ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 24273 50140, Fax: 24270 23925

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ,  13/12/2016

Αρ. πρωτ.:  10490

ΠΡΟΣ

  •  Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Δημήτριο Πρεβεζάνο
  •  κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

               Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην 23η συνεδρίαση (έκτακτη) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι, για λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. Λήψη απόφασης για ίδρυση Κέντρου Διά Βίου Μάθησης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2328/14.11.2016 ανοιχτή πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μίχας

α. Λήψη απόφασης για την ίδρυση ΚΔΒΜ του Δήμου Σκιάθου σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3879/2010 με διοικητικό κέντρο γραφείο στο χώρο του Δημαρχιακού μεγάρου και χώρο υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων το 1ο Δημοτικό Σκιάθου.

β. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στην εγκεκριμένη πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ5002212 και την υπογραφή του σχετικού Συμφώνου Συνεργασίας.

γ. Λήψη απόφασης για τον ορισμό Υπεύθυνου Εκπροσώπου του Δήμου (Μονίμου ή ΙΔΑΧ υπαλλήλου).

δ. Λήψη απόφασης για την εξουσιοδότηση του Δημάρχου να υπογράψει την σύμβαση.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, έγκειται στο γεγονός ότι η λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων κρίνεται απαραίτητη λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ  ΑΓΓ.  ΤΡΑΚΟΣΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή