ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 15/02/2024

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

07η/15.02.2024 Έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Σκιάθου ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2024.

Α.Δ.Ε 29/2024 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Σκιάθου οικ. έτους 2024

2

Ορισμός δικηγόρου για τη σύνταξη γνωμοδοτικού για το αν ο “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ”, δύναται ή όχι να παραστεί στην από 333/18.7.2014 ασκηθείσα αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, (Τακτική Διαδικασία - Κτηματολογική Διαφορά - άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 2664/1998) του Σωτηρίου Γεωργίου του Σταύρου, κατοίκου Σκιάθου, με Α.Φ.Μ: 029931232/Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας, ως καθολικού διαδόχου του θανόντος την 04.08.2011, Σταύρου Γεωργίου του Σωτηρίου, κατοίκου εν ζωή Σκιάθου στρεφόμενη και κατά του Δήμου Σκιάθου, που πρόκειται να συζητηθεί στις 22.02.2024, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 09:00, ενώπιον του ανωτέρω Δικαστηρίου, στα πλαίσια του άρθρου 214 Α, ήτοι στα πλαίσια της εξώδικης συμβιβαστικής επίλυσης. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 214 Α’ του Κ.Πολ.Δ “ Οι διάδικοι μπορούν να συμβιβάζονται, μετά την επέλευση της εκκρεμοδικίας μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης και χωρίς να υφίσταται στάση της δίκης, όταν αντικείμενό της είναι ιδιωτικού δικαίου διαφορά, για την οποία επιτρέπεται κατά το ουσιαστικό δίκαιο να συνομολογηθεί συμβιβασμός”. Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί από το Δήμο Σκιάθου στα πλαίσια αυτά της εξώδικης συμβιβαστικής επίλυσης με τους αντιδίκους αλλά και προς το συμφέρον του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Ε 30/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Δικηγόρος ορίζεται ο Αλέξανδρος Τζούμας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΕΡΒΕΡΗΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή