ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 12/03/2024

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

13η/12.03.2024 Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη απόψεων του Δήμου Σκιάθου στην από 20.04.2021 και υπ’ αρ. Κατάθεσης δικογράφου ΑΓ 49/26.05.2021, αγωγή της ανώνυμης τεχνικής εταιρείας με την επωνυμία “ΜΥΒΑ ΑΕ” που εδρεύει στην Χαλκίδα, οδός Ισαΐου αρ. 6, νομίμως εκπροσωπουμένης κατά του ΝΠΔΔ - ΟΤΑ με την επωνυμία Δήμος - Σκιάθου, που εδρεύει στη Σκιάθο και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Σκιάθου, όπου πρόκειται να συζητηθεί στις 12.03.2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 ή όποτε μετ’ αναβολή ήθελε ορισθεί η δικάσιμος ενώπιον του   Διοικητικού Εφετείου Λάρισας.

Α.Δ.Ε 54/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 248,00€

2 Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη παράσταση και να εκπροσωπήσει το Δήμο Σκιάθου καταθέτοντας υπόμνημα για λογαριασμό του Δήμου Σκιάθου, στην από 20.04.2021 και υπ’ αρ. Κατάθεσης δικογράφου ΑΓ 49/26.05.2021, αγωγή της ανώνυμης τεχνικής εταιρείας με την επωνυμία “ΜΥΒΑ ΑΕ” που εδρεύει στην Χαλκίδα, οδός Ισαΐου αρ. 6, νομίμως εκπροσωπουμένης κατά του ΝΠΔΔ - ΟΤΑ με την επωνυμία Δήμος - Σκιάθου, που εδρεύει στη Σκιάθο και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Σκιάθου, όπου πρόκειται να συζητηθεί στις 12.03.2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 ή όποτε μετ’ αναβολή ήθελε ορισθεί η δικάσιμος ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας. Να καταθέσει υπόμνημα και όλα τα σχετικά́ έγγραφα, με σκοπό́ την απόρριψη της ανωτέρω αγωγής και γενικά́ να ενεργήσει ό,τι κατά́ την κρίση του είναι αναγκαίο για την ευόδωση της υπόθεσης προς όφελος του Δήμου Σκιάθου

Α.Δ.Ε 55/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 992,00€

3

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 3.050,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6471.01 με τίτλο "Έξοδα μουσικών εκδηλώσεων" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 για τις υπηρεσίες που θα χρειαστούν για τη διοργάνωση της παρέλασης των καρναβαλιστών και τα την περίοδο των αποκριών.

Α.Δ.Ε 56/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 3.050,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6471.01 με τίτλο " Έξοδα μουσικών εκδηλώσεων "

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη απόψεων του Δήμου Σκιάθου στην από 30.06.2023 και υπ’ αρ. Κατάθεσης δικογράφου ΑΓ 192/30.06.2023 αγωγή αποζημίωσης του άρθρου 106 ΕισΝΑΚ του Χρίστου Τσιότρα του Γεωργίου και της Πολυτίμης, με Α.Φ.Μ: 044690827/Δ.Ο.Υ Σκιάθου, κατοίκου Σκιάθου κατά του ΝΠΔΔ - ΟΤΑ με την επωνυμία Δήμος - Σκιάθου, που εδρεύει στη Σκιάθο και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Σκιάθου, όπου πρόκειται να συζητηθεί στις 18.04.2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 ή όποτε μετ’ αναβολή ήθελε ορισθεί η δικάσιμος, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου

Α.Δ.Ε 57/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 248,00€

2

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για την παράσταση, κατάθεση υπομνήματος του Δήμου Σκιάθου στην από 30.06.2023 και υπ’ αρ. Κατάθεσης δικογράφου ΑΓ 192/30.06.2023 αγωγή αποζημίωσης άρθρου 106 ΕισΝΑΚ του Χρίστου Τσιότρα του Γεωργίου και της Πολυτίμης, με Α.Φ.Μ: 044690827/Δ.Ο.Υ Σκιάθου, κατοίκου Σκιάθου κατά του ΔΗΜΟΥ Σκιάθου, όπου πρόκειται να συζητηθεί στις 18.04.2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 ή όποτε μετ’ αναβολή ήθελε ορισθεί η δικάσιμος ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου.

Α.Δ.Ε 58/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 992,00€

3

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για την παράσταση για λογαριασμό και εκπροσώπηση του Ο.Τ.Α - Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ”, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12, νομίμως εκπροσωπουμένου από τον κ. Δήμαρχο Σκιάθου, στις 14.03.2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 ή όποτε μετ’ αναβολή ήθελε ορισθεί η δικάσιμος, ενώπιον του ακροατηρίου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών - Μισθωτικών Διαφορών), όπου πρόκειται να συζητηθεί η από 11.04.2023 και με αρ. Κατάθεσης δικογράφου 171/11.04.2023 αγωγή, με αρ. Πινακίου 20, της Αικατερίνης, συζύγου Δημητρίου Καρακωστοπούλου, το γένος Ευαγγέλου Κανταράκια, με Α.Φ.Μ: 063421878/Δ.Ο.Υ Βόλου, κατοίκου Σκιάθου κατά του Δήμου Σκιάθου. Να καταθέσει προτάσεις, προσθήκη- αντίκρουση, όλα τα σχετικά έγγραφα, καθώς και να εξετάσει μάρτυρες, με σκοπό την απόρριψη της ανωτέρω αγωγής και γενικά να ενεργήσει ό,τι κατά την κρίση του είναι αναγκαίο για την ευόδωση της υπόθεσης προς όφελος του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Ε 59/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 992,00€

4

Καθορισμός όρων διακήρυξης για την δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου που θα στεγάζει λοιπές υπηρεσίες του Δήμου Σκιάθου (Γραφεία Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Γραφεία Πολεοδομίας, Δημοτικής Αστυνομίας)

Α.Δ.Ε 60/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Καθορίζει τους όρους της διακήρυξης για την δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου που θα στεγάζει λοιπές υπηρεσίες του Δήμου Σκιάθου (Γραφεία Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Γραφεία Πολεοδομίας, Δημοτικής Αστυνομίας)

5

Καθορισμός όρων διακήρυξης για την δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου που θα στεγάζει το αμαξοστασίο και τα γραφεία της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Περιβάλλοντος του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Ε 61/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Καθορίζει τους όρους της διακήρυξης για την δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου που θα στεγάζει το αμαξοστασίο και τα γραφεία της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Περιβάλλοντος του Δήμου Σκιάθου

6

Καθορισμός όρων διακήρυξης για την δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου που θα στεγάσει δράσεις υγιούς ψυχαγωγίας των νέων και των κατοίκων εν γένει της Σκιάθου.

Α.Δ.Ε 62/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Καθορίζει τους όρους της διακήρυξης για την δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου που θα στεγάσει δράσεις υγιούς ψυχαγωγίας των νέων και των κατοίκων εν γένει της Σκιάθου

7

Αίτημα αρχικής πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης » για το σχολικό έτος 2023-24 συμμετέχοντας στην Αρ.Πρωτ.   12158/19-06-2023 Πρόσκληση (ΑΔΑ: Ρ738465ΖΩ5-ΧΙΜ) εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την ΕΕΤΑΑ.

Α.Δ.Ε 63/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρόσληψη τριών (3) ατόμων των ανωτέρω κλάδων και ειδικοτήτων με πρόσληψη έως και την 31η Αυγούστου 2024 με τη δυνατότητα ανανέωσης/παράτασης που προβλέπει η παρ.2 του άρθρου 38 του Ν.4765/21.

8

Βεβαίωση αδυναμίας κάλυψης της ανάγκης στελέχωσης της λογιστικής υπηρεσίας-τήρησης του Λογιστικού Σχεδίου με την απαιτούμενη άδεια λογιστή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου.

Α.Δ.Ε 64/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Βεβαιώνει την αδυναμία κάλυψης της ανάγκης στελέχωσης της λογιστικής υπηρεσίας-τήρησης του Λογιστικού Σχεδίου με την απαιτούμενη άδεια λογιστή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου, λόγω αντίστοιχης υποστελέχωσης του Δήμου Σκιάθου, βάσει της παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4483/2017.

9

Αποδοχή επτά (7) χρηματοδοτήσεων-επιδοτήσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών, τον ΟΑΕΔ, και την Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε., για το μήνα Ιούλιο έτους 2023.

Α.Δ.Ε 65/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται ως Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Σκιάθου, βάσει των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019, και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197/12-10-2020).

10

Υποβολή λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024.

Α.Δ.Ε 66/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον μηνιαίο λογαριασμό εσόδων – εξόδων Φεβρουαρίου 2024 του Δήμου Σκιάθου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΕΡΒΕΡΗΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή