ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Σκιάθος     : 07/11/2013

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                             Αριθ. Πρωτ.: 11303

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

               ΠΡΟΣ

                                                      1.κ. Δήμαρχο Σκιάθου

   2.Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας προσκαλούμε στη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Κέντρου Μπούρτζι, την 12η Νοεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο ένα και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Π.Δ.) ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

     ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

                                                 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΗΜ. ΜΑΘΗΝΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή