ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 24273 50140, Fax: 24270 23925

Email: .

 

ΣΚΙΑΘΟΣ,  22/09/2016

Αρ. πρωτ.:  8110

ΠΡΟΣ

 •  Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Δημήτριο Πρεβεζάνο
 •  κ. Δημοτικούς Συμβούλους

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

               Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην 17η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Κανονισμός υπαίθριας διαφήμισης Δήμου Σκιάθου.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος
 1. Καθορισμός τελών διαφήμισης. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

 

 1. Αναπροσαρμογή ή μη των συντελεστών των ισχυόντων τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2017. (220/2016 ΑΟΕ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος
 1. Αναπροσαρμογή ή μη του ανταποδοτικού τέλους πολιτικών γάμων για το έτος 2017. (221/2016 ΑΟΕ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος
 1. Αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2017. (222/2016 ΑΟΕ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

 

 1. Απευθείας εκμίσθωση χώρων για καλλιτεχνικούς σκοπούς στα πλαίσια του άρθρου 192 παρ 2 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06) για το έτος 2017. (223/2016 ΑΟΕ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 

 1. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης ΙΝΤΕRΝΕΤ για το  έτος 2017. (224/2016 ΑΟΕ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 

 1. Αναπροσαρμογή ή μη των τελών και δικαιωμάτων χρήσης δημοτικού νεκροταφείου για το έτος 2017. (225/2016 ΑΟΕ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 

 1. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών, τμημάτων που παραχωρούνται για απλή χρήση σε όμορες επιχειρήσεις  για το έτος 2017. (226/2016 ΑΟΕ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 

 1. Αναπροσαρμογή ή μη:

Α) των τελών κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2017 και

Β) τελών κοινοχρήστων χώρων που καταλαμβάνουν οι κατασκευές περιπτέρων σύμφωνα με την υποπαρ.ΣΤ2 του άρθρου 1 του Ν.4093/2012 για το έτος 2017. (227/2016 ΑΟΕ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 1. Λήψη απόφασης για:

Α) Καθορισμό του δικαιώματος βοσκής για το έτος 2017.

Β) Ορισμό κατά τις επιτόπιες συνθήκες, του ορίου της «μικρής κτηνοτροφίας».

Γ) Καθορισμό των βοσκήσιμων τόπων και ορισμό βοσκών  με τον αριθμό των ζώων που δικαιούνται να βόσκουν στα δημοτικά βοσκοτόπια.

Δ) Ορισμός τριμελούς επιτροπής για το έτος 2017. (228/2016 ΑΟΕ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 1. Λήψη απόφασης για τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2016. (1/2016 A.Ε.E.) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος
 1. Έγκριση της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. (247/2016 A.O.E.) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος
 1. Έγκριση των οικονομικών χρήσεων 2012, 2013, 2014 και 2015 του κληροδοτήματος Μωραΐτη. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

 

 1. Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του κληροδοτήματος Μωραΐτη. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος
 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της Δράσης αρ.7 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα “ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016“ στον άξονα 1, Μέτρο 2 «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» σύμφωνα με την με ΑΠ 4370/09.09.2016 πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΚΩΔ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 1-2016). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

 

 1. Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης της κοινωνικής σύμπραξης (Κ.Σ.) Μαγνησίας/Σποράδων για την υλοποίηση των συνοδευτικών μέτρων στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος (ΕΠΙ) επισιτιστικής & βασικής υλικής συνδρομής του ταμείου Ευρωπαϊκής βοήθειας για τους απόρους (TEBA/FEAD). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μίχας
 1. Λήψη απόφασης για έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή έκθεση τουρισμού TTGIncontri (Ρίμινι) 13-15/10/2016 και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.960,00 € στον Κ.Α.Ε. 00.6431 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Διολέττας
 1. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπών έως 31.12.2016. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 

 1. Λήψη απόφασης για κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος
 1. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ.

 

 1. Μετακινήσεις. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ  ΑΓΓ.  ΤΡΑΚΟΣΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή