ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                           Σκιάθος, 14/05/2024

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

29η/14.05.2024 Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024 ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΔ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΤΑ

Α.Δ.Ε 162/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταρτίζει τον πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας λόγω της πρώτης υποχρεωτικής αναμόρφωσης του ΟΠΔ ως προς το τμήμα που αφορά το Δήμο Σκιάθου.

2

Έγκριση της 2ης   κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024 ποσού 21.880,00 € στο Δήμο Σκιάθου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.35748/17.04.2024 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών για την άμεση απόδοσή της στις Σχολικές Επιτροπές.

Α.Δ.Ε 163/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη 2η κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024 ποσού 21.880,00 € στο Δήμο Σκιάθου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με την υπ’αριθμ.35748/17.04.2024 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών για την άμεση απόδοσή της στις Σχολικές Επιτροπές.

3

Αποδοχή τριών (3) χρηματοδοτήσεων-επιδοτήσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών και   ΕΕΤΑΑ Α.Ε., για το μήνα Αύγουστο έτους 2023.

Α.Δ.Ε. 164/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται ως Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Σκιάθου, τις χρηματοδοτήσεις-επιδοτήσεις, βάσει των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019, και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197/12-10-2020).

4

Αποδοχή δώδεκα (12) χρηματοδοτήσεων-επιδοτήσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών,   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και το Υπουργείο Οικονομικών για το μήνα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ έτους 2023

Α.Δ.Ε. 165/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται ως Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Σκιάθου, τις χρηματοδοτήσεις-επιδοτήσεις, βάσει των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019, και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197/12-10-2020).

5

Αποδοχή τεσσάρων (4) χρηματοδοτήσεων-επιδοτήσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών και   τη Περιφέρεια Θεσσαλίας για το μήνα Οκτωβρίου έτους 2023

Α.Δ.Ε. 166/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται ως Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Σκιάθου, τις χρηματοδοτήσεις-επιδοτήσεις, βάσει των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019, και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197/12-10-2020).

6

Αποδοχή δέκα (10) χρηματοδοτήσεων-επιδοτήσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών ,την ΕΕΤΑΑ Α.Ε., το ΚΕΠΥΟ και τον ΟΑΕΔ για   το μήνα Νοέμβριο έτους 2023.

Α.Δ.Ε 167/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται ως Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Σκιάθου, τις χρηματοδοτήσεις-επιδοτήσεις, βάσει των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019, και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197/12-10-2020).

7

Αποδοχή δέκα έξι (16) χρηματοδοτήσεων-επιδοτήσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Οικονομικών, την ΕΕΤΑΑ Α.Ε., την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ για τον μήνα Δεκέμβριο έτους 2023

Α.Δ.Ε. 168/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται ως Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Σκιάθου, τις χρηματοδοτήσεις-επιδοτήσεις, βάσει των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019, και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197/12-10-2020).

8

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού (ανταποδοτικά) έτους 2024 στον Δήμο Σκιάθου.

Α.Δ.Ε. 169/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρόσληψη επτά (7) ΥΕ Εργατών καθαριότητας εξωτερικών χώρωνμε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για   χρονικό διάστημα οχτώ   μηνών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΕΡΒΕΡΗΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή