ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                             Σκιάθος, 24/05/2024

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                        Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

34η/24.05.2024 Έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση  της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου κ. Τζούμα Θεόδωρου του Παράσχου, πίστωσης  ποσού 630,00  €  στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας αεροπορικώς από Σκιάθο  στις 28/5/2024 για να παρευρεθεί στις 29/5/2024  ύστερα από πρόσκληση του Δημάρχου Αργυρούπολης και Προέδρου της προσωρινής διοικούσας του Ελληνικού δικτύου πόλεων στα εγκαίνια του πρότυπου αυτοδιοικητικού κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και τεχνολογίας του ΣΠΑΥ και να επιστρέψει στην Σκιάθο  στις 30/5/2024.

Α.Δ.Ε 181/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την  πραγματοποίηση της μετακίνησης και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου κ. Τζούμα Θεόδωρου του Παράσχου, πίστωσης  ποσού 630,00 €  στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας αεροπορικώς από Σκιάθο  στις 28/5/2024 για να παρευρεθεί στις 29/5/2024  ύστερα από πρόσκληση του Δημάρχου Αργυρούπολης και Προέδρου της προσωρινής διοικούσας του Ελληνικού δικτύου πόλεων στα εγκαίνια του πρότυπου αυτοδιοικητικού κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και τεχνολογίας του ΣΠΑΥ και να επιστρέψει στην Σκιάθο  στις 30/5/2024.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για την παράσταση για λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ – Ο.Τ.Α με την επωνυμία «Δήμος Σκιάθου», που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12, με Α.Φ.Μ:  090122675/Δ.Ο.Υ Βόλου και που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Δήμαρχο Σκιάθου, στην από 30.06.2014 και με αρ. 333/2014 κατάθεσης δικογράφου αγωγή του Σωτηρίου Γεωργίου του Σταύρου, κατοίκου Σκιάθου, με Α.Φ.Μ: 029931232/Δ.Ο.Υ Βόλου, ως καθολικού διαδόχου του θανόντος την 04.08.2011, Σταύρου Γεωργίου του Σωτηρίου, κατοίκου εν ζωή Σκιάθου, ενώπιον του Μονομελές Πρωτοδικείου Βόλου, (Κτηματολογικού Δικαστή Άρθρου 6 παρ. 2 Ν.2664/1998) στρεφόμενη κατά 1. του εναγόμενου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), α΄βαθμού με την επωνυμία "Δήμος Σκιάθου", ως Ν.Π.Δ.Δ., που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Δήμαρχό του, 2. του εναγόμενου Αθανασίου Φεργάδη του Νικολάου και της Pain (Πέιν) Barbara (Μπάρμπαρα) Ann (Ανν) του Φρανκ και της Μαίρης, ο οποίος υπεισήλθε ως καθολικός διάδικος του πατρός του Νικολάου Φεργάδη κατόπιν της ενηλικιώσεώς του, 3. της εναγόμενης Φιλίτσας Λεβέντη το γένος Αναστασίου Γεωργίου, κατοίκου Βόλου, οδός Νικοτσάρα, αριθμ. 8, στα πλαίσια του άρθρου 214 Α Κ.Πολ.Δ, ήτοι στα πλαίσια της εξώδικης συμβιβαστικής επίλυσης. Αναλυτικότερα, δίνεται η εντολή στον ανωτέρω πληρεξούσιο δικηγόρο, ως αντιπρόσωπο και για λογαριασμό και κατ’ εντολή του εναγομένου Δήμου Σκιάθου, να παραστεί και να υπογράψει πρακτικό συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς στα πλαίσια του άρθρου 214 Α Κ.Πολ.Δ, (ήτοι με σκοπό τη συμβιβαστική επίλυση της ανωτέρω διαφοράς του ενάγοντα κατά του Δήμου Σκιάθου και εφοδιασμένος με ειδικό πληρεξούσιο κατ’ άρθρο 98 β’ Κ.Πολ.Δ να παραστεί για λογαριασμό του Δήμου Σκιάθου και να υπογράψει το κάτωθι πρακτικό συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς με τους πληρεξουσίους δικηγόρους του εναγόντα και των εναγομένων, που θα ενεργήσουν κατά την υπογραφή του κατωτέρω πρακτικού συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς ως πληρεξούσιοι δικηγόροι, αντιπρόσωποι κια για λογαριασμό και κατ’ εντολη των εντολέων τους, εφοδιασμένοι με τα αντίστοιχα ειδικά πληρεξούσια κατ’ άρθρο 98 β’ Κ.Πολ.Δ.

Α.Δ.Ε 182/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Δικηγόρος ορίζεται ο Αλέξανδρος Τζούμας και η αμοιβή του καθορίζεται στο ποσό των 744,00 ευρώ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΕΡΒΕΡΗ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή