ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Σκιάθος           : 10/06/2014

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                        Αριθ. Πρωτ.     :  6181

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ 

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

          

 

                  ΠΡΟΣ

                                               1. κ. Δήμαρχο Σκιάθου

                                                                         2. Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας προσκαλούμε στη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  του Πολιτιστικού Κέντρου Μπούρτζι, την 10η Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 21:00 σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο ένα και μοναδικό θέμα:

  1. Λήψη απόφασης περί αποδοχής της ρύθμισης του Ν. 4257/2014(Φ.Ε.Κ. 93Α’) με θέμα «Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς Δήμους», όπως αναφέρεται στην υπ΄αριθμ. 36/23334/06-06-2014 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

          ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Νικόλαος Πλωμαρίτης, Δήμαρχος Σκιάθου

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι θίγονται άμεσα τα οικονομικά συμφέροντα του Δήμου Σκιάθου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

      ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

                                            ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΗΜ. ΜΑΘΗΝΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή