ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 02/04/2024

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

20η/02.04.2024 Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1 Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη γνωμοδοτικού από το δικηγόρο του Πρωτοδικείου Βόλου Αλέξανδρου Ι. Τζούμα με θέμα για το αν ο “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ”, δύναται ή όχι να παραστεί κατά τη συζήτηση στην από 13.12.2023 και με αρ. Κατάθεσης δικογράφου ΤΠ ΤΜ 296/2023 ασκηθείσα αγωγή, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, (Τακτική Διαδικασία - Κτηματολογική Διαφορά - άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 2664/1998) των 1) Τρύφωνος Βόντζου του Ιωάννη, κατοίκου Σκιάθου, θέση Αχλαδιές Σκιάθου με Α.Φ.Μ: 107872766 και 2) Χρυσοβαλάντη Βόντζου του Ιωάννη, κατοίκου Σκιάθου, θέση Αχλαδιές, με Α.Φ.Μ: 107855259 στρεφόμενη κατά του Δήμου Σκιάθου, στα πλαίσια του άρθρου 214 Α Κ.Πολ.Δ, ήτοι στα πλαίσια της εξώδικης συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 214 Α’ του Κ.Πολ.Δ “ Οι διάδικοι μπορούν να συμβιβάζονται, μετά την επέλευση της εκκρεμοδικίας μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης και χωρίς να υφίσταται στάση της δίκης, όταν αντικείμενό της είναι ιδιωτικού δικαίου διαφορά, για την οποία επιτρέπεται κατά το ουσιαστικό δίκαιο να συνομολογηθεί συμβιβασμός”. Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί από το Δήμο Σκιάθου στα πλαίσια αυτά της εξώδικης συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς με τους αντιδίκους αλλά και προς το συμφέρον του Δήμου Σκιάθου

Α.Δ.Ε 94/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξη Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 198,,40 ευρώ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1 Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη παράσταση για λογαριασμό του Ο.Τ.Α - Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ”, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12, με Α.Φ.Μ: 090122675/Δ.Ο.Υ Βόλου, νομίμως εκπροσωπουμένου από τον κ. Δήμαρχο Σκιάθου, στις 15.04.2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, ή όποτε μετ’ αναβολή ήθελε ορισθεί η δικάσιμος, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σκοπέλου (ειδική διαδικασία περιουσιακών - αυτοκινητιστικών διαφορών) όπου πρόκειται να συζητηθεί, μετά από αναβολή, η από 07.07.2023 και με αρ. Κατάθεσης δικογράφου 13/2023 αγωγή της Ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία “Π.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε” που εδρεύει στη Σκιάθος, οδός Φιλοκλέους και Γεωργιάδη 1 και που εκπροσωπείται νόμιμα (Α.Φ.Μ: 099582310), η οποία υπεισήλθε μετά από μετατροπή που καταχωρίσθηκε την 28.04.2023 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό καταχώρισης 3567100, ως καθολικός διάδοχος, στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία “Π.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΦΑ ΕΕ” με έδρα τη Σκιάθο κατά του Δήμου Σκιάθου και λοιπών 2. Ήτοι, να καταθέσει προτάσεις, προσθήκη - αντίκρουση και να προσκομίσει όλα τα σχετικά διαδικαστικά έγγραφα, καθώς και να εξετάσει μάρτυρες, με σκοπό την απόρριψη της παρούσης αγωγής της αντιδίκου και γενικά να ενεργήσει ότι κατά την κρίση του είναι αναγκαίο για την ευόδωση της υπόθεσης προς όφελος του Δήμου Σκιάθου

Α.Δ.Ε 95/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξη Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 744,00 ευρώ

2

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη των απόψεων και να καταθέσει τα σχετικά διαδικαστικά έγγραφα του Ο.Τ.Α - Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ”, με Α.Φ.Μ: 090122675/Δ.Ο.Υ Βόλου, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12, νομίμως εκπροσωπουμένου από τον κ. Δήμαρχο Σκιάθου, αναφορικά με την από 20.12.2022 και με αρ. κατάθεσης δικογράφου ΑΓ 328/21.12.2022 , (αριθμός κλήσης: ΚΛ 1140/2023), ασκηθείσας αγωγής της Ιωάννας Καλογιάννη του Δημητρίου και της Βασιλικής, μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Σκιάθου Ν. Μαγνησίας ΠΕ Διοικητικός Βαθμός Α, κατοίκου Σκιάθου, οδός προέκταση Αγίου Νικολάου, με Α.Φ.Μ: 043106132/Δ.Ο.Υ Βόλου κατά του Δήμου Σκιάθου, όπου πρόκειται να συζητηθεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου (2ου Τμήματος) στις 18.04.2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 ή όποτε μετ’ αναβολή ήθελε ορισθεί η δικάσιμος

Α.Δ.Ε 96/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξη Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 372,00 ευρώ

3

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου (2ου Τμήματος) στις 18.04.2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 ή όποτε μετ’ αναβολή ήθελε ορισθεί η δικάσιμος, όπου πρόκειται να συζητηθεί η από 20.12.2022 και με αρ. κατάθεσης δικογράφου ΑΓ 328/21.12.2022 (αριθμός κλήσης: ΚΛ 1140/2023), αγωγή της Ιωάννας Καλογιάννη του Δημητρίου και της Βασιλικής, μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Σκιάθου Ν. Μαγνησίας ΠΕ Διοικητικός Βαθμός Α, κατοίκου Σκιάθου, οδός προέκταση Αγίου Νικολάου, με Α.Φ.Μ: 043106132/Δ.Ο.Υ Βόλου κατά του Ο.Τ.Α - Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ”, με Α.Φ.Μ: 090122675/Δ.Ο.Υ Νέας Βόλου, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12, νομίμως εκπροσωπουμένου από τον κ. Δήμαρχο Σκιάθου. Ειδικότερα να παραστεί κατά την ανωτέρω δικάσιμο, ή όποτε μετ’ αναβολή ήθελε συζητηθεί η υπόθεση, και να εκπροσωπήσει το Δήμο Σκιάθου ήτοι, να καταθέσει υπόμνημα και να προσκομίσει όλα τα σχετικά διαδικαστικά έγγραφα, με σκοπό την απόρριψη της παρούσης αγωγής της αντιδίκου και γενικά να ενεργήσει ότι κατά την κρίση του είναι αναγκαίο για την ευόδωση της υπόθεσης προς όφελος του Δήμου Σκιάθου

Α.Δ.Ε 97/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξη Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 1.116,00 ευρώ

4

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη απόψεων και να καταθέσει τα σχετικά διαδικαστικά έγγραφα του Ο.Τ.Α - Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ”, με Α.Φ.Μ: 090122675/Δ.Ο.Υ Βόλου, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12, νομίμως εκπροσωπουμένου από τον κ. Δήμαρχο Σκιάθου, αναφορικά με την από 23.02.2022 και με αρ. κατάθεσης δικογράφου ΑΓ 29/23.02.2022, (αριθμός κλήσης: ΚΛ 827/2023), ασκηθείσας αγωγής των 1. της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΤΕΝΑΜΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣΗΣ ΞΕΝΙΑ ΣΚΙΑΘΟΥ” και με το διακριτικό τίτλο “ΤΕΝΑΜΑΡ Α.Ε.”, η οποία εδρεύει στην Πτολεμαΐδα (Πόντου με αρ. 25), με Α.Φ.Μ: 138100100/Δ.Ο.Υ Πτολεμαΐδας, νομίμως εκπροσωπουμένης, 2. της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΕΛΙΒΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ” και με τον διακριτικό τίτλο “ELIVI HOTELS A.E”, η οποία εδρεύει στην Πτολεμαΐδα (Πόντου με αρ. 25), με Α.Φ.Μ: 800945488/Δ.Ο.Υ Πτολεμαΐδας, νομίμως εκπροσωπουμένης και 3. Του Γεωργίου Ναθαναηλίδη του Ηλία, κατοίκου Πτολεμαιδας, οδός Πόντου με αρ. 25 και με Α.Φ.Μ: 138100100 κατά του Δήμου Σκιάθου, όπου πρόκειται να συζητηθεί ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου (1ου Τμήματος) στις 04.04.2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 ή όποτε μετ’ αναβολή ήθελε ορισθεί η δικάσιμος

Α.Δ.Ε 98/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξη Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 372,00 ευρώ

5 Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου (1ου Τμήματος) στις 04.04.2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 ή όποτε μετ’ αναβολή ήθελε ορισθεί η δικάσιμος, όπου πρόκειται να συζητηθεί μετά από αναβολή, η από 23.02.2022 και με αρ. κατάθεσης δικογράφου ΑΓ 29/23.02.2022 (αριθμός κλήσης: ΚΛ 827/2023), αγωγή των 1. της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΤΕΝΑΜΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣΗΣ ΞΕΝΙΑ ΣΚΙΑΘΟΥ” και με το διακριτικό τίτλο “ΤΕΝΑΜΑΡ Α.Ε.”, η οποία εδρεύει στην Πτολεμαΐδα (Πόντου με αρ. 25), με Α.Φ.Μ: 138100100/Δ.Ο.Υ Πτολεμαΐδας, νομίμως εκπροσωπουμένης, 2. της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΕΛΙΒΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ” και με τον διακριτικό τίτλο “ELIVI HOTELS A.E”, η οποία εδρεύει στην Πτολεμαΐδα (Πόντου με αρ. 25), με Α.Φ.Μ: 800945488/Δ.Ο.Υ Πτολεμαΐδας, νομίμως εκπροσωπουμένης και 3. Του Γεωργίου Ναθαναηλίδη του Ηλία, κατοίκου Πτολεμαιδας, οδός Πόντου με αρ. 25 και με Α.Φ.Μ: 138100100 κατά του Ο.Τ.Α - Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ”, με Α.Φ.Μ: 090122675/Δ.Ο.Υ Νέας Βόλου, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12, νομίμως εκπροσωπουμένου από τον κ. Δήμαρχο Σκιάθου. Ειδικότερα να παραστεί κατά την ανωτέρω δικάσιμο, ή όποτε μετ’ αναβολή ήθελε συζητηθεί η υπόθεση, και να εκπροσωπήσει το Δήμο Σκιάθου ήτοι, να καταθέσει υπόμνημα και να προσκομίσει όλα τα σχετικά διαδικαστικά έγγραφα, με σκοπό την απόρριψη της παρούσης αγωγής των αντιδίκων και γενικά να ενεργήσει ότι κατά την κρίση του είναι αναγκαίο για την ευόδωση της υπόθεσης προς όφελος του Δήμου Σκιάθου

Α.Δ.Ε 99/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξη Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 1.116,00 ευρώ

6

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (Ειδική Διαδικασία, Περιουσιακών - Μισθωτικών Διαφορών) στις 11.04.2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 ή όποτε μετ’ αναβολή ήθελε ορισθεί η δικάσιμος, όπου πρόκειται να συζητηθεί μετά από αναβολή, η από 11.09.2020 και με αρ. κατάθεσης δικογράφου 202/11.09.2020 αγωγή του Δημητρίου Βογιατζή του Γεωργίου, κατοίκου Σκιάθου, με Α.Φ.Μ: 059089242/Δ.Ο.Υ Βόλου κατά του Ο.Τ.Α - Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ”, με Α.Φ.Μ: 090122675/Δ.Ο.Υ Νέας Βόλου, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12, νομίμως εκπροσωπουμένου από τον κ. Δήμαρχο Σκιάθου. Ειδικότερα να παραστεί κατά την ανωτέρω δικάσιμο, και να εκπροσωπήσει το Δήμο Σκιάθου ήτοι, να καταθέσει προτάσεις, προσθήκη - αντίκρουση και να προσκομίσει όλα τα σχετικά διαδικαστικά έγγραφα, καθώς και να εξετάσει μάρτυρες, με σκοπό την απόρριψη της παρούσης αγωγής του αντιδίκου και γενικά να ενεργήσει ότι κατά την κρίση του είναι αναγκαίο για την ευόδωση της υπόθεσης προς όφελος του Δήμου Σκιάθου

Α.Δ.Ε 100/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξη Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 992,00 ευρώ

7

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 25.792,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 των υπηρεσιών καταχώρισης σε έντυπο "in-flιght" περιοδικό πτήσης   αεροπορικής εταιρείας με προορισμούς σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό.

Α.Δ.Ε 101/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 25.792,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής"

8

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 9.982,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6142.02 με τίτλο "Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου " του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 για τη παροχή υπηρεσιών καταπολέμησης κουνουπιών.

Α.Δ.Ε 102/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 9.982,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6142.02 με τίτλο "Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου "

9

Α) Έγκριση του 3329/29-03-2024 πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2γ και το άρθρο 32Α παρ.β του Ν. 4412/2016, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμόν 87/2024 Απόφαση   της Δημοτικής Επιτροπής.

Β) Κατακύρωση των υπηρεσιών μουσική πολιτιστική εκδήλωση με την ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ, προϋπολογισμού 9.920,00 (συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.) κατόπιν της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της περίπτωσης αα’ του άρθρου 32 του Ν.4412/2016

Α.Δ.Ε 103/2024 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α) Την έγκριση του 3329/29-03-2024 πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.αα και το άρθρο 32Α παρ.β του Ν. 4412/2016, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμόν 87/2024 Απόφαση   της Δημοτικής Επιτροπής

Β) Κατακύρωση των υπηρεσιών μουσική πολιτιστική εκδήλωση με την ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ, προϋπολογισμού 9.920,00 (συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.) κατόπιν της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της περίπτωσης αα’ του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 στον οικονομικό φορέα: ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ.

 

10

Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από κλήσεις ΚΟΚ από τον χρηματικό κατάλογο 1163/2024 ποσού 40 ευρώ.

Α.Δ.Ε 104/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

τη διαγραφή του οφειλόμενου ποσού από τον κάτωθι οφειλέτη λόγω ότι η κλήση έχει πληρωθεί στα ΕΛΤΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΕΡΒΕΡΗΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή