ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                           Σκιάθος, 18/06/2024

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

38η/18.06.2024 Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη παράσταση για λογαριασμό του ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Δήμος Σκιάθου”, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12 και που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Σκιάθου και να κατάθεσει συμπληρωματικό υπόμνημα, σύμφωνα με το διατακτικό της υπ’ αρ. Α114/2024 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου (Α’ Τμήματος), σύμφωνα με την οποία ορίστηκε νέα δικάσιμος για τη συζήτηση της υπόθεσης η 20η.06.2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, επί της με αρ. Κλήσης ΚΛ 1325/2022 και με αρ. Κατάθεσης δικογράφου ΠΡ 220/15.10.2021 προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ ΑΕ ΕΛΙΒΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ” και με το διακριτικό τίτλο “ELIVI HOTELS AE”, που εδρεύει στο Δήμο Εορδαίας, Δημοτική Ενότητα Πτολεμαΐδας και ηλεκτρονική διεύθυνση .">info@elivihotels.com, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Γεώργιο Ναθαναηλίδη του Ηλία, κάτοικο Πτολεμαΐδας, οδός Μεσουπόλεως αρ. 46 με Α.Φ.Μ: 138100100 Δ.Ο.Υ Πτολεμαΐδας και ηλεκτρονική διεύθυνση .">geonat@tenacon.gr, κατά του 1) ΝΠΔΔ - Ο.Τ.Α με την επωνυμία “Δήμος Σκιάθου”, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12 και που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Σκιάθου, και κατά 2) της με αρ. 1080/19.08.2021 Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης με επιβολή Προστίμου που εξέδωσε ο Δημοτικό Αστυνομικός του Αυτοτελούς Τμήματιος Δημοτικής Αστυνομίας και πάσης άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης, η οποία προσφυγή συζητήθηκε στις 02.11.2023, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου (1ου Τμήματος) και επί της οποίας δημοσιεύθηκε η υπ΄αρ. Α114/2024 μη οριστική απόφαση του ανωτέρω Δικαστηρίου

Α.Δ.Ε 202/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Δικηγόρος ορίζεται ο Αλέξανδρος Τζούμας και καθορίζεται η αμοιβή του στο ποσό των 744,00 ευρώ

2

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη παράσταση για λογαριασμό του ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Δήμος Σκιάθου”, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12 και που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Σκιάθου και να κατάθεσει συμπληρωματικό υπόμνημα, σύμφωνα με το διατακτικό της υπ’ αρ. Α114/2024 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου (Α’ Τμήματος), σύμφωνα με την οποία ορίστηκε νέα δικάσιμος για τη συζήτηση της υπόθεσης η 20η.06.2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, επί της με αρ. Κλήσης ΚΛ 1325/2022 και με αρ. Κατάθεσης δικογράφου ΠΡ 220/15.10.2021 προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ ΑΕ ΕΛΙΒΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ” και με το διακριτικό τίτλο “ELIVI HOTELS AE”, που εδρεύει στο Δήμο Εορδαίας, Δημοτική Ενότητα Πτολεμαΐδας και ηλεκτρονική διεύθυνση .">info@elivihotels.com, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Γεώργιο Ναθαναηλίδη του Ηλία, κάτοικο Πτολεμαΐδας, οδός Μεσουπόλεως αρ. 46 με Α.Φ.Μ: 138100100 Δ.Ο.Υ Πτολεμαΐδας και ηλεκτρονική διεύθυνση .">geonat@tenacon.gr, κατά του 1) ΝΠΔΔ - Ο.Τ.Α με την επωνυμία “Δήμος Σκιάθου”, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12 και που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Σκιάθου, και κατά 2) της με αρ. 1080/19.08.2021 Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης με επιβολή Προστίμου που εξέδωσε ο Δημοτικό Αστυνομικός του Αυτοτελούς Τμήματιος Δημοτικής Αστυνομίας και πάσης άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης, η οποία προσφυγή συζητήθηκε στις 02.11.2023, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου (1ου Τμήματος) και επί της οποίας δημοσιεύθηκε η υπ΄αρ. Α114/2024 μη οριστική απόφαση του ανωτέρω Δικαστηρίου.

Α.Δ.Ε 203/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Δικηγόρος ορίζεται ο Αλέξανδρος Τζούμας και καθορίζεται η αμοιβή του στο ποσό των 744,00 ευρώ

3

Πρόσληψη προσωπικού πυρασφάλειας

Α.Δ.Ε 204/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρόσληψη εννέα (9) ΥΕ   Εργατών-Πυροφυλάκων, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών με έναρξη τον Ιούνιο του 2024.

4

Α) «Αποδοχή της Πρόσκλησης με Κωδικό : ΔΑΠ6 Αρ Πρωτ 2740/16-05-2024 με τίτλο "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ -"ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ ΟΤΑ Α΄ΒΑΘΜΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΑ ΔΑΣΗ" ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 (Α.Π. 6)

"Χρηματοδότηση δημιουργίας περιμετρικών ζωνών 10 μέτρων πέριξ οικισμών εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών"

«ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΑΣΩΝ 2024».

Β) Έγκριση υποβολής πρότασης για τη δράση "Ενίσχυση Πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών σε ΟΤΑ Α΄Βαθμού με περιαστικά δάση του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΑΣΩΝ 2024».

Α.Δ.Ε 205/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Την Αποδοχή των Όρων της Πρόσκλησης με Κωδικό : ΔΑΠ6 Αρ Πρωτ 2740/16-05-2024 με τίτλο "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ -"ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ ΟΤΑ Α΄ΒΑΘΜΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΑ ΔΑΣΗ" ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 (Α.Π. 6)

"Χρηματοδότηση δημιουργίας περιμετρικών ζωνών 10 μέτρων πέριξ οικισμών εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών"

«ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΑΣΩΝ 2024».

Β) Την έγκριση υποβολής πρότασης για τη δράση "Ενίσχυση Πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών σε ΟΤΑ Α΄Βαθμού με περιαστικά δάση του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΑΣΩΝ 2024».

Γ) Την Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Σκιάθου κ. Τζούμα Θεόδωρου, ως Νομίμου Εκπροσώπου του Δήμου Σκιάθου, για την υπογραφή και υποβολή του σχετικού αιτήματος ένταξης της πρότασης για χρηματοδότηση με τίτλο "Ενίσχυση Πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών σε ΟΤΑ Α΄Βαθμού με περιαστικά δάση του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΑΣΩΝ 2024, συνοδευόμενο από όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά.

5

Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κ.Υ.Ε. (ΙΑΓΟΥΑΡΟΣ BAR Ε.Ε.)

Α.Δ.Ε 206/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί την παράταση ωραρίου μουσικής σε Κ.Υ.Ε. (ΙΑΓΟΥΑΡΟΣ BAR Ε.Ε.) ιδιοκτησίας της ΙΑΓΟΥΑΡΟΣ BAR Ε.Ε., με την προϋπόθεση να μην διαταράσσεται η κοινή ησυχία ή να μην παραβιάζονται συστηματικά οι όροι της άδειας σύμφωνα με τις εκάστοτε υγειονομικές και αστυνομικές διατάξεις.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Α) Έγκριση συνδιοργάνωσης φεστιβάλ παραδοσιακών χορών με τον σύλλογο γυναικών Σκιάθου.

Β)Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 8.400,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6473 με τίτλο "Έξοδα κοινωνικών δραστηριοτήτων" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 για τη διοργάνωση φεστιβάλ παραδοσιακών χορών σε συνεργασία με τον με τον σύλλογο γυναικών Σκιάθου.

Α.Δ.Ε 207/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει τη συνδιοργάνωσης φεστιβάλ παραδοσιακών χορών με τον σύλλογο γυναικών Σκιάθου

Β) Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό8.400,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6473 με τίτλο "Έξοδα κοινωνικών δραστηριοτήτων"

2

Α) Έγκρισης διοργάνωσης μουσικοθεατρικής παράστασης Μήδεια του Georg Benda, με την Καριοφυλλιά Καραμπέτη ως αφηγήτρια προϋπολογισμού 17.360,00 ευρώ.

Β) Έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας, για τις αμοιβές των καλλιτεχνών που θα συμμετάσχουν στη μουσικοθεατρική παράσταση.

Γ) Έγκριση της αριθμ πρωτ 7781/14-06-2024 Τεχνικής Περιγραφής.

Δ) Ορισμός οικονομικού φορέα προς τον οποίο θα απευθύνεται η πρόσκληση, το χρονικό διάστημα για την υποβολή της προσφοράς και καθορισμός των όρων της πρόσκλησης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

Ε) Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ και το άρθρο 32Α παρ. β του Ν. 4412/2016 από την Δημοτική Επιτροπή, η οποία θα πραγματοποιήσει τον έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών και των δικαιολογητικών και θα εισηγηθεί με πρακτικό στην Δημοτική Επιτροπή για κάθε θέμα που ανακύπτει στη διαδικασία ανάθεσης.

Α.Δ.Ε 208/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει τη διοργάνωση μουσικοθεατρικής παράστασης Μήδεια του Georg Benda, με την Καριοφυλλιά Καραμπέτη ως αφηγήτρια προϋπολογισμού 17.360,00 ευρώ.

Β) Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας, για τις αμοιβές των καλλιτεχνών που θα συμμετάσχουν στη μουσικοθεατρική παράσταση.

Γ) Εγκρίνει   την   αριθμ πρωτ 7781/14-06-2024 Τεχνική Περιγραφή.

Δ) Ορίζει οικονομικό φορέα προς τον οποίο θα απευθύνεται η πρόσκληση: την…..

Ορίζει χρονικό διάστημα για την υποβολή της προσφοράς την 25/06/2024 και καθορίζει όρους της πρόσκλησης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

Ε) Συγκροτεί τριμελή επιτροπή διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ και το άρθρο 32Α παρ. β του Ν. 4412/2016 από την Δημοτική Επιτροπή, η οποία θα πραγματοποιήσει τον έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών και των δικαιολογητικών και θα εισηγηθεί με πρακτικό στην Δημοτική Επιτροπή για κάθε θέμα που ανακύπτει στη διαδικασία ανάθεσης και η οποία αποτελείται από:

Τακτικά Μέλη:

1.Αθηνά Παπαγεωργίου ΔΕ Διοικητικού

2.Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη

3. Τσουρού Ευαγγελία

Αναπληρωματικά Μέλη:

1.Σοφία Μπαλαλά ΠΕ Διοικητικού

2. Πηνελόπη Κουτσίκου ΠΕ Γυμναστών

3. Τριανταφυλλιά - Αναστασία Πασχάλη ΔΕ Διοικητικού

3

Α) Έγκρισης διοργάνωσης συναυλίας με τον καλλιτέχνη Γρηγόρη Μπιθικώτση προϋπολογισμού 8.400,00 ευρώ.

Β) Έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας, για τις αμοιβές των καλλιτεχνών που θα συμμετάσχουν στη συναυλία.

Γ) Έγκριση της αριθμ πρωτ 7784/14-06-2024 Τεχνικής Περιγραφής.

Δ) Ορισμός οικονομικού φορέα προς τον οποίο θα απευθύνεται η πρόσκληση, το χρονικό διάστημα για την υποβολή της προσφοράς και καθορισμός των όρων της πρόσκλησης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

Ε) Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ και το άρθρο 32Α παρ. β του Ν. 4412/2016 από την Δημοτική Επιτροπή, η οποία θα πραγματοποιήσει τον έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών και των δικαιολογητικών και θα εισηγηθεί με πρακτικό στην Δημοτική Επιτροπή για κάθε θέμα που ανακύπτει στη διαδικασία ανάθεσης.

Α.Δ.Ε 209/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει τη διοργάνωση συναυλίας με τον καλλιτέχνη Γρηγόρη Μπιθικώτση προϋπολογισμού 8.400,00 ευρώ.

Β) Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας, για τις αμοιβές των καλλιτεχνών που θα συμμετάσχουν στη συναυλία.

Γ) Εγκρίνει   την   αριθμ πρωτ 7784/14-06-2024 Τεχνική Περιγραφή.

Δ) Ορίζει οικονομικό φορέα προς τον οποίο θα απευθύνεται η πρόσκληση: την…..

Ορίζει χρονικό διάστημα για την υποβολή της προσφοράς την 01/07/2024 και καθορίζει όρους της πρόσκλησης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

Ε) Συγκροτεί τριμελή επιτροπή διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ και το άρθρο 32Α παρ. β του Ν. 4412/2016 από την Δημοτική Επιτροπή, η οποία θα πραγματοποιήσει τον έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών και των δικαιολογητικών και θα εισηγηθεί με πρακτικό στην Δημοτική Επιτροπή για κάθε θέμα που ανακύπτει στη διαδικασία ανάθεσης και η οποία αποτελείται από:

Τακτικά Μέλη:

1.Αθηνά Παπαγεωργίου ΔΕ Διοικητικού

2.Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη

3. Τσουρού Ευαγγελία

Αναπληρωματικά Μέλη:

1.Σοφία Μπαλαλά ΠΕ Διοικητικού

2. Πηνελόπη Κουτσίκου ΠΕ Γυμναστών

3. Τριανταφυλλιά - Αναστασία Πασχάλη ΔΕ Διοικητικού

4

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 3.844,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6117 " Τεχνική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων " του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 για τη ηχητική φωτιστική και τεχνική κάλυψη της συναυλία με τον καλλιτέχνη Γρηγόρη Μπιθικώτση.

Α.Δ.Ε 210/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 3.844,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. "15-6117" Τεχνική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων "

5

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 2.480,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 για την προβολή της Σκιάθου μέσω καταχώρησης σε έντυπο περιοδικό που κυκλοφορεί στη Μαγνησία.

Α.Δ.Ε 211/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 2.480,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής"

6

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 5.000,00 ευρώ στους     κάτωθι ΚΑΕ 10-7133.01 ‘’ΕΠΙΠΛΑ ΣΚΕΥΗ’’ με το ποσό των   4.500,00 ευρώ     και   στον   ΚΑΕ   10-6264 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» με   το ποσό των 500,00 ευρώ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024, για την προμήθεια κλιματιστικών και συντήρηση υφιστάμενων.

Α.Δ.Ε 212/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 5.000,00 ευρώ στους   κάτωθι ΚΑΕ 10-7133.01 ‘’ΕΠΙΠΛΑ ΣΚΕΥΗ’’ με το ποσό των     4.500,00 ευρώ   και     στον   ΚΑΕ 10-6264 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» με το ποσό των 500,00 ευρώ

7

Λήψη απόφασης για έγκριση πληρωμής φορολογικού πρόστιμου και προσαύξησης χρήσης 2024 του κατηργημένου νπδδ ΔΟΑΠΝ.

Α.Δ.Ε 213/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση αποπληρωμής της οφειλής όπως αναλύεται παρακάτω:

Την αρ. 996925102 910050288 400303800001 ταυτότητα οφειλής ποσού 103,86 ευρώ ( πρόστιμο ΦΠΑ )

8

Γνωμοδότηση επί παράτασης ωραρίου μουσικής (PAOLO BEACH και ΣΙΑ ΕΤΕ)

Α.Δ.Ε. 214/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί θετικά για την παράταση χρήσης ωραρίου μουσικής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ταβέρνα) εντός του ξενοδοχείου «SKIATHOS BLU» στην περιοχή «Τζανεριά» Σκιάθου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΕΡΒΕΡΗΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή