ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 26/03/2024

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

18η/26.03.2024 Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Λήψη απόφασης για την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την κάλυψη δαπάνης μετατόπισης επέκτασης δικτύου Δημοτικού φωτισμού στη θέση Μεγάλη Άμμος, και διάθεση πίστωσης ποσού 1.929,79 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7325.17 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024.

Α.Δ.Ε 80/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

α) Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπάνης μετατόπισης – επέκτασης δικτύου Δημοτικού φωτισμού στη θέση ΜΕΓΑΛΗ ΑΜΜΟΣ, με ΑΑΥ 2661/273/ 15-03 -2024 ποσού 1.929,79 ευρώ και ΚΑΕ 20-7325.17

β) Ορίζει υπόλογο υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου τον , στο όνομα του οποίο θα εκδοθεί το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, προκειμένου να καταβληθεί στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, το ποσό των 1.929,79 ευρώ.

γ) Ορίζει ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού (η προθεσμία αποδόσεως λογαριασμού ορίζεται στην απόφαση για την έκδοση του εντάλματος προπληρωμής, και δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη του τριμήνου και πρέπει να λήγει ένα τουλάχιστον μήνα προ της λήξεως του οικονομικού έτους κατά το οποίο εκδόθηκε το ΧΕΠ) την 26/06/2024.

2

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 4.320,00 ευρώ στον   ΚΑΕ: - 00-6495 με   τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (Δεκτικός ΚΑΕ για έκδοση ΧΕΠ προπληρωμής )» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Έλεγχου Αυτοκινήτων (ΚΤΕΟ) , καρτών καυσαερίων, τυχών επανελέγχων, των Δημοτικών Οχημάτων.

Α.Δ.Ε 81/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 4.320,00 ευρώ στον   ΚΑΕ: -   00-6495 με   τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (Δεκτικός ΚΑΕ για έκδοση ΧΕΠ προπληρωμής )»

3

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 4.935,13 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6432.02 με τίτλο "δαπάνες εκθέσεων εξωτερικού" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 για τη συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στην διεθνή τουριστική έκθεση Travel Expo Cyprus 2024 που θα πραγματοποιηθεί στις 19-21/04/2024 στη Κύπρο.

Α.Δ.Ε 82/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 4.935,13 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6432.02 με τίτλο "δαπάνες εκθέσεων εξωτερικού"

4

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 1.860,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 για την προβολή της Σκιάθου μέσω παρουσίασης του νησιού σε δημοσιογράφους και τουριστικά πρακτορεία.

Α.Δ.Ε 83/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 1.860,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής"

5

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 2.480,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 για την προβολή της Σκιάθου μέσω καταχώρησης σε ιστοσελίδες υψηλής επισκεψιμότητας με θέμα τον τουρισμό.

Α.Δ.Ε 84/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 2.480,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής"

6

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 12.400,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 των υπηρεσιών καταχώρισης σε περιοδικό με στόχο την προβολή της Σκιάθου στο εξωτερικό.

Α.Δ.Ε 85/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 12.400,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής"

7

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 2.100,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6473 με τίτλο "Έξοδα κοινωνικών δραστηριοτήτων"   του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 για τη διοργάνωση εκδήλωσης με τίτλο "Πολιτιστικά Μονοπάτια".

Α.Δ.Ε 86/2024 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 2.100,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6473 με τίτλο "Έξοδα κοινωνικών δραστηριοτήτων"

8

Α) Έγκρισης διοργάνωσης μουσικής εκδήλωσης με την Εθνική Λυρική Σκηνή προϋπολογισμού 9.920,00 ευρώ.

Β) Έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας, για τις αμοιβές των καλλιτεχνών που θα συμμετάσχουν στη μουσική εκδήλωση.

Γ) Έγκριση της αριθμ πρωτ 3032/22-03-2024 Τεχνικής Περιγραφής.

Δ) Ορισμός οικονομικού φορέα προς τον οποίο θα απευθύνεται η πρόσκληση, το χρονικό διάστημα για την υποβολή της προσφοράς και καθορισμός των όρων της πρόσκλησης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

Ε) Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ και το άρθρο 32Α παρ. β του Ν. 4412/2016 από την Δημοτική Επιτροπή, η οποία θα πραγματοποιήσει τον έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών και των δικαιολογητικών και θα εισηγηθεί με πρακτικό στην Δημοτική Επιτροπή για κάθε θέμα που ανακύπτει στη διαδικασία ανάθεσης.

Α.Δ.Ε 87/2024 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α) Εγκρίνει τη διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης με την Εθνική Λυρική Σκηνή προϋπολογισμού 9.920,00 ευρώ.

Β) Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την αμοιβή των καλλιτεχνών που θα συμμετάσχουν στην προαναφερθείσα εκδήλωση.

Γ) Εγκρίνει   την   αριθμ πρωτ 3032/22-03-2024 Τεχνική Περιγραφή.

Δ) Ορίζει οικονομικό φορέα προς τον οποίο θα απευθύνεται η πρόσκληση: Την Εθνική Λυρική Σκηνή, το χρονικό διάστημα για την υποβολή της προσφοράς: τις 10 μέρες και καθορίζει τους όρους της πρόσκλησης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

Ε) Συγκροτεί τριμελή επιτροπή διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ και το άρθρο 32Α παρ. β του Ν. 4412/2016 από την Δημοτική Επιτροπή, η οποία θα πραγματοποιήσει τον έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών και των δικαιολογητικών και θα εισηγηθεί με πρακτικό στην Δημοτική Επιτροπή για κάθε θέμα που ανακύπτει στη διαδικασία ανάθεσης και η οποία αποτελείται από:

Τακτικά Μέλη:

1.Αθηνά Παπαγεωργίου ΔΕ Διοικητικού

2.Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη

3. Τσουρού Ευαγγελία

Αναπληρωματικά Μέλη:

1.Σοφία Μπαλαλά ΠΕ Διοικητικού

2. Πηνελόπη Κουτσίκου ΠΕ Γυμναστών

3. Τριανταφυλλιά - Αναστασία Πασχάλη ΔΕ Διοικητικού

9

Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100, του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει με το άρθρο 8 του Ν. 4071/2012 και με το άρθρο 74 του Ν.4483/2017 μεταξύ του Δήμου Σκιάθου και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Για το Εφαρμοσμένο Ερευνητικό Έργο με τίτλο: «Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και Οργάνωση για τη Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών στο Δήμο Σκιάθου.

Α.Δ.Ε 88/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

α) Εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης   κατά τις διατάξεις του άρθρου 100, του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει με το άρθρο 8 του Ν. 4071/2012 και με το άρθρο 74 του Ν.4483/2017, για την υλοποίηση του ανωτέρου έργου, με Φορέα Υλοποίησης το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία ‘Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (στο εξής ΕΚΠΑ) που εδρεύει στην Αθήνα επί της Λ. Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) αρ. 30, 106 79, με ΑΦΜ 090010689 και Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών και εκπροσωπείται νομίμως”,   σύμφωνα με τις διατάξεις την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), από τον Πρύτανη του ΕΚΠΑ, Καθηγητή Γεράσιμο Σιάσο (Απόφαση υπ.αριθ. 1591/2023, Τεύχος ΥΟΔΔ 786/2023) και του έχοντος την οικονομική διαχείριση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), που εδρεύει στην οδό Χρ. Λαδά 6, 105 61, Αθήνα ΑΦΜ 090145420, Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών και εκπροσωπείται νομίμως από τον Αντιπρύτανη Έρευνας, Καινοτομίας και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ, Αν. Καθηγητή Χρήστο Καραγιάννη, Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΕΚΠΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 15/10.10.2023 απόφαση του Πρύτανη ΕΚΠΑ (Β’ 5931) συνυπογράφει δε και ο Επιστημονικός Υπεύθυνος για την υλοποίηση της πράξης της παρούσας Προγραμματικής σύμβασης κ. Ευθύμιος Λέκκας, Καθηγητής Δυναμικής, Τεκτονικής, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος ώστε να αναλάβει και να φέρει σε πέρας την υλοποίηση του παραπάνω έργου» , και

β) Ορίζει δύο (2) εκπροσώπους του Δήμου Σκιάθου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, εκ των οποίων τον ένα, ως Πρόεδρο, καθώς και τους αναπληρωτές τους:

Πρόεδρος ο Δήμαρχος Σκιάθου κ. Θεόδωρος Τζούμας

Μάρκος Βατζάκας

Αναπληρωτές:

Ματούλα Παπαδούλια

Ευθύμιος Βερβέρης

γ) Εξουσιοδοτεί τον Θεόδωρο Π. Τζούμα, Δήμαρχο Σκιάθου, όπως υπογράψει την εν λόγω Προγραμματική Σύμβαση, εκ μέρους του Δήμου Σκιάθου.

10

Πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου κ. Τζούμα Θεόδωρου του Παράσχου, πίστωσης ποσού 550,00 €   στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από Σκιάθο αεροπορικώς στην Αθήνα στις 27/3/2024 για να μεταβεί στο Υπουργείο Οικονομικών στις 28/3/2024 για υποθέσεις του Δήμου μας και θα επιστρέψει αεροπορικώς από Αθήνα στην Σκιάθο στις 29/3/2024.

Α.Δ.Ε 89/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την πραγματοποίηση της μετακίνησης και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου κ. Τζούμα Θεόδωρου του Παράσχου, πίστωσης ποσού 550,00€ στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024, για εκτέλεση υπηρεσίας ταξιδεύοντας από Σκιάθο αεροπορικώς στην Αθήνα στις 27/3/2024 για να μεταβεί στις 28/3/2024 στο Υπουργείο Οικονομικών για υποθέσεις του Δήμου μας και θα επιστρέψει αεροπορικώς από Αθήνα στην Σκιάθο στις 29/3/2024.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΕΡΒΕΡΗΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή