ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                           Σκιάθος, 25/06/2024

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

40η/25.06.2024 Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη γνωμοδοτικού σημειώματος για άσκηση ή μη ένδικων μέσων για λογαριασμό του Δήμου Σκιάθου κατά της υπ αριθμ 128/2023 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βόλου (Τακτική διαδικασία), η οποία εκδόθηκε επί της 17/03/2022 και με αριθμό κατάθεσης 52/14-04-2022 αγωγής αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία "PURE ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" που εδρεύει στους Θρακομακεδόνες Αττικής, οδός Ηφαιστίωνος, αρ. 7 με ΑΦΜ 997148750, όπως νομίμως εκπροσωπείται κατά του καταργηθέντος ΝΠΔΔ με την επωνυμία "Δημοτικός Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Σκιάθου".

Α.Δ.Ε 219/2024 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο την Θεώνη Σγαντζή και καθορίζει την αμοιβή της στο ποσό των 99,20 ευρώ

2

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 6.993,60 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 για τον εμπλουτισμό και διαχείριση λογαριασμών «Social Media» του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Ε 220/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 6.993,60 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής"

3

Πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου κ. Τζούμα Θεόδωρου του Παράσχου, πίστωσης ποσού 850,00 € στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας αεροπορικώς από την Σκιάθο στην Αθήνα στις 26/6/2024 για να συναντηθεί στις 27/6/2024   με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτρη Παπαστεργίου και στις 28/6/2024 θα συναντηθεί με εκπροσώπους της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσηςκαι Θα επιστρέψει στην Σκιάθο στις 29/6/2024.

Α.Δ.Ε 221/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την πραγματοποίηση της μετακίνησης και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου κ. Τζούμα Θεόδωρου του Παράσχου   , πίστωσης   ποσού 850,00 € στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας αεροπορικώς από την Σκιάθο στην Αθήνα στις 26/6/2024 για να συναντηθεί στις 27/6/2024 με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτρη Παπαστεργίου και στις 28/6/2024 θα συναντηθεί με εκπροσώπους της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσηςκαι Θα επιστρέψει στην Σκιάθο   στις 29/6/2024.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΕΡΒΕΡΗΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή