ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                           Σκιάθος, 21/05/2024

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

31η/21.05.2024 Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Α) Έγκριση του 5967/16-05-2024 πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2γ και το άρθρο 32Α παρ.β του Ν. 4412/2016, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμόν 153/2024 Απόφαση   της Δημοτικής Επιτροπής.

Β) Κατακύρωση των υπηρεσιών διοργάνωσης συναυλίας με τον καλλιτέχνη Γιώργο Νταλάρα, προϋπολογισμού 46.748,00 (συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.) κατόπιν της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της περίπτωσης αα’ του άρθρου 32 του Ν.4412/2016.

Α.Δ.Ε 171/2024 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α) Την έγκριση του 5967/16-05-2024 πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.αα και το άρθρο 32Α παρ.β του Ν. 4412/2016, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμόν 153/2024 Απόφαση   της Δημοτικής Επιτροπής

Β) Την κατακύρωση των υπηρεσιών διοργάνωσης συναυλίας με τον καλλιτέχνη Γιώργο Νταλάρα, προϋπολογισμού 46.748,00 (συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.) κατόπιν της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της περίπτωσης αα’ του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 στον οικονομικό φορέα: Ars Terra Αβραμέα Γ. Ειρήνη Προβολή και Διοργάνωση Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων.

2

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 18.600,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 για την επανεκτύπωση του εντύπου 44 σελίδων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με στόχο την ανάδειξη και προβολή της Σκιάθου σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Α.Δ.Ε 172/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 18.600,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής"

3

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 1.008,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6496 με τίτλο «Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 για τη προμήθεια δύο μπαταριών και δύο ηλεκτροδίων για την συντήρηση των αυτόματων   εξωτερικών Απινιδωτών.

Α.Δ.Ε. 173/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 1.008,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6496 με τίτλο «Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως»

4

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 2.480,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 για την προβολή της Σκιάθου μέσω καταχώρησης σε ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα.

Α.Δ.Ε. 174/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 2.480,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής"

5

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 1.860,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 για την προβολή της Σκιάθου μέσω καταχώρησης σε τουριστικό περιοδικό εφημερίδας πανελλαδικής εμβέλειας.

Α.Δ.Ε. 175/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 1.860,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής"

6

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 12.400,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 για την προβολή της Σκιάθου μέσω δράσεων σε Ολλανδία και Βέλγιο.

Α.Δ.Ε. 176/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 12.400,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής"

7

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΩΝ (0,81 €), ΑΠΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ   ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ Α΄ ΔΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

Α.Δ.Ε 177/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πίστωση ποσού ογδόντα ενός λεπτών (0,81 €), στο Κ.Α Εξόδων 00-6821 του προϋπολογισμού έτους 2024 του Δήμου Σκιάθου «Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης».

8

Υποβολή λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024.

Α.Δ.Ε. 178/2024 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την υποβολή λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 σύμφωνα με την εισήγηση της ταμειακής υπηρεσίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΕΡΒΕΡΗΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή