ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 05/03/2024

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

10η/05.03.2024 Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Αποδοχή δέκα τριών (13) χρηματοδοτήσεων-επιδοτήσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών, την Περιφέρεια Θεσσαλίας, το Υπουργείο Οικονομικών και τον ΟΑΕΔ, για το μήνα Μάιο έτους 2023.

Α.Δ.Ε 44/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται ως Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Σκιάθου, τις παραπάνω χρηματοδοτήσεις-επιδοτήσεις, βάσει των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019, και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197/12-10-2020).

2

Αποδοχή δέκα τέσσερα (14) χρηματοδοτήσεων-επιδοτήσεων από την Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε., το Υπουργείο Εσωτερικών, την Περιφέρεια Θεσσαλίας, το Υπουργείο Οικονομικών και τον Ο.Α.Ε.Δ, για το μήνα Ιούνιο έτους 2023.

Α.Δ.Ε 45/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται ως Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Σκιάθου, τις παραπάνω χρηματοδοτήσεις-επιδοτήσεις, βάσει των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019, και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197/12-10-2020).

3 Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από κλήσεις ΚΟΚ από τους χρηματικούς καταλόγους 1254, 1255, 1256, 1258 & 1259/2023, ποσού 660 ευρώ, που βεβαιώθηκαν στα γραφεία ενοικιάσεων οχημάτων -εκμισθώτριες εταιρείες για οχήματα που είχαν μισθωθεί σε αλλοδαπούς.

Α.Δ.Ε 46/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη διαγραφή των οφειλομένων ποσών εξακόσια εξήντα ευρώ (660 €) από τους κάτωθι δέκα επτά (17) οφειλέτες (γραφεία – εταιρείες ενοικιάσεων οχημάτων) διότι τα οχήματα κατά την ημερομηνία παράβασης του ΚΟΚ είχαν εκμισθωθεί, όπως φαίνεται στον συνημμένο πίνακα της παρούσας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΕΡΒΕΡΗΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή