ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Σκιάθος      : 24/12/2013

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                              Αριθ. Πρωτ.:  12880

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ 

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

               ΠΡΟΣ

                                             1.κ. Δήμαρχο Σκιάθου

     2.Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας προσκαλούμε στη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  του Πολιτιστικού Κέντρου Μπούρτζι, την 27η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης θέματα της ημερήσιας διάταξης:

$11.     Κατάρτιση ολοκληρωμένου  σχεδίου Ο.Π.Δ. Δήμου Σκιάθου  και του εποπτευόμενου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ» οικ. έτους 2014.

      Εισηγητής: Πασχάλης Πασχάλης, Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου

$12.     Αποδοχή από το Δήμο Σκιάθου, ως φορέας διαχείρισης του κτιρίου της οδού Ουρανίτσης 5, του συνολικού κόστους συντήρησης και λειτουργίας του εκθεσιακού χώρου σύμφωνα με τη Μελέτη Σκοπιμότητας της 5/2013 μελέτης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση του κτιρίου της οδού Ουρανίτσης 5 στη Σκιάθο και μετατροπή του σε εκθεσιακό χώρο»

      Εισηγητής : Νικόλαος Πλωμαρίτης, Δήμαρχος Σκιάθου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

      ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

                                              ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΗΜ. ΜΑΘΗΝΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή