ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 20/02/2024

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

08η/20.02.2024 Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2024 ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΤΑ.

Α.Δ.Ε 31/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταρτίζει εκ νέου το σχέδιο του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Σκιάθου οικ. έτους 2024

2

Έγκριση για   μετακίνηση των οχημάτων ΚΗΙ 4643, ΚΗΗ 6087 και ΚΗΗ 3043 εκτός ορίων Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Ε 32/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την μετακίνηση α) του απορριμματοφόρου οχήματος του Δήμου Σκιάθου, με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 4643, από την Σκιάθο, στην εταιρεία ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε. στη Θεσσαλονίκη, δια μέσο Βόλου, για την εκεί παραμονή του για επισκευή και β) του απορριμματοφόρου οχήματος του Δήμου Σκιάθου, με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 3043, από την Θεσσαλονίκη που βρίσκεται στην εταιρεία ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε. μετά την εκεί παραμονή του για επισκευή, να επιστρέψει δια μέσο Βόλου στη Σκιάθο και γ) του απορριμματοφόρου οχήματος του Δήμου Σκιάθου, με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 6087, από την Θεσσαλονίκη που βρίσκεται στην εταιρεία ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε. μετά την εκεί παραμονή του για επισκευή, να επιστρέψει δια μέσο Βόλου στη Σκιάθο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκιάθου κατόπιν της αυτοδίκαιης κατάργησης του νομικού προσώπου με την επωνυμία "Δημοτικός Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Σκιάθου".

Α.Δ.Ε 33/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. την αυτοδίκαιη σύσταση μίας (1) οργανικής θέσης κατηγορίας και κλάδου ΠΕ Διοικητικού του νομικού προσώπου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ» που καταργήθηκε με την αρ.πρωτ.772/4-1-2024 Διαπιστωτική πράξη του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας ( ΦΕΚ 58/τ.Β/4-1-2024) για την κάλυψη της οποίας   έχει εκδοθεί η αριθμ. 3ΓΒ/2023 προκήρυξη του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

Β. την αυτοδίκαιη σύσταση πέντε (5) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαφόρων ειδικοτήτων για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

2

Επικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2024.

Α.Δ.Ε 34/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταρτίζει προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο το επικαιροποιημένο σχέδιο αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2024

3

Επικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2024

Α.Δ.Ε 35/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταρτίζει προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο το επικαιροποιημένο σχέδιο αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2024

4

Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Σκιάθου».

Α.Δ.Ε 36/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την έγκριση του αριθμ. 16130/22-12-2023 πρακτικό Ι (Αποσφράγιση, αξιολόγηση και βαθμολόγηση Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά)

  1. Την έγκριση του αριθμ. 375/16-01-2024 πρακτικό ΙΙ (Αποσφράγιση-αξιολόγηση Οικονομικής προσφοράς)

  1. Την έγκριση του αριθμ. 1183/08-02-2024 πρακτικού ΙΙΙ (Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης)

  1. Την κατακύρωση του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Σκιάθου» στην εταιρεία «BRAINBOX ΜΠΡΕΙΝ ΜΠΟΞ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, η προσφορά της είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, βαθμολογήθηκε επαρκώς και προσφέρει τιμή χαμηλότερη της προϋπολογισθείσης.

5

Πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου κ. Τζούμα Θεόδωρου του Παράσχου, πίστωσης   ποσού 1.830,00 € στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας αεροπορικώς στις 4/3/2024 από την Σκιάθο στην Αθήνα   και στις 5/3/2024 θα ταξιδέψει αεροπορικώς στο Βερολίνο για να παραστεί στην τουριστική έκθεση μέχρι και 6/3/2024. Στις 7/3/2024 θα ταξιδέψει αεροπορικώς για Θεσσαλονίκη και την ίδια ημέρα θα ταξιδέψει οδικώς για Βόλο και την επόμενη 8/3/2024 θα επιστρέψει στην Σκιάθο.

Α.Δ.Ε 37/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την πραγματοποίηση της μετακίνησης και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου κ. Τζούμα Θεόδωρου του Παράσχου,   πίστωσης ποσού 1.830,00 €   στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας αεροπορικώς στις 4/3/2024 από την Σκιάθο στην Αθήνα   και στις 5/3/2024 θα ταξιδέψει αεροπορικώς στο Βερολίνο για να παραστεί στην τουριστική έκθεση μέχρι και 6/3/2024. Στις 7/3/2024 θα ταξιδέψει αεροπορικώς για Θεσσαλονίκη και την ίδια ημέρα θα ταξιδέψει οδικώς για Βόλο και την επόμενη 8/3/2024 θα επιστρέψει στην Σκιάθο.

6

Έγκριση της 1ης   κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024 ποσού 21.880,00 € στο Δήμο Σκιάθου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.4665/15.01.2024 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών για την άμεση απόδοσή της στις Σχολικές Επιτροπές.

Α.Δ.Ε 38/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της 1ης κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024 ποσού 21.880,00 € στο Δήμο Σκιάθου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.4665/15.01.2024 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών για την άμεση απόδοσή της στις Σχολικές Επιτροπές.

7

Υποβολή λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024.

Α.Δ.Ε 39/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον μηνιαίο λογαριασμό εσόδων – εξόδων Ιανουαρίου 2024 του Δήμου Σκιάθου, σύμφωνα με την κατάσταση της ταμειακής υπηρεσίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΕΡΒΕΡΗΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή