ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                           Σκιάθος, 09/07/2024

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                            

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

44η/09.07.2024 Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη των απόψεων του Δήμου Σκιάθου στην από 05.12.2023 και υπ’ αρ. Κατάθεσης δικογράφου ΑΓ 10/26.01.2024 (Aρ. Κλήσης ΚΛ 463/06.06.2024, Αρ. Πινακίου: 13) αγωγή της ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ - SECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙA κατά του ΝΠΔΔ - ΟΤΑ με την επωνυμία Δήμος - Σκιάθου, που εδρεύει στη Σκιάθο και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Σκιάθου, όπου πρόκειται να συζητηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, ή όποτε μετ’ αναβολή ήθελε ορισθεί η δικάσιμος.

Α.Δ.Ε 230/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Δικηγόρος ορίζεται ο Αλέξανδρος Τζούμας και η αμοιβή του καθορίζεται στο ποσό των 248,00 ευρώ

2

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη παράσταση εκπροσώπηση του Δήμου Σκιάθου καταθέτοντας υπόμνημα για λογαριασμό του Δήμου Σκιάθου, στην από 05.12.2023 και υπ’ αρ. Κατάθεσης δικογράφου ΑΓ 10/26.01.2024 (Aρ. Κλήσης ΚΛ 463/06.06.2024, Αρ. Πινακίου: 13) αγωγή   της ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ - SECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙA κατά του ΔΗΜΟΥ Σκιάθου, όπου πρόκειται να συζητηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, ή όποτε μετ’ αναβολή ήθελε ορισθεί η δικάσιμος, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας. Να καταθέσει υπόμνημα και όλα τα σχετικά διαδικαστικά έγγραφα, με σκοπό την απόρριψη της ανωτέρω αγωγής και γενικά να ενεργήσει ό,τι κατά την κρίση του είναι αναγκαίο για την ευόδωση της υπόθεσης προς όφελος του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Ε 231/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Δικηγόρος ορίζεται ο Αλέξανδρος Τζούμας και η αμοιβή του καθορίζεται στο ποσό των 868,00 ευρώ

3

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη γνωμοδοτικού με θέμα την αποδοχή ή μη της υπ’ πρωτ. 290/31.07.2023 αίτησης διόρθωσης σφαλμάτων που αφορούν γεωμετρικά στοιχεία των κτηματολογικών εγγραφών

Α.Δ.Ε 232/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Δικηγόρος ορίζεται ο Αλέξανδρος Τζούμας και η αμοιβή του καθορίζεται στο ποσό των 248,00 ευρώ

4

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη γνωμοδοτικού με θέμα την αποδοχή ή μη της υπ’ πρωτ. 238/27.06.2023 αίτησης διόρθωσης σφαλμάτων που αφορούν γεωμετρικά στοιχεία των κτηματολογικών εγγραφών

Α.Δ.Ε 233/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Δικηγόρος ορίζεται ο Αλέξανδρος Τζούμας και η αμοιβή του καθορίζεται στο ποσό των 248,00 ευρώ

5

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη γνωμοδοτικού με θέμα την αποδοχή ή μη της ης υπ’ πρωτ. 97/02.03.2023 αίτησης διόρθωσης σφαλμάτων που αφορούν γεωμετρικά στοιχεία των κτηματολογικών εγγραφών

Α.Δ.Ε 234/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Δικηγόρος ορίζεται ο Αλέξανδρος Τζούμας και η αμοιβή του καθορίζεται στο ποσό των 248,00 ευρώ

6

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη γνωμοδοτικού με θέμα αν ο “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ”, δύναται ή όχι να παραστεί στην από 18.10.2023 και με ημερ. Έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ΤΜ 263/30.10.2023 αγωγή αναγνωριστικής κυριότητας - διόρθωσης ανακριβούς πρώτης εγγραφής σε κτηματολογικό βιβλίο - άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 2664/1998 όπως ισχύει, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (Τακτική Διαδικασία)

Α.Δ.Ε 235/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Δικηγόρος ορίζεται ο Αλέξανδρος Τζούμας και η αμοιβή του καθορίζεται στο ποσό των 99,20 ευρώ

7

Αποδοχή της Απόφασης έγκρισης του πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής προσφοράς για την κατακύρωση Υποψήφιου Αναδόχου της μελέτης με τίτλο: "Μελέτη αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων στη θέση Αγ. Ταξιάρχης Δήμου Σκιάθου, λόγω καταιγίδας Daniel", σύμφωνα με τη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 παρ. 2γ και 32Α του ν. 4412/2016

Α.Δ.Ε 236/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την Αποδοχή της Απόφασης έγκρισης του πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής προσφοράς για την κατακύρωση Υποψήφιου Αναδόχου της μελέτης με τίτλο: "Μελέτη αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων στη θέση Αγ. Ταξιάρχης Δήμου Σκιάθου, λόγω καταιγίδας Daniel", σύμφωνα με τη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 παρ. 2γ και 32Α του ν. 4412/2016

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Α) Έγκρισης διοργάνωσης μουσικής εκδήλωσης προς τιμήν του εορτασμού της Αγίας Παρασκευής προϋπολογισμού 4.567,00 ευρώ.

Β) Έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας, για τις αμοιβές των καλλιτεχνών που θα συμμετάσχουν στη μουσικοθεατρική παράσταση.

Γ) Έγκριση της αριθμ πρωτ 8806/03-07-2024 Τεχνικής Περιγραφής.

Δ) Ορισμός οικονομικού φορέα προς τον οποίο θα απευθύνεται η πρόσκληση, το χρονικό διάστημα για την υποβολή της προσφοράς και καθορισμός των όρων της πρόσκλησης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

Ε) Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ και το άρθρο 32Α παρ. β του Ν. 4412/2016 από την Δημοτική Επιτροπή, η οποία θα πραγματοποιήσει τον έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών και των δικαιολογητικών και θα εισηγηθεί με πρακτικό στην Δημοτική Επιτροπή για κάθε θέμα που ανακύπτει στη διαδικασία ανάθεσης.

Α.Δ.Ε 237/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει τη διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης προς τιμήν του εορτασμού της Αγίας Παρασκευής προϋπολογισμού 4.567,00 ευρώ.

Β) Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας, για τις αμοιβές των καλλιτεχνών που θα συμμετάσχουν στη μουσικοθεατρική παράσταση.

Γ) Εγκρίνει την αριθμ πρωτ 8806/03-07-2024 Τεχνική Περιγραφή.

Δ) Ορίζει οικονομικό φορέα προς τον οποίο θα απευθύνεται η πρόσκληση την GREEK MUSIC EVENTS και το χρονικό διάστημα για την υποβολή της προσφοράς ορίζεται έως τις 16/07/2024 και καθορίζει τους όρους της πρόσκλησης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

Ε) Συγκροτεί τριμελή επιτροπή διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ και το άρθρο 32Α παρ. β του Ν. 4412/2016 από την Δημοτική Επιτροπή, η οποία θα πραγματοποιήσει τον έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών και των δικαιολογητικών και θα εισηγηθεί με πρακτικό στην Δημοτική Επιτροπή για κάθε θέμα που ανακύπτει στη διαδικασία ανάθεσης και η οποία αποτελείται από:

Τακτικά Μέλη:

1.Αθηνά Παπαγεωργίου ΔΕ Διοικητικού

2.Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη

3. Τσουρού Ευαγγελία

Αναπληρωματικά Μέλη:

1.Σοφία Μπαλαλά ΠΕ Διοικητικού

2. Πηνελόπη Κουτσίκου ΠΕ Γυμναστών

3. Τριανταφυλλιά - Αναστασία Πασχάλη ΔΕ Διοικητικού

2

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 3.162,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6117 " Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία " του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 για τη ηχητική κάλυψη της μουσικής εκδήλωσης προς τιμήν του εορτασμού της Αγίας Παρασκευής.

Α.Δ.Ε 238/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 3.162,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6117 " Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία "

3

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 10.000,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 35.6672 με τίτλο «Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων»   του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 για την προμήθεια υλικών για την συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων κηπουρικής.

Α.Δ.Ε 239/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 10.000,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 35.6672 με τίτλο «Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων»

4

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 620,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 για την προβολή της Σκιάθου μέσω καταχώρησης σε έντυπο περιοδικό που κυκλοφορεί στη Μαγνησία.

Α.Δ.Ε 240/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 620,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής"

5

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 3.348,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 10-6142.03 «Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου» (με ιδιότητα νομικού προσώπου» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 για την επιθεώρηση και πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας.

Α.Δ.Ε 241/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 3.348,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 10-6142.03 «Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου»

6

Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σκιάθου και Δ.Ε.Υ.Α. Σκιάθου με αντικείμενο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΣΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΔΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ».

Α.Δ.Ε 242/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σκιάθου και Δ.Ε.Υ.Α. Σκιάθου με αντικείμενο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΣΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΔΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ»

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Σκιάθου κ. Θεόδωρο Τζούμα για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.

7

Αποδοχή τεσσάρων (4) χρηματοδοτήσεων-επιδοτήσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Οικονομικών και το Πράσινο Ταμείο, για το μήνα Ιανουάριο έτους 2024

Α.Δ.Ε 243/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται ως Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Σκιάθου, τις παραπάνω χρηματοδοτήσεις-επιδοτήσεις, βάσει των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019, και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197/12-10-2020).

 

8

Αποδοχή έξι (6) χρηματοδοτήσεων-επιδοτήσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών και την Περιφέρεια Θεσσαλίας, για το μήνα Φεβρουάριο έτους 2024.

Α.Δ.Ε 244/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται ως Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Σκιάθου, τις παραπάνω χρηματοδοτήσεις-επιδοτήσεις, βάσει των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019, και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197/12-10-2020).

9 Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από κλήσεις ΚΟΚ

Α.Δ.Ε 245/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από κλήσεις ΚΟΚ

10

Πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου κ. Τζούμα Θεόδωρου του Παράσχου , πίστωσης ποσού 150,00 € στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από την Σκιάθο στο Βόλο αυθημερόν στις   10/7/2024 ύστερα από πρόσκληση της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο πλαίσιο διοργάνωσης ημερίδας στο Βόλο, με τίτλο: « Διαχείριση παράκτιας ζώνης – διεθνές εθελοντικό πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία» την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024 στις 10:00 π.μ. στο Ξενοδοχείο PARK.

Α.Δ.Ε 246/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την πραγματοποίηση της μετακίνησης και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου κ. Τζούμα Θεόδωρου του Παράσχου, πίστωσης ποσού 150,00 € στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από την Σκιάθο στο Βόλο αυθημερόν στις 10/7/2024 ύστερα από πρόσκληση της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο πλαίσιο διοργάνωσης ημερίδας στο Βόλο, με τίτλο: « Διαχείριση παράκτιας ζώνης – διεθνές εθελοντικό πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία» την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024 στις 10:00 π.μ. στο Ξενοδοχείο PARK.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΕΡΒΕΡΗΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή