ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 2427350119

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 4/8/2023

Αρ. πρωτ.: 10459

ΠΡΟΣ

 • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Θεόδωρο Τζούμα
 • κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην 19η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Λήψη απόφασης για τροποποίηση του προγράμματος τουριστικής προβολής έτους 2023. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μαθηνός
 1. Λήψη απόφασης για έγκριση της 2ης αναμόρφωσης (διαπιστωτικού χαρακτήρα) του προϋπολογισμού οικ. έτους (171/2023 Α.Ο.Ε.) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους (172/2023 και 176/2023Α.Ο.Ε.) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. Έγκριση έκθεσης τριμηνιαίας εκτέλεσης προϋπολογισμού B΄ τριμήνου έτους 2023 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Γ. Αντωνίτσας
 1. Λήψη απόφασης για έγκριση της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023του Δ.Λ.Τ. Σκιάθου.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Γ. Αντωνίτσας

 1. Έγκριση έκθεσης τριμηνιαίας εκτέλεσης προϋπολογισμού Β’ τριμήνου έτους 2023 του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023του Δ.Ο.Α.Π.Ν..ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος
 1. Καθορισμός αντιτίμου για την είσοδο των επισκεπτών στα μουσεία του Δ.Ο.Α.Π.Ν.. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος
 1. Έγκριση απολογισμού σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης οικονομικού έτους 2022. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Χονδρονικολή

 1. Επιλογή σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης ως εργαλείο άσκησης πολιτικής. (Αναγκαιότητα σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τη Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Γιαννίτσης
 1. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σκιάθου και Δ.Ε.Υ.Α. Σκιάθου με αντικείμενο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΣΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΔΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Γιαννίτσης
 1. Έγκριση χορήγησης 3ηςπαράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΣΚΙΑΘΟΥ». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Γιαννίτσης

 1. Έγκριση Σύμβασης Συνεργασίας του άρθρου 12 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021, του Δήμου Σκιάθου με την Επιχείρηση ΟΤΑ "Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης", για την υλοποίηση του έργου: Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις για τις Πράξεις:
 • «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΕΧΡΙΑ – ΠΥΡΓΙ, ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ» με προϋπολογισμό έργου 499.000,00, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ.
 • «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΕΧΡΙΑ - Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΕΧΡΙΑΣ, του ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ» με προϋπολογισμό έργου 400.000,00, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος
 1. Εξέταση αίτησης περί επέκτασης δικτύου δημοτικού φωτισμού της ΔΕΔΔΗΕ εντός του σχεδίου πόλης της Σκιάθου στη θέση «Μεγάλη Άμμος».ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος
 1. Εξέταση αίτησης περί μετατόπισης και επέκτασης δικτύου δημοτικού φωτισμού της ΔΕΔΔΗΕ εντός του σχεδίου πόλης της Σκιάθου στη θέση «Μεγάλη Άμμος».ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος
 1. Λήψη απόφασης για την παράταση ή όχι της μίσθωσης του κτηρίου που στεγάζει τις δράσεις υγιούς ψυχαγωγίας των νέων και των κατοίκων εν γένει της Σκιάθουκατά εννέα (9) μήνες. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος
 1. Διαγραφή νηπίων. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. Χονδρονικολή
 1. Διαγραφή οφειλής (Ρήγας) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. Λήψη απόφασης για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΙΒΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και τον δ.τ. «ELIVI HOTELS S.A.», με σκοπό την αποβολή τουςαπό τις κοινόχρηστες και ανήκουσες κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα στον Δήμο Σκιάθου εκτάσεις (δρόμους, υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις, υπαίθριους χώρους συνάθροισης κοινού και θέσεις στάθμευσης) που βρίσκονται εντός του Δημοσίου Κτήματος με ΚΑΕΚ350712401039/0/0 («ΞΕΝΙΑ ΣΚΙΑΘΟΥ») και έχουν λάβει ΚΑΕΚ 35071ΕΚ00080/0/0, 35071ΕΚ01402/0/0, 35071ΕΚ01403/0/0, 35071ΕΚ01404/0/0, 35071ΕΚ01405/0/0, 35071ΕΚ01406/0/0καθώς και τα Ο.Τ. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 13, όπως αυτά εμφαίνονται στο συνημμένο στην παρούσα εισήγηση από 02/2017 υπ’ αριθ. Π-2 Ρυμοτομικό Σχέδιο του Σπύρου Τσαγκαράτου.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος

 1. Λήψη απόφασης για ανάκληση της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΑΝΤΙΝΑ).ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. Λήψη απόφασης για παραχώρηση χώρου στον Ναυτικό Όμιλο. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος
 1. Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κ.Υ.Ε.(JASMIN BAR Ε.Ε.). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος
 1. Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κ.Υ.Ε.(ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΜΑΘΗΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος
 1. Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κ.Υ.Ε.(Νικόλαος Παναγιώτου). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος
 1. Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κ.Υ.Ε.(Νίνα Μαστοράκη). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος
 1. Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κ.Υ.Ε.(ΤΣΙΤΣΙΟΥΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος
 1. Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κ.Υ.Ε. (ΝΤΡΕΟΥ ΑΡΤΑΝ & ΣΙΑ Ο.Ε.). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος
 1. Γνωμοδότηση επί παράτασης ωραρίου μουσικής (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος
 1. Εξέταση αιτήματος για ανέγερση μνημείου εθνικής αντίστασης κατά την περίοδο 1941-1944.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή