ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 22/05/2024

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

32η/22.05.2024 Έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Κατακύρωση του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών δήμου Σκιάθου έτους 2024

Α.Δ.Ε 179/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την έγκριση του αριθμ. 5676/13-05-2024 πρακτικό Ι (Αποσφράγιση του υποφακέλου ¨Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά¨)

  1. Την έγκριση του αριθμ. 5834/15-05-2024 πρακτικό ΙΙ (αποσφράγιση-αξιολόγηση του υποφακέλου «οικονομική προσφορά»)

  1. Την έγκριση του αριθμ. 6255/21-05-2024 πρακτικού ΙΙΙ (Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης)
  2. Την κατακύρωση του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών δήμου Σκιάθου έτους 2024 στην εταιρεία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.» γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, η προσφορά της είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, βαθμολογήθηκε επαρκώς και προσφέρει τιμή χαμηλότερη της προϋπολογισθείσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΕΡΒΕΡΗΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή