ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Σκιάθος,   11/10/2013

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                         Αριθ. Πρωτ.: 10424

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

                                         ΠΡΟΣ

                                           1. κ. Δήμαρχο Σκιάθου

                                                                     2. Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας προσκαλούμε στη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Κέντρου Μπούρτζι, την 15η Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Ανακλήσεις αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω τροποποίησης

     υγειονομικών όρων.

     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Χαλκιάς Νικόλαος, Πρόεδρος επιτροπής καταστημάτων.

 1. Οριστική Αφαίρεση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω παράβασης σφράγισης (Εξ αναβολής).

     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Χαλκιάς Νικόλαος, Πρόεδρος επιτροπής καταστημάτων

 1. Λήψη απόφασης περί ένταξης του Δήμου Σκιάθου στο πρόγραμμα ανακύκλωσης, ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και εξουσιοδότησή του για υπογραφή της σύμβασης. (Εξ αναβολής).

     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:κ. Πλωμαρίτης Νικόλαος, Δήμαρχος.

 1. Αποδοχή, έγκριση και τρόπο εκτέλεσης της «Μελέτης βελτίωσης Βιοτόπου Κουκουναριάς (PINUSPINEA) στο Δημοτικό Δάσος Σκιάθου»                 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:κ. Πλωμαρίτης Νικόλαος, Δήμαρχος.
 2. Διαγραφή, οφειλών κατά του Δήμου Σκιάθου λόγω παραγραφής τους, (αρθμ 178/2013 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής).

     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:κ. Μοσχαδώ Τσολοβίκου, Αντιδήμαρχος.

 1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της αριθμ. 140/2013 Α.Δ.Σ. (173/2013 Εισηγητική Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) σχετικά με την Σύνταξη του τμήματος του « Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.) που αφορά τον πίνακα στοχοθεσίας για το έτος 2013, σύμφωνα με τις οδηγίες του υπ΄αριθμ. 1795/99597/2013 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας / Τμήμα Διοικητικού –Οικονομικού Ν. Μαγνησίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:κ. Μοσχαδώ Τσολοβίκου, Αντιδήμαρχος.

 1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της 282/2012 Α.Δ.Σ. ( 161/2013 Εισηγητική Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής) που αφορά: «Περί δικαιώματος Βοσκής για το έτος 2013, καθορισμός των βοσκησίμων τόπων , ορισμός βοσκών με τον αριθμό των ζώων που δικαιούνται να βόσκουν τα παραπάνω Δημοτικά βοσκοτόπια» με την προσθήκη νέου κτηνοτρόφου με την επωνυμία Καλογιάννη Παναγιώτη του Γεωργίου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:κ. Μοσχαδώ Τσολοβίκου, Αντιδήμαρχος.

8.      Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της αριθμ. 145/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (164/2013 Εισηγητική Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) με θέμα «Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της απλής χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας με αντάλλαγμα σε όμορες επιχειρήσεις για το έτος 2013» ως προς το ποσό του ανταλλάγματος που πρέπει να καταβάλει η όμορη επιχείρηση ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΒΑΥ Α.Ε. στη θέση Βασιλιάς , υπολογιζόμενο με βάση το Άρθρο 25 του Ν. 4179/2013 ( Φ.Ε.Κ. 175/09-08-2013 τεύχος Α΄).

       ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:κ. Μοσχαδώ Τσολοβίκου, Αντιδήμαρχος

 1. Λήψη απόφασης για τον εξώδικο Συμβιβασμό και την κατάργηση της δίκης χωρίς άσκηση ένδικου μέσου και με την καταβολή του επιδικασθέντος ποσού ύψους 43.550,20 Ευρώ μετά την συμφωνία με τον ενάγοντα κ. Μαχαίρα Νικόλαο (165/2013 Εισηγητική Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).  

     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μοσχαδώ Τσολοβίκου, Αντιδήμαρχος.

 1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της αριθμ. 145/2013 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την εξαίρεση της όμορης επιχείρησης με τον αιγιαλό (Σκληθρί) ιδιοκτησίας κ. Σαρρή Κωνσταντίνου του Αντωνίου από τον πίνακα των όμορων επιχειρήσεων για το έτος 2013 (162/2013 Εισηγητική Απόφαση Οικονομική Επιτροπής ).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:κ. Μοσχαδώ Τσολοβίκου, Αντιδήμαρχος.

 1. Έκφραση γνώμης προς τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού Αδειών, ανά κατηγορία (αναλυτικά), για την άσκηση πλανόδιου εμπορίου τύπου Α΄.

   ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:κ. Μοσχαδώ Τσολοβίκου, Αντιδήμαρχος.

 1. Έκφραση γνώμης προς τον Γενικό Γραμματέα αποκεντρωμένης Διοίκησης για τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού Αδειών, ανά κατηγορία (αναλυτικά), για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Β’.

     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:κ. Μοσχαδώ Τσολοβίκου, Αντιδήμαρχος

 1. Έγκριση των αποφάσεων της υπ΄αριθμ. 1-2ης /2013, Συνεδρίασης της Επιτροπής. Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Σκιάθου.

     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:κ. Μοσχαδώ Τσολοβίκου, Αντιδήμαρχος.

 1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σκιάθου στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού   WORLDTRAVELMARKET (Λονδίνου) 4-7/11/2013 και ψήφιση πίστωσης ποσού δαπάνης 5.500,00 Ευρώ στον Κ.Α. 006432.2 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου.

     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:κ. Πλωμαρίτης Νικόλαος, Δήμαρχος.

 1. Τροποποίηση Κανονισμού λειτουργίας Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Σκιάθου.

     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:κ. Πλωμαρίτης Νικόλαος, Δήμαρχος

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Σκιάθου.     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:κ. Πλωμαρίτης Νικόλαος, Δήμαρχος
 1. Επικαιροποίηση της αριθ. 146/2007 απόφασης Δ.Σ. Σκιάθου (Διορθωτική Πράξη στην 1/91 Πράξη Εφαρμογής του σχεδίου πόλης Σκιάθου στο Ο.Τ. 239).

     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:κ. Πλωμαρίτης Νικόλαος, Δήμαρχος.

 1. Μετακινήσεις.

     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:κ. Πλωμαρίτης Νικόλαος, Δήμαρχος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΗΜ. ΜΑΘΗΝΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή