ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                           Σκιάθος, 28/05/2024

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

35η/28.05.2024 Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια οικοδομικών υλικών, έγκριση της αριθμ. 03/2024 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκιάθου και των τεχνικών προδιαγραφών αυτής, καθορισμός των όρων της διακήρυξης και του κριτηρίου ανάθεσης.

Α.Δ.Ε 183/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έγκριση της διενέργειας με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια οικοδομικών υλικών, συνολικού προϋπολογισμού 107.808,82€ σε βάρος του ΚΑΕ 30-6662.11 με τίτλο «Προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών»

2. Την έγκριση της αριθμ. 03/2024 Μελέτης καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές των προμηθειών που περιγράφονται σε αυτή.

3. Τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης και του κριτηρίου ανάθεσης

2

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 7.500,00 ευρώ στους Κ.Α.Ε. 15-6117 " Τεχνική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων " με ποσό 6.322,00 και ΚΑΕ 15-6615.01 "Εκτυπώσεις, εκδόσεις βιβλιοδετήσεις" με ποσό 1.178,60 ευρώ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 για τη διοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης ρυθμικής γυμναστικής των τμημάτων του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Ε 184/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 7.500,00 ευρώ στους Κ.Α.Ε. 15-6117 " Τεχνική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων " με ποσό   6.322,00 και ΚΑΕ 15-6615.01 "Εκτυπώσεις, εκδόσεις βιβλιοδετήσεις" με ποσό 1.178,60 ευρώ

3

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 8.060,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 για την προβολή της Σκιάθου μέσω ακτοπλοϊκής εταιρείας.

Α.Δ.Ε. 185/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 8.060,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής"

4

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 1.500,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6433 με τίτλο " Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων " του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 για την παράθεση γευμάτων σε δημοσιογράφους με στόχο την ανάδειξη της Σκιάθου ως γαστρονομικού προορισμού.

Α.Δ.Ε. 186/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 1.500,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6433 με τίτλο " Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων "

5

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για A) την επικαιροποίηση των κανονιστικών αποφάσεων του Δήμου περί i) κοινόχρηστων χώρων, και ii) λειτουργίας περιπτέρων, καθώς και Β) τη σύνταξη νέων κανονιστικών αποφάσεων του Δήμου για i) απαγόρευση εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών και ii) αδειών χρήσης και λειτουργίας μουσικής

Α.Δ.Ε. 187/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Δικηγόρος ορίζεται η Ζέτα Ζηγούρη της δικηγορικής εταιρείας ΠΑΝΟΣ ΖΗΓΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και η αμοιβή της καθορίζεται στο ποσό των 4.960,00

6

Έγκριση πρακτικού διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου που θα στεγάζει δράσεις υγιούς ψυχαγωγίας των νέων και των κατοίκων εν γένει της Σκιάθου και κατακύρωση της δημοπρασίας.

Α.Δ.Ε. 188/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την έγκριση του αριθμ. 6596/24-05-2024 πρακτικού διενέργειας δημοπρασίας

  1. Την κατακύρωση της δημοπρασίας για την μίσθωση του ακινήτου που θα στεγάζει δράσεις υγιούς ψυχαγωγίας των νέων και των κατοίκων εν γένει της Σκιάθου στον Ιωάννη Γιοβανάκηο οποίος προσέφερε το ποσό των 600 € ανά μήνα. Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι από την υπογραφή του συμφωνητικού και για τρία (3) έτη όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της αριθμ. 2429/13-03-2024 διακήρυξης για τη μίσθωση ακινήτου.

7

Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κ.Υ.Ε. (ΚΙΡΚΗ ΜΠΑΡ Ι.Κ.Ε.)

Α.Δ.Ε. 189/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί την παράταση ωραρίου μουσικής σε Κ.Υ.Ε. ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ ΚΙΡΚΗ ιδιοκτησίας της ΚΙΡΚΗ ΜΠΑΡ Ι.Κ.Ε., με την προϋπόθεση να μην διαταράσσεται η κοινή ησυχία ή να μην παραβιάζονται συστηματικά οι όροι της άδειας σύμφωνα με τις εκάστοτε υγειονομικές και αστυνομικές διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΕΡΒΕΡΗΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή