ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Mιχαηλίδου Στυλιανή

Τηλέφ: 24273-50140, Fax: 24273-50131

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 6/6/2019

Αρ. πρωτ.: 5142

ΠΡΟΣ

  • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Δημήτριο Πρεβεζάνο
  • κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην 22η (έκτακτη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 6/6/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00’, στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος, στην οδό Νικοτσάρα 12, για λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Πρόσληψη πυροφυλάκων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (τρίμηνης απασχόλησης) για το έτος 2019. Εισηγητής κ. Γιαννίτσης

  1. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (δίμηνης απασχόλησης).

             Εισηγητής κ. Γιαννίτσης

  1. 3.Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή του φυσικού εδάφους του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 30ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ». Εισηγητής κ. Γιαννίτσης

  1. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας τεσσάρων (4) υπόγειων κάδων απορριμμάτων σύμφωνα με το   άρθρο 221 του Ν.4412 /2016. Εισηγητής κ. Γιαννίτσης

  1. 5.Εξειδίκευση πίστωσης 954,80 ευρώ του γενικού Κ.Α.Ε. 00-6142.02 με τίτλο «Αμοιβές Νομικών Προσώπων» του π/υ οικ. Έτους 2019 για τη δαπάνη παροχή υπηρεσιών ανάθεσης σε διαπιστευμένο φορέα τον έλεγχο & την πιστοποίηση λειτουργίας παιδικής χαράς του Δήμου Σκιάθου. Εισηγητής κ. Γιαννίτσης

  1. Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού συνολικής δαπάνης 950,00 στον Κ.Α.Ε. 15-6471 με τίτλο «έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» για την διοργάνωση της ετήσιας εκδήλωσης των τμημάτων μπαλέτου και μοντέρνου χορού του Δήμου Σκιάθου του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4555/2019, για την πραγματοποίηση των εκδήλωσης .

  1. 7.ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ Κ.Υ.Ε.

Σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ.3 του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου «αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του».

Το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με τα άρθρα 67 & 75 του Ν. 3852/2010 έγκειται στο γεγονός ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα αποφάσεις, για να μην θιγούν τα συμφέροντα του Δήμου και η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή