσιοδότησή του για υπογραφή της σύμβασης.

 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:κ. Πλωμαρίτης Νικόλαος, Δήμαρχος.

$15.      Διαγραφή οφειλών κατά του Δήμου Σκιάθου λόγω παραγραφής τους.

 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:κ. Πλωμαρίτης Νικόλαος, Δήμαρχος.

$16.      Ψήφιση πίστωσης ποσού 400 ευρώ  πλέον ΦΠΑ στον Κ.Α.  00.6431 για τη διαφημιστική καταχώρηση του Δήμου Σκιάθου στο SΥΝ Magazine.

 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:κ. Πλωμαρίτης Νικόλαος, Δήμαρχος.

$17.      Αίτημα του Δήμου Σκιάθου προς την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) για γνωμοδότηση που αφορά πρόταση τροποποίησης όρων δόμησης στο γεωτεμάχιο του Δημοτικού Σταδίου Σκιάθου (για τη βελτίωση και στέγαση του παλαιού γηπέδου μπάσκετ).

 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:κ. Πλωμαρίτης Νικόλαος, Δήμαρχος.

$18.      Έγκριση μελέτης για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2013 και  καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης

 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:κ. Διολέττας Δημήτριος, Αντιδήμαρχος.

$19.      Έγκριση της αρ. 39/2013 Απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου που αφορά τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του.

 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Πασχάλης Πασχάλης, Πρόεδρος του ΔΛΤΣ.

$110.Εξέταση της υπ΄αρ. 6294/28-06-2013 αίτησης του Αϊβαλιώτη Ελευθερίου του Δημητρίου.

 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:κ. Πλωμαρίτης Νικόλαος, Δήμαρχος.

$111.Εξέταση της υπ΄αρ. 6552/03-07-2013 αίτησης του Μαχρέμη Ιωάννη του Δημητρίου.

 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:κ. Πλωμαρίτης Νικόλαος, Δήμαρχος.

$112.Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων και εισπραχθέντων χρηματικών ποσών.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κα Κανταράκη-Τσολοβίκου Μοσχαδώ, Αντιδήμαρχος.

$113.Διαγραφή υπολοίπων χρηματικών καταλόγων της “ΑΓΙΩΤΗΣ Α.Ε ΤΟΥΡ/ΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ” λόγω υπαγωγής της στη ρύθμιση του άρθρου 54 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ Α/138/2011).

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κα Κανταράκη-Τσολοβίκου Μοσχαδώ, Αντιδήμαρχος.

$114.Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου, κ. Νικολάου Πλωμαρίτη και αντιπροσωπείας της Σκιάθου στο Νewport των Ηνωμένων Πολιτειών από 14 έως 18 Νοεμβρίου 2013 προκειμένου να παραστεί στον εορτασμό της Παναγίας Εικονήστριας, μετά από πρόσκληση του Δημάρχου του Νewport, και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:κ. Πλωμαρίτης Νικόλαος, Δήμαρχος.

$115.ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ του Μπαλατσού Ιωάννη του Κων/νου κατοίκου Σκιάθου, για την ΑΝΑΚΛΗΣΗ της  υπ’ αριθμ. 19/1528/1996 άδειας λειτουργίας κατ/τος «Ταβέρνα Σνακ Μπαρ» με την επωνυμία «TIFFANY’S» στην περιοχή Αεροδρομίου Σκιάθου, της Μπέλτσιου Δήμητρας συζ. Ιωάννη.

 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Χαλκιάς Νικόλαος, Πρόεδρος επιτροπής καταστημάτων.

$116. Μετακινήσεις.

  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Πλωμαρίτης Νικόλαος, Δήμαρχος.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΗΜ. ΜΑΘΗΝΟΣ 

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή