ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Σκιάθος      : 04/02/2014

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                              Αριθ. Πρωτ.:  986

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ 

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

               ΠΡΟΣ

                                             1.κ. Δήμαρχο Σκιάθου

     2.Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας προσκαλούμε στη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  του Πολιτιστικού Κέντρου Μπούρτζι, την 5η Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο ένα και μοναδικό θέμα:

«Εισηγητική Απόφαση της οικονομικής επιτροπής για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014. (10/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)»

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:κα. Μοσχαδώ Τσολοβίκου, Αντιδήμαρχος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

      ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

                                              ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΗΜ. ΜΑΘΗΝΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή