ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 23/04/2024

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

25η/23.04.2024 Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη παράσταση, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (τακτική διαδικασία) του ΝΠΔΔ - ΟΤΑ με την επωνυμία “Δήμος Σκιάθου”, στην από 23.12.2023 και με ημερ. Έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ΤΜ 310/27.12.2023 αγωγή αναγνωριστικής κυριότητας - διόρθωσης ανακριβούς πρώτης εγγραφής σε κτηματολογικό βιβλίο - άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 2664/1998 όπως ισχύει, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (Τακτική Διαδικασία) των 1. Νικολάου Γεωργακόπουλου του Γεράσιμου και της Πολυξένης, κατοίκου Ν. Ηρακλείου Αττικής, Οδός Ήρας με αρ. 54, με Α.Φ.Μ: 008344141, 2. Πλαίνη Σωτηρίου του Στυλιανού, με Α.Φ.Μ: 128588338, κατοίκου Βόλου, Οδός Κασσαβέτη με αρ. 9, 3. Πλαίνη Ρήγα του Στυλιανού, με Α.Φ.Μ: 061108182, κάτοικος Βόλου, οδός Αγγέλου Βλάχου με αρ. 7 και 4. Λυδίας Παπασάνδα το γένος, Θεοδώρου και Αποστολίας Πάντου, κατοίκου Αθηνών, Λεωφ. Ιωνίας με αρ. 275, με Α.Φ.Μ: 069082691 κατά των 1. Δήμου Σκιάθου. 2. Αποστόλου Χαλκιά του Αντωνίου, κατοίκου νήσου Σκιάθου Μαγνησίας, 3. Ευάγγελου Καβούρη του Θεοδώρου και της Αικατερίνης, κατοίκου νήσου Σκιάθου Μαγνησίας και 4. Υφαντόπουλου Δημητρίου του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, κατοίκου Παπάγου Αττικής, οδός Πάφου με αρ. 17 κατά του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία “Δήμος Σκιάθου”, που εδρεύει στη Σκιάθου, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12, με ΑΦΜ” 090122675/ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ, νομίμως εκπροσωπουμένου. Να εκπροσωπήσει το Δήμο Σκιάθου, ήτοι να καταθέσει τις προτάσεις του [μέσα σε 90 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την επίδοση της αγωγής κατά την παρ. 2 του άρθρου 215 Κ.ΠΟΛ.Δ], ήτοι μέχρι και την 25η.04.2024 και να προσκομίσει όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλείται με τις προτάσεις του σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα του άρθρου 237 Κ.Πολ.Δ, καθώς και να καταθέσει προσθήκη - αντίκρουση μέχρι και την 10η.05.2024, με σκοπό την απόρριψη της αγωγής των εναγόντων και γενικά να ενεργήσει ό,τι κατά την κρίση του είναι αναγκαίο για την ευόδωση της υπόθεσης προς όφελος του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Ε 141/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 868,00 ευρώ

2

Πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου κ. Τζούμα Θεόδωρου του Παράσχου, πίστωσης ποσού 500,00 € στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας αεροπορικώς από Σκιάθο στην Αθήνα στις 29/4/2024 για να συναντηθεί με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο και στις 30/4/2024 θα επιστρέψει οδικώς στον Βόλο και στις 1/5/2024 θα μεταβεί στην Λάρισα για να συναντηθεί με τον Περιφερειάρχη για θέματα του Δήμου. Θα επιστρέψει την ίδια ημέρα στο Βόλο και μετά στην Σκιάθο.

Α.Δ.Ε 142/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την πραγματοποίηση της μετακίνησης και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου κ. Τζούμα Θεόδωρου του Παράσχου, πίστωσης ποσού 500,00 € στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας αεροπορικώς από Σκιάθο στην Αθήνα στις 29/4/2024 για να συναντηθεί με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο και στις 30/4/2024 θα επιστρέψει οδικώς στον Βόλο και στις 1/5/2024 θα μεταβεί στην Λάρισα για να συναντηθεί με τον Περιφερειάρχη για θέματα του Δήμου. Θα επιστρέψει την ίδια ημέρα στο Βόλο και μετά στην Σκιάθο.

3

1.Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκιάθου κατόπιν της αυτοδίκαιης κατάργησης του νομικού προσώπου με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Σκιάθου».

2.Ανάκληση της αρ.33/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής.

Α.Δ.Ε 143/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τις τροποποιήσεις

Την ανάκληση της αρ.33/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής που αφορά το ίδιο θέμα λόγω έλλειψης σχηματικής απεικόνισης στο οργανόγραμμα του Δήμου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Α) Έγκριση του 4576/17-04-2024 πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2γ και το άρθρο 32Α παρ.β του Ν. 4412/2016, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμόν 137/2024 Απόφαση   της Δημοτικής Επιτροπής.

Β) Κατακύρωση των υπηρεσιών για τη διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης/θεατρική παράσταση "Το μοιρολόγι της φώκης" του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη κατόπιν της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της περίπτωσης αα’ του άρθρου 32 του Ν.4412/2016.

Α.Δ.Ε 144/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Την έγκριση του 4576/17-04-2024 πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2γ και το άρθρο 32Α παρ.β του Ν. 4412/2016, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμόν 137/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.

Β) Την κατακύρωση των υπηρεσιών για τη διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης/θεατρική παράσταση "Το μοιρολόγι της φώκης" του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη κατόπιν της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της περίπτωσης αα’ του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 στον οικονομικό φορέα: Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού ΘΥΜΕΛΗ.

2

Α) Έγκριση του 4605/18-04-2024 πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2γ και το άρθρο 32Α παρ.β του Ν. 4412/2016, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμόν 138/2024 Απόφαση   της Δημοτικής Επιτροπής.

Β) Κατακύρωση των υπηρεσιών για τη διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης/συναυλίας στο πλαίσιο εορτασμού του Αγίου Γεωργίου κατόπιν της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της περίπτωσης αα’ του άρθρου 32 του Ν.4412/2016.

Α.Δ.Ε 145/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Την έγκριση του 4605/18-04-2024 πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.αα και το άρθρο 32Α παρ.β του Ν. 4412/2016, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμόν 138/2024   Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής

Β) Την κατακύρωση των υπηρεσιών για τη διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης/συναυλίας στο πλαίσιο εορτασμού του Αγίου Γεωργίου κατόπιν της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της περίπτωσης αα’ του άρθρου 32 του Ν.4412/2016. στον οικονομικό φορέα: ΑΓΙΟΜΑΜΙΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ.

Υποβολή λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ 2024.

Α.Δ.Ε 146/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον μηνιαίο λογαριασμό εσόδων – εξόδων Μαρτίου 2024 του Δήμου Σκιάθου, σύμφωνα με την κατάσταση της ταμειακής υπηρεσίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΕΡΒΕΡΗΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή