ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 24273 50140, Fax: 24270 23925

Email: .

 

ΣΚΙΑΘΟΣ,  26/10/2015

Αρ. πρωτ.:  9919

ΠΡΟΣ

 • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Δημήτριο Πρεβεζάνο
 •  κ. Δημοτικούς Συμβούλους

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

               Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην 27η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Εξέταση της υπ’ αριθμ. 8574/11.2.2015 και της 8575/11.9.2015 αίτησης του Ναυτικού Ομίλου Σκιάθου. (Εξ αναβολής) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Δ.Σ.
 2. Απευθείας εκμίσθωση χώρων για καλλιτεχνικούς σκοπούς στα πλαίσια του άρθρου 192 παρ. 2 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. (Αντίτιμο για παραχώρηση Μπούρτζι) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
 1. Αναπροσαρμογή του ανταποδοτικού τέλους πολιτικών γάμων για το έτος 2016 (275/2015 A.O.E.). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
 2. Αναπροσαρμογή του συντελεστή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2016 (276/2015 A.O.E.). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
 1. Αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2016 (277/2015 A.O.E.). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
 2. Αναπροσαρμογή των  τελών και δικαιωμάτων χρήσης δημοτικού νεκροταφείου για το έτος 2016 (278/2015 A.O.E.). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
 3. Αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών, τμημάτων που παραχωρούνται για απλή χρήση σε όμορες επιχειρήσεις  για έτος 2016 (279/2015 A.O.E.). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
 1. Αναπροσαρμογή του δικαιώματος βοσκής για το έτος 2015. Καθορισμός των βοσκήσιμων τόπων και ορισμός βοσκών με τον αριθμό των ζώων, που δικαιούνται να βόσκουν στα δημοτικά βοσκοτόπια. Ορισμός Επιτροπής για το έτος 2016 (280/2015 A.O.E.). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
 1. Αναπροσαρμογή τελών κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2015 και τελών κοινοχρήστων χώρων που καταλαμβάνουν οι κατασκευές περιπτέρων σύμφωνα με την υποπαρ.ΣΤ2 του άρθρου 1 του Ν.4093/2012 για το έτος 2016 (281/2015 A.O.E.). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
 1. Αναπροσαρμογή του τέλους  χρήσης  ΙΝΤΕRΝΕΤ για το έτος 2016 (282/2015 A.O.E.). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
 1. Λήψη απόφασης για ανάθεση σε εταιρεία marketingσχετικά με την τουριστική προβολή της Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΙΟΛΕΤΤΑΣ
 2. Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής έτους 2016. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΙΟΛΕΤΤΑΣ

                                                                                            

 1. Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 1.260,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00.6431 για διαφημιστική καταχώρηση του Δήμου Σκιάθου στο site  GREEKTRAVELPAGES και στο έντυπο «Ξεναγός Θεσσαλονίκης».ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΙΟΛΕΤΤΑΣ
 1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή έκθεση τουρισμού PHILOXENIA (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 12-15/11/2015 και ψήφιση πίστωσης ποσού  3.130,60€ στον Κ.Α.Ε. 00.6432.2 και 258,30€ στον Κ.Α.Ε.  00.6431 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΙΟΛΕΤΤΑΣ
 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου έτους 2015. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος, κ. ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ
 1. Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής υπηρεσίας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος, κ. ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ
 1.  Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου οικονομικού έτους 2015. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος, κ. ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ
 1. Έγκριση Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσης και Οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2013 Δημοτικού  Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος, κ. ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ
 2. Έγκριση Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσης και Οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2014 Δημοτικού  Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος, κ. ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ
 1. Λήψη απόφασης για την άμεση πρόσληψη προσωπικού για τον Παιδικό Σταθμό του Δήμου Σκιάθου με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου 12μηνης διάρκειας για το σχολικό έτος 2015-2016 , έπειτα από την ένταξη της δομής στο επιδοτούμενο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ με τίτλο «Εναρμόνιση Οικογενειακής και επαγγελματικής Ζωής». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
 1. Έγκριση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων.  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ
 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της προμήθειας ενός (1) δορυφορικού απορριμματοφόρου οχήματος χωρ. 2,5m3  από το ελεύθερο εμπόριο, αποδοχής της υπ’ αριθμ. 11/2015 μελέτη με τίτλο «Προμήθεια ενός (1) δορυφορικού απορριμματοφόρου οχήματος χωρ. 2,5m3» προϋπολογισμού 43.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%., και του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας, με πρόχειρο διαγωνισμό. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ
 1. Ακύρωση της 219/2015 ΑΔΣ περί αποδοχής της υπ' αριθμ. 8/2015 μελέτης και λήψη απόφασης περί αποδοχής της υπ' αριθμ. 10/2015 μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΛΙΟΣ - ΒΡΩΜΟΛΙΜΝΟΣ» προϋπολογισμού 69.000,00€. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
 2. Έγκριση της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 (270/2015 A.O.E.). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
 3. Ίδρυση κοινωνικού φροντιστηρίου Δήμου Σκιάθου & κανονισμός λειτουργίας του. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΜΙΧΑΣ
 1. Μετοχές Ανάπτυξης Πηλίου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ
 2. Εξέταση της υπ’ αριθμ. 9338/7.10.2015 αίτησης του μη κερδοσκοπικού φιλοζωϊκού συλλόγου Σκιάθου «Η Ευημερία του Σκύλου». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ
 1. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος και εισπραχθέντος χρηματικού ποσού. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
 1. Διαγραφή χρηματικών καταλόγων για επανέκδοση νέων χρηματικών καταλόγων που αφορούν δημοτικά τέλη και πρόστιμα της εταιρείας ΣΙΑΦΑΚΑΣ Α.Ε.. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
 1. Εγγραφές – διαγραφές νηπίων. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
 1. Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
 2. Μετακινήσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ  ΑΓΓ.  ΤΡΑΚΟΣΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή