ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 2427350119

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 23/3/2023

Αρ. πρωτ.: 2373

ΠΡΟΣ

  • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Θεόδωρο Τζούμα
  • κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην 8η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27 Μαρτίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Κατάθεση πάγιας προκαταβολής σε λογαριασμό του Δήμου Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

  1. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2023 στον Δήμο Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος
  1. Πρόσληψη δέκα (10) ΥΕ εργατών καθαριότητας εξωτερικών χώρων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) δίμηνης διάρκειας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 

  1. Καθορισμός ειδικοτήτων κατόπιν της έγκρισης του προγραμματισμού προσλήψεων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ έτους 2023 στον Δήμο Σκιάθου. ΣΧΕΤΙΚΑ: Α) Η αρ. 280/2022 ΑΟΕ του Δήμου Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

  1. Έγκριση έκθεσης τριμηνιαίας εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ’ τριμήνου έτους 2022 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Γ. Αντωνίτσας
  1. Τροποποίηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Σκιάθου για την υλοποίηση της δράσης «Καλλωπισμός των παρτεριών του πάρκου στο Νέο Λιμένα Σκιάθου και Υπηρεσίες Καθαριότητας και Αποκομιδής Απορριμμάτων της ευρύτερης περιοχής της χερσαίας ζώνης λιμένα» κατόπιν υποδείξεων από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Γ. Αντωνίτσας

  1. Διατύπωση γνώμης για την εκ νέου τοποθέτηση και χρήση πλωτής εξέδρας εκτός θαλάσσιας ζώνης λιμένα στη θέση «Βασιλιάς» για εποχική χρήση, ως σημείο εκκίνησης μηχανοκίνητων και μη θαλασσίων μέσων αναψυχής. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσανάκας
  1. Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κ.Υ.Ε. (ΤΣΙΑΡΔΑΚΑΣ - ΜΑΝΤΕΣ Ο.Ε. - ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή