ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Σκιάθος, 13/9/2013

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.: 9433

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣ

1. κ. Δήμαρχο Σκιάθου

2. Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», λόγω της μη ύπαρξης απαρτίας κατά την προγραμματισμένη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που συγκλήθηκε με την υπ. αριθ. 8746/30/08/2013πρόσκληση, η συνεδρίαση αναβλήθηκε και θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 20.00 π.μ. για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Ψήφιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2014. (Εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Πλωμαρίτης Νικόλαος, Δήμαρχος.

 1. Αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2014, Α.Ο.Ε. 125/2013. (Εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κα Κανταράκη-Τσολοβίκου Μοσχαδώ, Αντιδήμαρχος.

 1. Αναπροσαρμογή των τελών των κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2014, Α.Ο.Ε. 126/2013. (Εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κα Κανταράκη-Τσολοβίκου Μοσχαδώ, Αντιδήμαρχος.

 1. Αναπροσαρμογή του ανταποδοτικού τέλους της τέλεσης των πολιτικών γάμων για το έτος 2014, Α.Ο.Ε. 127/2013. (Εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κα Κανταράκη-Τσολοβίκου Μοσχαδώ, Αντιδήμαρχος.

 1. Αναπροσαρμογή των τελών και δικαιωμάτων χρήσης δημοτικού νεκροταφείου για το έτος 2014, Α.Ο.Ε. 128/2013. (Εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κα Κανταράκη-Τσολοβίκου Μοσχαδώ, Αντιδήμαρχος.

 1. Αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης ΙΝΤΕΡΝΕΤ για το έτος 2014, Α.Ο.Ε. 130/2013. (Εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κα Κανταράκη-Τσολοβίκου Μοσχαδώ, Αντιδήμαρχος.

 1. Αναπροσαρμογή του συντελεστή τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2014, Α.Ο.Ε. 131/2013. (Εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κα Κανταράκη-Τσολοβίκου Μοσχαδώ, Αντιδήμαρχος.

 1. Αναπροσαρμογή του δικαιώματος βοσκής για το έτος 2014, καθορισμός των βοσκήσιμων τόπων, ορισμός βοσκών με τον αριθμό των ζώων που δικαιούνται να βόσκουν τα παραπάνω δημοτικά βοσκοτόπια και ορισμός τριμελούς επιτροπής, Α.Ο.Ε. 132/2013. (Εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κα Κανταράκη-Τσολοβίκου Μοσχαδώ, Αντιδήμαρχος.

 1. Αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών, τμημάτων που παραχωρούνται για απλή χρήση σε όμορες επιχειρήσεις πλην των ξενοδοχείων για το έτος 2014, Α.Ο.Ε. 129/2013. (Εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κα Κανταράκη-Τσολοβίκου Μοσχαδώ, Αντιδήμαρχος.

 1. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. (Εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Χαλκιάς Νικόλαος, Πρόεδρος επιτροπής καταστημάτων.

 1. Χορήγηση προεγκρίσεων αδειών ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. (Εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Χαλκιάς Νικόλαος, Πρόεδρος επιτροπής καταστημάτων.

 1. Ανακλήσεις αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω τροποποίησης υγειονομικών όρων. (Εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Χαλκιάς Νικόλαος, Πρόεδρος επιτροπής καταστημάτων.

 1. Οριστική αφαίρεση αδειών καταστημάτων λόγω παραβίασης της προσωρινής σφράγισης. (Εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Χαλκιάς Νικόλαος, Πρόεδρος επιτροπής καταστημάτων.

 1. Αποσφραγίσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. (Εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Χαλκιάς Νικόλαος, Πρόεδρος επιτροπής καταστημάτων.

 1. ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ του Μπαλατσού Ιωάννη του Κων/νου κατοίκου Σκιάθου, για την ΑΝΑΚΛΗΣΗ της υπ’ αριθμ. 19/1528/1996 άδειας λειτουργίας κατ/τος «Ταβέρνα Σνακ Μπαρ» με την επωνυμία «TIFFANY’S» στην περιοχή Αεροδρομίου Σκιάθου, της Μπέλτσιου Δήμητρας συζ. Ιωάννη. (Εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Χαλκιάς Νικόλαος, Πρόεδρος επιτροπής καταστημάτων.

 1. Λήψη απόφασης περί: «Υποβολή Πρότασης στο ΕΠΕΡΑΑ με Τίτλο: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΚΙΑΘΟΥ – ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ» & Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Μαγνησίας (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) για την Πράξη με τίτλο:«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΚΙΑΘΟΥ – ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Διολέττας Δημήτριος, Αντιδήμαρχος

 1. Λήψη απόφασης περί ένταξης του Δήμου Σκιάθου στο πρόγραμμα ανακύκλωσης, ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και εξουσιοδότησή του για υπογραφή της σύμβασης. (Εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:κ. Πλωμαρίτης Νικόλαος, Δήμαρχος.

 1. Ψήφιση πίστωσης ποσούευρώ  πλέον ΦΠΑ στον Κ.Α.  00.6431 για τη διαφημιστική καταχώρηση του Δήμου Σκιάθου στο SΥΝ Magazine. (Εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Πλωμαρίτης Νικόλαος, Δήμαρχος.

 1. Εξέταση της υπ΄αρ. 6552/03-07-2013 αίτησης του Μαχρέμη Ιωάννη του Δημητρίου. (Εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:κ. Πλωμαρίτης Νικόλαος, Δήμαρχος.

 1. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου, κ. Νικολάου Πλωμαρίτη και αντιπροσωπείας της Σκιάθου στο Νewport των Ηνωμένων Πολιτειών από 14 έως 18 Νοεμβρίου 2013 προκειμένου να παραστεί στον εορτασμό της Παναγίας Εικονήστριας, μετά από πρόσκληση του Δημάρχου του Νewport, και ψήφιση σχετικής πίστωσης. (Εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:κ. Πλωμαρίτης Νικόλαος, Δήμαρχος.

 1. Εγγραφές – διαγραφές νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Δήμου Σκιάθου.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κα Κανταράκη-Τσολοβίκου Μοσχαδώ, Αντιδήμαρχος. (Εξ αναβολής)

 1. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων και εισπραχθέντων χρηματικών ποσών. (Εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κα Κανταράκη-Τσολοβίκου Μοσχαδώ, Αντιδήμαρχος.

 1. Διαγραφή υπολοίπων χρηματικών καταλόγων της “ΑΓΙΩΤΗΣ Α.Ε ΤΟΥΡ/ΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ” λόγω υπαγωγής της στη ρύθμιση του άρθρου 54 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ Α/138/2011). (Εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κα Κανταράκη-Τσολοβίκου Μοσχαδώ, Αντιδήμαρχος

 1. Διαγραφή οφειλής ποσού 80,00 € της Μπιλιάλη Ελένης. (Εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κα Κανταράκη-Τσολοβίκου Μοσχαδώ, Αντιδήμαρχος.

 1. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 664/07-03-13 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΛΑΤΖΑΣ ΒΑΣ.-ΜΠΑΡΑΚΗ ΚΥΡΑΤΣΟΥΛΑ Ο.Ε. (Εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κα Κανταράκη-Τσολοβίκου Μοσχαδώ, Αντιδήμαρχος.

 1. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΣΟΥ 80,00 € ΤOY ΜΙΧΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ. (Εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κα Κανταράκη-Τσολοβίκου Μοσχαδώ, Αντιδήμαρχος.

 1. Διαγραφή οφειλών κατά του Δήμου Σκιάθου λόγω παραγραφής τους. (Εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:κ. Πλωμαρίτης Νικόλαος, Δήμαρχος.

 1. Παραχώρηση αιθουσών του 2ου Δημοτικού σχολείου Σκιάθου. (Εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κα Κανταράκη-Τσολοβίκου Μοσχαδώ, Αντιδήμαρχος-Πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας.

 1. Ορισμός ορκωτού ελεγκτή - λογιστή και αναπληρωτή αυτού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Σκιάθου διαχειριστικής χρήσεως που λήγει 31 Δεκεμβρίου 2013. (Εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κα Κανταράκη-Τσολοβίκου Μοσχαδώ, Αντιδήμαρχος.

 1. Αντικατάσταση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Ζλατούδη Αθανασίου από τις δημοτικές επιτροπές στις οποίες συμμετείχε. (Εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Πλωμαρίτης Νικόλαος, Δήμαρχος.

 1. Εισήγηση για διοργάνωση εκδηλώσεων για την 206η επέτειο μνήμης για την ύψωση της 1ης Ελληνικής Σημαίας και την 70η επέτειο μνήμης για τη βύθιση του Υ/Β <<ΚΑΤΣΩΝΗΣ>>.(Εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Πλωμαρίτης Νικόλαος, Δήμαρχος.

 1. Εξέταση της υπ΄αρ. 8339/21-08-2013 αίτησης της Κούσιος Χ. – Δ. Μουτζούρης Ο.Ε. (Εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κα Κανταράκη-Τσολοβίκου Μοσχαδώ, Αντιδήμαρχος.

 1. Έγκριση της αναμόρφωσης προυπολογισμού οικ. έτους 2013 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου. (Εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Πασχάλης Πασχάλης, Πρόεδρος ΔΛΤΣ.

 1. Έγκριση της υπ΄ αρ. 81/2013 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου. (Εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Πασχάλης Πασχάλης, Πρόεδρος ΔΛΤΣ.

 1. Αποστολή για έγκριση της αριθμ. 123/2013 απόφασης Οικονομική Επιτροπής.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κα Κανταράκη-Τσολοβίκου Μοσχαδώ, Αντιδήμαρχος.

 1. Αποστολή για έγκριση της αριθμ. 154/2013 απόφασης Οικονομικής   Επιτροπή που αφορά την εισηγητική έκθεση Β’ τριμήνου του έτους 2013 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 του Δήμου Σκιάθου.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κα Κανταράκη-Τσολοβίκου Μοσχαδώ, Αντιδήμαρχος.

 1. Εγκριση της 3ης κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ποσού 9.284,47 €   για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 34466/30-8-2013 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στις 2 Σχολικές Επιτροπές του Δήμου μας.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κα Κανταράκη-Τσολοβίκου Μοσχαδώ, Αντιδήμαρχος.

 1. Συγκρότηση επιτροπής απομάκρυνσης ζώων και διακοπή λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Πλωμαρίτης Νικόλαος, Δήμαρχος.

 1. Έγκριση προγράμματος Τουριστικής προβολής 2014.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Πλωμαρίτης Νικόλαος, Δήμαρχος.

 1. Μετακινήσεις.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Πλωμαρίτης Νικόλαος, Δήμαρχος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΗΜ. ΜΑΘΗΝΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή