ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 30/04/2024

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

26η/30.04.2024 Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Παράταση χρόνου εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μίσθωση ακινήτου που θα στεγάζει το γραφείο τουρισμού του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Ε 147/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση του χρόνου εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά δεκαπέντε (15) ημέρες.

2

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη παράσταση, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου (τακτική διαδικασία) του ΝΠΔΔ - ΟΤΑ με την επωνυμία “Δήμος Σκιάθου”, στην από 18.12.2023 και με ημερ. Έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ΤΠ 04/09.01.2024 αγωγή, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου (Τακτική Διαδικασία) των 1. Ματούλας Αικατερίνη του Ιωάννη, με Α.Φ.Μ: 063521080/Δ.Ο.Υ Βόλου και 2. Ιωάννη Αντωνόπουλου του Δημητρίου με Α.Φ.Μ: 104406203/Δ.Ο.Υ Βόλου, αμφοτέρων κατοίκου Βόλου, οδός Σπυρίδη με αρ. 225. Να εκπροσωπήσει το Δήμο Σκιάθου, ήτοι να καταθέσει τις προτάσεις του [μέσα σε 90 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την επίδοση της αγωγής κατά την παρ. 2 του άρθρου 215 Κ.ΠΟΛ.Δ], ήτοι μέχρι και την 08η.05.2024 και να προσκομίσει όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλείται με τις προτάσεις του σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα του άρθρου 237 Κ.Πολ.Δ, καθώς και να καταθέσει προσθήκη - αντίκρουση μέχρι και την 23η.05.2024 , με σκοπό την απόρριψη της αγωγής των εναγόντων και γενικά να ενεργήσει ό,τι κατά την κρίση του είναι αναγκαίο για την ευόδωση της υπόθεσης προς όφελος του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Ε 148/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 868,00 ευρώ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Α) Έγκριση συνδιοργάνωσης με τον όμιλο Αντισφαίρισης Σκιάθου τουρνουά αντισφαίρισης «ITF MT200 – Skiathos Open

Β)Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 5.571,26 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6472 με τίτλο "Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 για τη διοργάνωση τουρνουά αντισφαίρισης «ITF MT200 – Skiathos Open σε συνεργασία με τον όμιλο Αντισφαίρισης Σκιάθου.

Α.Δ.Ε 149/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση με τον όμιλο Αντισφαίρισης Σκιάθου τουρνουά αντισφαίρισης «ITF MT200 – Skiathos Open

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 5.571,26 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6472 με τίτλο "Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων"

2

Έγκριση δαπάνης σε συμμόρφωση του Δήμου Σκιάθου με την υπ’ αριθμ.Α408/2023 Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου, για την καταβολή της επιδικασθείσας απαίτησης, με τους νόμιμους τόκους, στον Γεωργακόπουλο Χαράλαμπο του Ιωάννη, και διάθεση πίστωσης ποσού 1.900,58 € (κεφάλαιο) στον ΚΑ Εξόδων 00-6492 με τίτλο ΄΄Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων΄΄, και ποσού 517,58 € € στον ΚΑ Εξόδων 00-6823 με τίτλο ΄΄Τόκοι υπερημερίας χρήσης΄΄, του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου έτους 2024.

Α.Δ.Ε 150/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.900,58 € στον ΚΑ Εξόδων 00-6492 με τίτλο ΄΄Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων΄΄, και ποσού 517,58 € στον ΚΑ Εξόδων 00-6823 με τίτλο ΄΄Τόκοι υπερημερίας χρήσης΄΄, του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου έτους 2024, σε συμμόρφωση του Δήμου Σκιάθου με την υπ’ αριθμ. Α408/2023 Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου, για την καταβολή της επιδικασθείσας απαίτησης, στον κ. Γεωργακόπουλο Χαράλαμπο του Ιωάννη, καθώς η μη άσκηση των ενδίκων μέσων κατά αυτής κρίνεται συμφέρουσα για το Δήμο Σκιάθου, αλλά και λόγω του άμεσου κινδύνου της αναγκαστικής εκτέλεσής της.

3

Λήψη απόφασης για την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την κάλυψη δαπάνης 350,00 ευρώ στον ΚΑΕ 20-6263 για μετακίνηση του οχήματος ΚΗΗ 6087   εκτός ορίων του Δήμου και ορισμός υπολόγου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής.

Α.Δ.Ε 151/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

α) Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπάνης μετακίνησης του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας   ΚΗΗ 6087 , ποσού 350,00 ευρώ και ΚΑΕ 20-6263

β) Ορίζει υπόλογο υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου τον κ Γκανάτσα Αθανάσιος, στο όνομα του οποίο θα εκδοθεί το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, προκειμένου να μετακινηθεί το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 6087 όχημα εκτός των ορίων του Δήμου Σκιάθου, για την κάλυψη των ανωτέρω δαπανών ποσού 350,00 ευρώ.

γ) Ορίζει ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού την 30/07/2024 (η προθεσμία αποδόσεως λογαριασμού ορίζεται στην απόφαση για την έκδοση του εντάλματος προπληρωμής, και δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη του τριμήνου και πρέπει να λήγει ένα τουλάχιστον μήνα προ της λήξεως του οικονομικού έτους κατά το οποίο εκδόθηκε το ΧΕΠ).

4

Α) Έγκριση του 4947/25-04-2024 πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2γ και το άρθρο 32Α παρ.β του Ν. 4412/2016, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμόν 139/2024 Απόφαση   της Δημοτικής Επιτροπής.

Β) Κατακύρωση των υπηρεσιών διοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης για τον εορτασμό της Ζωοδόχου Πηγής, κατόπιν της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της περίπτωσης αα’ του άρθρου 32 του Ν.4412/2016.

Α.Δ.Ε 152/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Την έγκριση του 4947/25-04-2024 πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.αα και το άρθρο 32Α παρ.β του Ν. 4412/2016, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμόν 139/2024 Απόφαση   της Δημοτικής Επιτροπής

Β) Την κατακύρωση των υπηρεσιών μουσικής πολιτιστικής εκδήλωσης για τον εορτασμό της Ζωοδόχου Πηγής κατόπιν της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της περίπτωσης αα’ του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 στον οικονομικό φορέα: Κοντολούρη Σπυρίδων.

5

Α) Έγκρισης διοργάνωσης συναυλίας με τον καλλιτέχνη Γιώργο Νταλάρα προϋπολογισμού 46.748,00 ευρώ.

Β) Έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας, για τις αμοιβές των καλλιτεχνών που θα συμμετάσχουν στη μουσική εκδήλωση.

Γ) Έγκριση της αριθμ πρωτ 5076/26-04-2024 Τεχνικής Περιγραφής.

Δ) Ορισμός οικονομικού φορέα προς τους οποίο θα απευθύνεται η πρόσκληση, το χρονικό διάστημα για την υποβολή της προσφοράς και καθορισμός των όρων της πρόσκλησης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

Ε) Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ και το άρθρο 32Α παρ. β του Ν. 4412/2016 από την Δημοτική Επιτροπή, η οποία θα πραγματοποιήσει τον έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών και των δικαιολογητικών και θα εισηγηθεί με πρακτικό στην Δημοτική Επιτροπή για κάθε θέμα που ανακύπτει στη διαδικασία ανάθεσης.

Α.Δ.Ε 153/2024 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α) Εγκρίνει τη διοργάνωση συναυλίας με τον καλλιτέχνη Γιώργο Νταλάρα προϋπολογισμού 46.748,00 ευρώ.

Β) Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την αμοιβή των καλλιτεχνών που θα συμμετάσχουν στην προαναφερθείσα εκδήλωση.

Γ) Εγκρίνει την αριθμ πρωτ 5076/26-04-2024 Τεχνική Περιγραφή.

Δ) Ορίζει οικονομικό φορέα προς τον οποίο θα απευθύνεται η πρόσκληση, το χρονικό διάστημα για την υποβολή της προσφοράς και καθορισμός των όρων της πρόσκλησης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

Ε) Συγκροτεί τριμελή επιτροπή διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ και το άρθρο 32Α παρ. β του Ν. 4412/2016 από την Δημοτική Επιτροπή, η οποία θα πραγματοποιήσει τον έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών και των δικαιολογητικών και θα εισηγηθεί με πρακτικό στην Δημοτική Επιτροπή για κάθε θέμα που ανακύπτει στη διαδικασία ανάθεσης και η οποία αποτελείται από:

Τακτικά Μέλη:

1.Αθηνά Παπαγεωργίου ΔΕ Διοικητικού

2.Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη

3. Τσουρού Ευαγγελία

Αναπληρωματικά Μέλη:

1.Σοφία Μπαλαλά ΠΕ Διοικητικού

2. Πηνελόπη Κουτσίκου ΠΕ Γυμναστών

3. Τριανταφυλλιά - Αναστασία Πασχάλη ΔΕ Διοικητικού

6

Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας περί διαγραφής ποσού 254,49 ευρώ με τυχόν προσαυξήσεις έτους 2016.

Α.Δ.Ε 154/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την διαγραφή του οφειλόμενου ποσού των 254,49 ευρώ με τυχόν προσαυξήσεις έτους 2016 από την καρτέλα χρεώσεων του θανόντα ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ με ΑΦΜ 107854435, γιου της αιτούσας με στοιχεία: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της Κυρατσούλας.

7

Μείωση μισθωμάτων των αναψυκτηρίων της παραλίας των Κουκουναριών ετών 2020 και   2021 κατόπιν της υπ’ αριθμ.540/2023 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας

Α.Δ.Ε 155/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

τη διαγραφή των μισθωμάτων από τους βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους των εκμισθωτών των   αναψυκτηρίων-περιπτέρων της παραλίας των Κουκουναριών Σκιάθου ως εξής:   α) για το έτος 2020 σε ΕΠΙΠΛΕΟΝ ποσοστό 20% επί του συμφωνηθέντος ανταλλάγματος, και β) για το έτος 2021 ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΙΩΣΗ

8

Εισηγητική έκθεση Α΄ τριμήνου του έτους 2024 προς τη Δημοτική Επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Α.Δ.Ε 156/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Συντάσσει την έκθεση εσόδων – εξόδων του Δήμου Σκιάθου του Α΄ τριμήνου 2024 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΕΡΒΕΡΗΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή