ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Σκιάθος       : 13/12/2013

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                   Αριθ. Πρωτ. : 12611  

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

                                    

            

                ΠΡΟΣ

                                           1. κ. Δήμαρχο Σκιάθου

                                                                     2. Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας προσκαλούμε στη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Κέντρου Μπούρτζι, 20η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

      

 1. Ανάκληση άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω τροποποίησης   υγειονομικών όρων.

     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Χαλκιάς Νικόλαος, Πρόεδρος Επιτροπής Καταστημάτων

 1. Χορήγηση προέγκρισης για άδειες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Χαλκιάς Νικόλαος, Πρόεδρος Επιτροπής Καταστημάτων

 1. Έγκριση του «Ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2014».(Εισηγητικές αποφάσεις: 222/2013 Απόφαση οικονομικής επιτροπής & 9/2013 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής )

     ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:κα. Μοσχαδώ Τσολοβίκου, Αντιδήμαρχος

 1. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 6/2013 μελέτης για το έργο με τίτλο «Βελτίωση οδοστρώματος στην περιοχή Ξάνεμος (από το αεροδρόμιο έως την παραλία Ξανέμου)», προϋπολογισμού 450.000,00€ στα πλαίσια του «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ (O.Σ.AN) ΣΚΙΑΘΟΥ» στον ΑΞΟΝΑ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 (Κωδ. Προσκλ. 60/2013).

     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:κ. Πλωμαρίτης Νικόλαος, Δήμαρχος

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού (νέος προϋπολογισμός 285.000,00 Ευρώ) της υπ΄αριθμ. μελέτης 7/2013 για το έργο με τίτλο «Βελτίωση οδοστρώματος στην περιοχή Τρούλος (από την Επαρχιακή Οδό έως τον Χ.Υ.Τ.Α.)» στα πλαίσια του «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ (O.Σ.AN) ΣΚΙΑΘΟΥ» στον ΑΞΟΝΑ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 (Κωδ. Προσκλ. 60/2013).

     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:κ. Πλωμαρίτης Νικόλαος, Δήμαρχος

 1. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 9/2013 μελέτης με τίτλο «Βελτίωση και στέγαση του παλαιού γηπέδου μπάσκετ στο χώρο του Δημοτικού Σταδίου Σκιάθου», προϋπολογισμού 459.915,64€, στα πλαίσια του «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ (O.Σ.AN) ΣΚΙΑΘΟΥ» στον ΑΞΟΝΑ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 (Κωδ. Προσκλ. 60/2013).

     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:κ. Πλωμαρίτης Νικόλαος, Δήμαρχος

 1. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού τεσσάρων (4) εργατών καθαριότητας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών.

     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:κ. Δ. Διολέττας, Αντιδήμαρχος

 1. Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Σκιάθου.

     ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:κα. Μοσχαδώ Τσολοβίκου, Αντιδήμαρχος

9.      Καθορισμός θέσεων που παραχωρούνται για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου Δήμου Σκιάθου (218/2013 Εισηγητική Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

     ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:κα. Μοσχαδώ Τσολοβίκου, Αντιδήμαρχος

10.  Τροποποίηση της υπ΄αρίθμ. 209/2013 Α.Δ.Σ. με την προσθήκη της περίπτωσης 11 στον πίνακα, για τον καθορισμό τέλους κοινοχρήστου χώρου που καταλαμβάνει η κατασκευή περιπτέρου σύμφωνα με την υποπαρ.ΣΤ2 του άρθρου 1 του N.4093/2012. (220/2013 Εισηγητική Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

     ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κα. Μοσχαδώ Τσολοβίκου, Αντιδήμαρχος

 1. Εξέταση της υπ άριθμ. 12486/11-12-2013 αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με θέμα: «Μετατόπιση Περιπτέρου».

     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:κ. Πλωμαρίτης Νικόλαος, Δήμαρχος

 1. Εξέταση της υπ άριθμ. 12503/11-12-2013 αίτηση του κ. Νικητάκη Σπυρίδωνα με θέμα: «Μετατόπιση Περιπτέρου».

       ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:κ. Πλωμαρίτης Νικόλαος, Δήμαρχος

 1. Εξέταση της υπ άριθμ. 12571/12-12-2013 αίτηση του υποκαταστήματος ALPHABANK με θέμα: «Μετατόπιση Περιπτέρου».

     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:κ. Πλωμαρίτης Νικόλαος, Δήμαρχος

 1. Αναπροσαρμογή τιμολογιακής πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α.Σ και εφαρμογή ελαφρύνσεων σε

     δικαιούχους με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. (79/2013 Απόφαση Διοικητικού

     Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Σ.)

     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μασούρος Χρήστος, Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

 1. Επικαιροποίηση των αποφάσεων που αφορούν τέλη και δικαιώματα της Δ.Ε.Υ.ΑΣ. όπως ισχύουν για το έτος 2014. (81/2013 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Σ)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μασούρος Χρήστος

 1. Έγκριση Προϋπολογισμού Δ.Ε.Υ.Α.Σ. οικονομικού έτους 2014 (78/2013 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Σ).

     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μασούρος Χρήστος, Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

 1. Έγκριση του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Σ (82/2013 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Σ).

     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μασούρος Χρήστος, Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

 1. Έγκριση νέου Κανονισμού Αποχέτευσης Δ.Ε.Υ.Α.Σ. (85/2013 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Σ).

     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μασούρος Χρήστος, Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

 1. Εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.(217/2013 Εισηγητική Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

     ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:κα. Μοσχαδώ Τσολοβίκου, Αντιδήμαρχος

 1. Έγκριση διοργάνωσης της εκδήλωσης « Αφιέρωμα στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη»           που έχει προγραμματιστεί για τις 4 ΙανουαρίουΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:κα. Μοσχαδώ Τσολοβίκου, Αντιδήμαρχος
 2. Αποδοχή, έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της «Φυτοτεχνικής Μελέτης Αποκατάστασης Περιβάλλοντος στην θέση Στροφυλιά Σκιάθου».                                            EIΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δημήτριος Διολέττας, Αντιδήμαρχος
 3. Εγγραφές νηπίων στον παιδικό σταθμό Δήμου Σκιάθου.                                 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:κα. Μοσχαδώ Τσολοβίκου, Αντιδήμαρχος
 4. Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Σκιάθου.

     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:κ. Πλωμαρίτης Νικόλαος, Δήμαρχος

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Σκιάθου.    

     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:κ. Πλωμαρίτης Νικόλαος, Δήμαρχος

 1. Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 11389/1993, του Π.Δ. 28/80, του Π.Δ. 171/87 και του Π.Δ. 270/EIΣΗΓΗΤΡΙΑ:κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης, γραμματέας Δ.Σ.                                  
 1. Διαγραφή οφειλών του Δήμου Σκιάθου προς τρίτους (223/2013 Εισηγητική Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

     ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κα. Μοσχαδώ Τσολοβίκου, Αντιδήμαρχος

 1. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων και εισπραχθέντων χρηματικών ποσών.EIΣΗΓΗΤΡΙΑ:κα. Μοσχαδώ Τσολοβίκου, Αντιδήμαρχος
 2. Τροποποίηση της αριθμ.28/2013 Α.Δ.Σ. με θέμα:«Συγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου – Λυκείου Σκιάθου για τα έτη 2013 και 2014».                                      EIΣΗΓΗΤΡΙΑ:κα. Μοσχαδώ Τσολοβίκου, Αντιδήμαρχος
 3. Εξέταση της υπ΄αριθμ. 8135/14-08-2013 αίτησης του κ. Γεωργίου Ιωάννου του Νικολάου. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:κα. Μοσχαδώ Τσολοβίκου, Αντιδήμαρχος
 4. Εξέταση της υπ΄αριθμ. 7393/29-07-2013 αίτηση της κα. Υδραίου Ελένης του Γεωργίου. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:κα. Μοσχαδώ Τσολοβίκου, Αντιδήμαρχος
 5. Υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων Δήμου Σκιάθου, έτους 2014.                 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Πλωμαρίτης Νικόλαος, Δήμαρχος
 6. Ορισμός Διαχειριστή Μεταφορών Δήμου Σκιάθου (κάτοχος Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας).                                                                                                   ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Πλωμαρίτης Νικόλαος, Δήμαρχος
 7. Μετακινήσεις.                                                                                                ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Πλωμαρίτης Νικόλαος, Δήμαρχος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

         ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

     ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΗΜ. ΜΑΘΗΝΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή