ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Σκιάθος, 12/04/2013

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.: 3371

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣ

1. κ. Δήμαρχο Σκιάθου

2. Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας προσκαλούμε στη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Κέντρου Μπούρτζι, την 16η Απριλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Χορήγηση προεγκρίσεων αδειών ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 1. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 1. Χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου –ΚΑΝΤΙΝΑ.
 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου στην Επιτροπή Αγώνα για το Μέλλον του Λιμένα Σκιάθου και έκδοση ψηφίσματος επί του θέματος του Τουριστικού Λιμένα (Μαρίνας) Σκιάθου.
 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 για την δημιουργία νέας κατηγορία εξόδων 83 για την μεταφορά των υποχρεώσεων που θα αποπληρωθούν μέσω της επιχορήγησης των ληξιπροθέσμων.
 1. Έγκριση πρακτικών για την εκμίσθωση ενός δημοτικού ακινήτου (Ν 2) που βρίσκεται στο άκρο της μεσημβρινής παραλίας για να χρησιμοποιηθεί μόνο για πώληση νωπών αλιευμάτων (ιχθυοπωλείο) με πλειοδοτική δημοπρασία κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.
 1. Εξέταση της υπ΄αρ. πρωτ.2414/12-03-2013 αίτησης της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΛΑΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΜΠΑΡΑΚΗ ΚΥΡΑΤΣΟΥΛΑ Ο.Ε.», που εδρεύει στη Σκιάθο και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Βασίλειο Αλατζά του Παναγιώτη.
 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.200 € στον Κ.Α. 006432.2 για την συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού ΙΤΒ 2013 στο Βερολίνο Γερμανίας από 6 έως 10 Μαρτίου 2013.
 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000 € στον Κ.Α. 00.6432.για τη συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στην εκδήλωση της εταιρίας Flyniki/Airberlin.
 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000 € στον Κ.Α.  00.6431 για τη διαφημιστική καταχώρηση του Δήμου Σκιάθου στον κατάλογο της ρωσικής εταιρίας (tour operator) Versa Travel.
 1. Έγκριση της μελέτης για την εκτέλεση της εργασίας «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.
 1. Έγκριση της 1ης και 2ης κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ποσού 18.568,94 €   για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 248 & 9184/2013 αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών στις 2 Σχολικές Επιτροπές του Δήμου μας.
 1. Έγκριση του πρακτικού συνεδρίασης της Επιτροπής Παιδείας Δήμου Σκιάθου σχετικά με παραχώρηση σχολικής αίθουσας.
 1. Αποδοχή της 3/2013 μελέτης προμήθειας με τίτλο "Κοινόχρηστα Ποδήλατα Δήμου Σκιάθου" Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του Πράσινου Ταμείου.
 1. Νομιμοποίηση υφιστάμενων κατασκευών στον αιγιαλό και υποθαλάσσιου αγωγού εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Ξανέμου Δήμου Σκιάθου.
 1. Νομιμοποίηση υφιστάμενων κατασκευών στον αιγιαλό και υποθαλάσσιου αγωγού εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Κουκουναριών Δήμου Σκιάθου.
 1. Ορθή επανάληψη της 80/2013 Α.Δ.Σ. περί: «Σύσταση επιτροπής για την εκκαθάριση του αρχείου του ΚΕΠ από έγγραφα των οποίων ο χρόνος διατήρησης έχει παρέλθει» για τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλος της επιτροπής.
 1. Αντικατάσταση της κ. Α. Φιλαρέτου μετά την υπ΄αρ. 2426/12-03-2013 δήλωση παραίτησής της από μέλος της Διαπαραταξιακής Επιτροπής για τον έλεγχο των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών των δημοτών που αιτούνται παράταση της χρήσης εργοταξιακών παροχών.
 1. Διαγραφή οφειλής ποσού 380,00 € του Ζαγοριανού Δημητρίου του Σπυρίδωνα από τον αριθ. 680/2013 χρηματικό κατάλογο.
 1. Διαγραφή οφειλής ποσού 380,00 € του Μανίκα Ευστρατίου.
 1. Εξέταση της υπ΄αρ. 2719/22-03-2013 αίτησης της Δεληγιάννη Άννας περί παραχώρησης αίθουσας για τη στέγαση της συλλογής των μουσικών οργάνων.
 1. Μετακινήσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓ. ΖΛΑΤΟΥΔΗΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή