ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Σκιάθος  12/03/2013

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                         Αριθ. Πρωτ.:  2427 

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ 

 

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

ΠΡΟΣ

 

1. κ. Δήμαρχο Σκιάθου

2.Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας προσκαλούμε στη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  του Πολιτιστικού Κέντρου Μπούρτζι,  την  13η  Μαρτίου  2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ. σε έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο ένα και μοναδικό  θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

1. Ορθή  επανάληψη  της  31/2013   απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Σκιάθου  περί  παράτασης  χρήσης  εργοταξιακών  παροχών.

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε. ΖΛΑΤΟΥΔΗΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή