ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 07/03/2024

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

12η/07.03.2024 Έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Α) Έγκριση του 2132/07-03-2024 πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2γ και το άρθρο 32Α παρ.β του Ν. 4412/2016, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμόν 47/2024 Απόφαση   της Δημοτικής Επιτροπής.

Β) Κατακύρωση των υπηρεσιών για τις συναυλία με το συγκρότημα ΚΟΖΑ ΜΟΣΤΡΑ, προϋπολογισμού 14.694,00 (συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.) κατόπιν της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της περίπτωσης αα’ του άρθρου 32 του Ν.4412/2016.

Α.Δ.Ε 51/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει το 2132/07-03-2024 πρακτικοό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.αα και το άρθρο 32Α παρ.β του Ν. 4412/2016, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμόν 47/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής

Β) Κατακυρώνει τις υπηρεσίες για τη συναυλία με το συγκρότημα ΚΟΖΑ ΜΟΣΤΡΑ, προϋπολογισμού 14.694,00 (συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.) κατόπιν της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της περίπτωσης αα’ του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 στους οικονομικούς φορείς: ΒΑΛΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ και ΚΕΧΑΙΔΗΣ ΑΕΒΕΤΕ.

2

Α) Έγκριση του 2133/07-03-2024 πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2γ και το άρθρο 32Α παρ.β του Ν. 4412/2016, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμόν 47/2024 Απόφαση   της Δημοτικής Επιτροπής.

Β) Κατακύρωση των υπηρεσιών για τις συναυλία με τη Γλυκερία, προϋπολογισμού 30.380,00 (συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.) κατόπιν της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της περίπτωσης αα’ του άρθρου 32 του Ν.4412/2016.

Α.Δ.Ε 52/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Την έγκριση του 2133/07-03-2024 πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.αα και το άρθρο 32Α παρ.β του Ν. 4412/2016, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμόν 48/2024 Απόφαση   της Δημοτικής Επιτροπής

Β) Την κατακύρωση των υπηρεσιών για τη συναυλία με τη Γλυκερία, προϋπολογισμού 30.380,00 (συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.) κατόπιν της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της περίπτωσης αα’ του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 στον οικονομικό φορέα: ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ.

3

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 3.000,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6432.02 με τίτλο "δαπάνες εκθέσεων εξωτερικού" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 για τη συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στην διεθνή τουριστική έκθεση FERIENMESSE WIEN 2024 ως συνεκθέτης του Ε.Ο.Τ. που θα πραγματοποιηθεί 14-17/03/2024 στη Βιέννη.

Α.Δ.Ε 53/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 3.000,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6432.02 με τίτλο "δαπάνες εκθέσεων εξωτερικού"

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΕΡΒΕΡΗΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή