ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 23/01/2024

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

04η/23.01.2024 Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Λήψη απόφασης περί αποδοχής χρηματοδότησης, της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 35471/12-04-2023 (ΑΔΑ: 6ΠΨΤ46ΜΤΛΡ-Ρ4Τ) απόφασης ένταξης στο ΠΔΕ 2023 του Τομέα: Περιφερειακά Προγράμματα – Έργα Περιφέρειας Θεσσαλίας του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΙΑΘΟΥ» (μελέτη), Κωδ. Έργου: 2023ΕΠ00610027, MIS: 5074501, ποσού 69.540,56 ευρώ.

Α.Δ.Ε 14/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. 1.Την Αποδοχή χρηματοδότησης, της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 35471/12-04-2023 (ΑΔΑ: 6ΠΨΤ46ΜΤΛΡ-Ρ4Τ) απόφασης ένταξης στο ΠΔΕ 2023 του Τομέα: Περιφερειακά Προγράμματα – Έργα Περιφέρειας Θεσσαλίας του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΙΑΘΟΥ» (μελέτη), Κωδ. Έργου: 2023ΕΠ00610027, MIS: 5074501, ποσού 69.540,56 ευρώ.

  1. 2.Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Σκιάθου για τις περεταίρω ενέργειες και την υπογραφή κάθε εγγράφου που απαιτείται έως την ολοκλήρωση της ενταγμένης πράξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2024.

Α.Δ.Ε 15/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταρτίζει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Σκιάθου οικονομικού έτους 2024

2

Ανανέωση σύμβασης συνεργασίας για την Εναλλακτική Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων Συσκευασίας μεταξύ Δήμου Σκιάθου και ΕΕΑΑ

Α.Δ.Ε 16/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την Ανανέωση Σύμβασης   Συνεργασίας για την   Εναλλακτική Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων Συσκευασίας   μεταξύ Δήμου Σκιάθου   και ΕΕΑΑ

3 Ανάθεση χειρισμού μεμονωμένης δικαστικής υπόθεσης σε δικηγόρους, λόγω της απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης - Άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατά των υπ' αριθμ. 108159/15.12.2023   και 108153/15.12.2023 Αποφάσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών - Άσκηση αίτησης αναστολής εκτελέσεως ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου και λήψεως προσωρινής διαταγής.

Α.Δ.Ε 17/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Εγκρίνει την άσκηση αίτησης ακύρωσης και αναστολής, ενώπιον του ΣτΕ και   κατά των 108159/15.12.2023 και 108153/15.12.2023 Αποφάσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, από κοινού με την ΚΕΔΕ.

  1. Δίνεται δια της παρούσης το δικαίωμα, η εντολή και πληρεξουσιότητα, στις δικηγορικές εταιρείες: (α) «Δικηγορική Εταιρεία Φλογαΐτης – Σιούτη και Συνεργάτες», με έδρα την Αθήνα (Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 27, 106 74), ΑΦΜ 997167671 της ΔΟΥ Δ’ Αθηνών, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από την κ. Γλυκερία Σιούτη και τον κ. Σπυρίδωνα Φλογαΐτη και (β) «Νικόλαος Κανελλόπουλος - Χαρά Ζέρβα & Συνεργάτες, Δικηγορική Εταιρεία», με έδρα την Αθήνα (οδός Ομήρου αρ. 34, 106 72), ΑΦΜ 998109905 της ΔΟΥ Δ΄ Αθηνών, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Νικόλαο Κανελλόπουλο, όπως καταθέσουν αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά των υπ’αριθ. 108159/15.12.2023 και 108153/15.12.2023 Αποφάσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και αίτηση αναστολής εκτελέσεως ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου και λήψεως προσωρινής διαταγής, ώστε να ανασταλεί η άμεση εκτέλεση αυτών, να παραστούν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη δικάσιμο που θα ορισθεί ή σε κάθε μετ’ αναβολή ή μετά από ματαίωση δικάσιμο, υποβάλει υπόμνημα απόψεων, να καταθέσουν σχετικά έγγραφα καθώς και κάθε αίτηση ή δήλωση σχετική με την πιο πάνω υπόθεση και, εν γένει, όπως πράττουν και ενεργούν οτιδήποτε άλλο απαιτείται για την υποστήριξη των άνω εντολών.

Από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου. Η δικαστική δαπάνη θα καλυφθεί από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος.

4

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και προμηθειών για το έτος 2024 βάσει του Ν. 4412/16.

Α.Δ.Ε 18/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτούνται τριμελείς Επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και προμηθειών για το έτος 2024 βάσει του Ν. 4412/16

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΕΡΒΕΡΗΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή