ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               Σκιάθος, 18/2/2019

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 1295/18-2-2019 για έκτακτη συνεδρίαση () του Δημοτικού Συμβουλίου στις 18/2/2019 και ώρα 13:00’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο, 2ο, 3Ο της υπ’ αριθ. πρωτ. 1295/18-2-2019 πρόσκλησης της ημερήσιας διάταξης.

Ομόφωνα αποφασίστηκε το κατ’ επείγον της συνεδρίασης.

Παρόντος  του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Πρεβεζάνου , διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη έντεκα (11) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 3. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 4. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 5. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 6. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 7. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου
 8. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 9. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου
 10. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 11. Μιτζέλος Γεώργιος του Εμμανουήλ

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 2. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 3. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 4. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 5. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 6. Διολέττας Παναγιώτης του Κων/νου
 7. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή
 8. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 9. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 10. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1 Πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2019 (άρθρο 107 του ν.4483/2017 ΦΕΚ 107/Α/2017)

ΑΔΣ 27/2019   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2019 και συγκεκριμένα την πρόσληψη   έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα τεσσάρων (4) Εργατών Καθαριότητας κατηγορίας ΥΕ και ενός (1) Οδηγού   Απορριμματοφόρου κατηγορίας ΔΕ με διάρκεια σύμβασης οκτώ μηνών για την κάλυψη αναγκών έκτακτου χαρακτήρα,   για το έτος 2019 στο   Δήμο Σκιάθου.

2

Παράταση συμβάσεων προσωπικού

ΙΔΟΧ βάσει της διαδικασίας του άρθρου

212 του Ν.3584/2007.

ΑΔΣ 28/2019  ΚΑΤΑ   ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση των υφιστάμενων συμβάσεων του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δεκαοχτώ (18) ατόμων που θα ισχύει από την επόμενη της ημερομηνίας λήξης της προηγούμενης σύμβασης δηλαδή 1/3/2019, μέχρι και τη συμπλήρωση της χρονικής διάρκειας των οχτώ (8) μηνών από την κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, 31/5/2019.

3

Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για το

χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για

τα συμφέροντα του Δήμου Σκιάθου.

         ΑΔΣ 29/2019  ΟΜΟΦΩΝΑ

Καθορίζει την αμοιβή δικηγόρου για το

χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για

τα συμφέροντα του Δήμου Σκιάθου, σύμφωνα με

τον επισυναπτόμενο πίνακα και τις υπ’ αριθμ. 24

& 25/2019 ΑΟΕ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή