ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 16/05/2024

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

30η/16.05.2024 Έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (τακτική διαδικασία) του ΝΠΔΔ - ΟΤΑ με την επωνυμία “Δήμος Σκιάθου” στην από 18.01.2024 και με ημερ. Έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ΤΜ 11/18.01.2024 αγωγή αναγνωριστικής κυριότητας - διόρθωσης ανακριβούς πρώτης εγγραφής σε κτηματολογικό βιβλίο - άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 2664/1998 όπως ισχύει, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (Τακτική Διαδικασία) των 1. Γεράσιμου - Πέτρου - Αντώνιου - Μιχαήλ Κοντομίχαλου του Παύλου, κατοίκου Αθηνών, οδός Φωλυλίδου 6, κατόχου του Δ.Α.Τ: ΑΙ-024208/2009 και με Α.Φ.Μ: 004549898 και 2. Νικολάου Κοντομίχαλου του Παύλου, κατοίκου Αθηνών, οδός Μπιγλίστας 3, κατόχου του Δ.Α.Τ: ΑΜ- 452623 και με Α.Φ.Μ: 072011039 κατά του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία “Δήμος Σκιάθου”, που εδρεύει στη Σκιάθου, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12, με ΑΦΜ” 090122675/ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ, νομίμως εκπροσωπουμένου. Να εκπροσωπήσει το Δήμο Σκιάθου, ήτοι να καταθέσει τις προτάσεις του [μέσα σε 90 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την επίδοση της αγωγής κατά την παρ. 2 του άρθρου 215 Κ.ΠΟΛ.Δ], ήτοι μέχρι και την 20η.05.2024 και να προσκομίσει όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλείται με τις προτάσεις του σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα του άρθρου 237 Κ.Πολ.Δ, καθώς και να καταθέσει προσθήκη - αντίκρουση μέχρι και την 04η Ιουνίου 2024, με σκοπό την απόρριψη της αγωγής των εναγόντων και γενικά να ενεργήσει ότι κατά την κρίση του είναι αναγκαίο για την ευόδωση της υπόθεσης προς όφελος του Δήμου Σκιάθου

Α.Δ.Ε 170/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Δικηγόρος ορίζεται ο Αλέξανδρος Τζούμας και η αμοιβή του καθορίζεται στο ποσό των 868,00 ευρώ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΕΡΒΕΡΗΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή