ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 03/04/2024

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

21η/03.04.2024 Έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προέκυψαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις της 4ης και 5ης Σεπτεμβρίου 2023.

Α.Δ.Ε 105/2024 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της μέχρι και τη συμπλήρωση οχτώ (8) μηνών, συνολικού αριθμού σαράντα τριών (43) ατόμων για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προήλθαν από την καταστροφική πλημμύρα για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο

2

Λήψη απόφασης για την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την κάλυψη δαπάνης 350,00 ευρώ στον ΚΑΕ 20-6263 για μετακίνηση του οχήματος ΚΗΥ 9295   εκτός ορίων του Δήμου και ορισμός υπολόγου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής .

Α.Δ.Ε 106/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

α) Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπάνης μετακίνησης του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 9295, με ΑΑΥ   3533/391/02-04-2024 ποσού 350,00 ευρώ και ΚΑΕ 20-20-6263

β) Ορίζει υπόλογο υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου τον κ. Χατζή Νικήτα, στο όνομα του οποίο θα εκδοθεί το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, προκειμένου να μετακινηθεί το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 9295 όχημα εκτός των ορίων του Δήμου Σκιάθου , για την κάλυψη των ανωτέρω δαπανών ποσού 350,00 ευρώ.

γ) Ορίζει ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού (η προθεσμία αποδόσεως λογαριασμού ορίζεται στην απόφαση για την έκδοση του εντάλματος προπληρωμής, και δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη του τριμήνου και πρέπει να λήγει ένα τουλάχιστον μήνα προ της λήξεως του οικονομικού έτους κατά το οποίο εκδόθηκε το ΧΕΠ)την 02/07/2024.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΕΡΒΕΡΗΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή