ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                           Σκιάθος, 11/06/2024

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

36η/11.06.2024 Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη - διατύπωση των απόψεων του ΝΠΔΔ – ΟΤΑ με την επωνυμία «Δήμος Σκιάθου», που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12 και που εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 090122675/Δ.Ο.Υ Βόλου, στο αρμόδιο τμήμα Υδροοικονομίας ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων, αναφορικά με την κλήση σε ακρόαση κατόπιν διαπίστωσης παράβασης (το με αρ. Πρωτ. 363621/έγγραφο του τμήματος Υδροοικονομίας της Δ/ΝΣΗΣ Υδροοικονομίας και εποπτείας Ο.Ε.Β ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας με το οποίο διαβιβάστηκε στην υπηρεσία η Έκθεση Διαπίστωσης Παράβασης (απ. Δ/νσης Υδάτων Θεσσαλίας 64041/15.09.2023), που πρόκειται να συνεδριάσει την Τετάρτη 12.06.2024 και ώρα 11:30 στη Διεύθυνση Υδάτων Θεσσαλίας, Τμήμα Ανάπτυξης και Διμερών Σχέσεων, Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής Δ/νσης Υδάτων Θεσσαλίας.

Α.Δ.Ε 194/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Δικηγόρος ορίζεται ο Αλέξανδρος Τζούμας και η αμοιβή του καθορίζεται στο ποσό των 297,60 ευρώ

2

Α) Έγκριση διοργάνωσης τουρνουά μπάσκετ 3 on 3

Β)Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 10.539,38 ευρώ στους Κ.Α.Ε. 15-6472 με τίτλο "Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων" με ποσό 8.679,38 και ΚΑΕ 15-6615.01 "Εκτυπώσεις, εκδόσεις βιβλιοδετήσεις" με ποσό 1.860,00 ευρώ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 για τη διοργάνωση τουρνουά μπάσκετ 3 on 3 στο Δήμο Σκιάθου.

Α.Δ.Ε 195/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 8.679,38€ στον Κ.Α.Ε. 15-6472 με τίτλο "Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων" και 1.860,00€ στον ΚΑΕ 15-6615.01 "Εκτυπώσεις, εκδόσεις βιβλιοδετήσεις"

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Έγκριση πρακτικού διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου που θα στεγάσει το γραφείο τουρισμού Δήμου Σκιάθου και κατακύρωση της δημοπρασίας.

Α.Δ.Ε 196/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την έγκριση του αριθμ. 7241/05-06-2024 πρακτικού διενέργειας δημοπρασίας

  1. Την κατακύρωση της δημοπρασίας για την μίσθωση του ακινήτου που θα στεγάζει το γραφείο τουρισμού Δήμου Σκιάθου στην Εταιρεία «ΑΚ.ΡΗ. ΣΚΙΑΘΟΣ Ι.Κ.Ε.»η οποία προσέφερε το ποσό των 3.500 € ανά μήνα. Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι από την υπογραφή του συμφωνητικού και για πέντε (5) έτη όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της αριθμ. 3997/09-04-2024 διακήρυξης για τη μίσθωση ακινήτου.

2

Καθορισμός αντιτίμου για την είσοδο των επισκεπτών στα μουσεία του Δήμου Σκιάθου

Α.Δ.Ε 197/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο να καθορισθεί ενιαίο εισιτήριο (δικαίωμα εισόδου) και για τα δύο Δημοτικά Μουσεία ( Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης & Ζήσης Οικονόμου ) ανά επισκέπτη για το έτος 2024

3

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 18.600,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 για υπηρεσίες προβολής της Σκιάθου στην Κύπρο.

Α.Δ.Ε. 198/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 18.600,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής"

4

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 9.920,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 για τις υπηρεσίες παραγωγής και προβολής εκπομπών με σκοπό την τουριστική, πολιτιστική και γαστρονομική προβολή της Σκιάθου.

Α.Δ.Ε. 199/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 9.920,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής"

5

Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κ.Υ.Ε. (THE BORZOI CLUB RESTAURANT Ε.Ε.)

Α.Δ.Ε. 200/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί την παράταση ωραρίου μουσικής σε Κ.Υ.Ε. (THE BORZOI CLUB RESTAURANT Ε.Ε.) ιδιοκτησίας της THE BORZOI CLUB RESTAURANT Ε.Ε., με την προϋπόθεση να μην διαταράσσεται η κοινή ησυχία ή να μην παραβιάζονται συστηματικά οι όροι της άδειας σύμφωνα με τις εκάστοτε υγειονομικές και αστυνομικές διατάξεις.

6

Υποβολή λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός ΜΑΪΟΥ 2024

Α.Δ.Ε. 201/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υποβολή λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός Μαΐου 2024 σύμφωνα με την εισήγηση της ταμειακής υπηρεσίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΕΡΒΕΡΗΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή