ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Σκιάθος,   31/05/2013

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                           Αριθ. Πρωτ.:  5114

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ 

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣ

1. κ. Δήμαρχο Σκιάθου

2. Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας προσκαλούμε στη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  του Πολιτιστικού Κέντρου Μπούρτζι,  την 5η Ιουνίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.     Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Χαλκιάς Νικόλαος, Πρόεδρος επιτροπής καταστημάτων.

2.     Χορήγηση προεγκρίσεων αδειών ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Χαλκιάς Νικόλαος, Πρόεδρος επιτροπής καταστημάτων.

3.  Έγκριση της αρ. 5/2013 Απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής που αφορά την ορθή επανάληψη της αρ.220/2012 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σκιάθου κατόπιν γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κα Κανταράκη-Τσολοβίκου Μοσχαδώ, Αντιδήμαρχος.

4.    Ακύρωση της υπ΄ αρ. 11/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί: ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ της Μπέλτσιου Δήμητρας συζ. Ιωάννη κατοίκου Σκιάθου, για την ΑΝΑΚΛΗΣΗ της  υπ’ αριθμ. 50/31-5-2012 άδειας λειτουργίας κατ/τος «Καφετέρια-Οβελιστήριο» στην περιοχή Αεροδρομίου Σκιάθου, του Μπαλατσού Ιωάννη του Κων/νου και λήψη νέας απόφασης.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Χαλκιάς Νικόλαος, Πρόεδρος επιτροπής καταστημάτων.

5.     Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 του Δήμου Σκιάθου.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κα Κανταράκη-Τσολοβίκου Μοσχαδώ, Αντιδήμαρχος.

6.  Προσλήψεις εποχικού προσωπικού δίμηνης διάρκειας για καθαρισμό βλάστησης και πυρασφάλεια.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κα Κανταράκη-Τσολοβίκου Μοσχαδώ, Αντιδήμαρχος.

7.     Διαγραφή ποσών χρηματικού καταλόγου των Μουλά Κωνσταντίνου, Γιαννίτση Ιωάννη και KolaEduart.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κα Κανταράκη-Τσολοβίκου Μοσχαδώ, Αντιδήμαρχος.

8.    Ορισμός μελών, που θα συγκροτήσουν την επιτροπή εποπτείας - παρακολούθησης του αναδόχου του ανοιχτού διαγωνισμού για την αποκομιδή απορριμμάτων.

 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Πλωμαρίτης Νικόλαος, Δήμαρχος.

9.      Εισήγηση για διαγραφές – εγγραφές νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Δήμου Σκιάθου.

 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κα Κανταράκη-Τσολοβίκου Μοσχαδώ, Αντιδήμαρχος.

10.  Λειτουργία και διαχείριση του Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Σκιάθου ΄΄Μπούρτζι΄΄ για το καλοκαίρι 2013.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Πλωμαρίτης Νικόλαος, Δήμαρχος.

11.  Έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. της «Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Σκιάθου» περί αποδοχής της παραίτησης του Δημάρχου κ. Νικολάου Πλωμαρίτη από τη θέση του Προέδρου και από μέλος του Δ.Σ. της «Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Σκιάθου».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Πλωμαρίτης Νικόλαος, Δήμαρχος.

12.  Έγκριση πραγματοποίησης καλοκαιρινών προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού Δήμου Σκιάθου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Πλωμαρίτης Νικόλαος, Δήμαρχος.

13.   Μετακινήσεις.

 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Πλωμαρίτης Νικόλαος, Δήμαρχος.

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΗΜ. ΜΑΘΗΝΟΣ 

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή