ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 11/01/2024

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

02η/11.01.2024 Έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Ο.Τ.Α - Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ”, με Α.Φ.Μ: 090122675/Δ.Ο.Υ Βόλου, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12, νομίμως εκπροσωπουμένου από το Δήμαρχο Σκιάθου, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου (Νέα τακτική διαδικασία) στην από 03.08.2023 και με αρ. Κατάθεσης δικογράφου ΤΠ 82/07.08.2023 αγωγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΤΕΝΑΜΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣΗΣ ΞΕΝΙΑ ΣΚΙΑΘΟΥ” και με το διακριτικό τίτλο “ΤΕΝΑΜΑΡ Α.Ε”, η οποία εδρεύει στην Πτολεμαΐδα (Πόντου με αρ. 25), με Α.Φ.Μ: 800628090/Δ.Ο.Υ Πτολεμαΐδας, νομίμως εκπροσωπουμένης, η οποία στρέφεται κατά του Δήμου Σκιάθου και έχει κοινοποιηθεί στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΊΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε” και με το διακριτικό τίτλο “ΤΑΙΠΕΔ” που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Καραγεώργη Σερβίας με αρ. 6), με Α.Φ.Μ: 997471299/Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε Αθηνών, νομίμως εκπροσωπουμένης κατά του Δήμου Σκιάθου. Ο Δήμος Σκιάθου οφείλει μέσα σε 90 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής της ενάγουσας να καταθέσει τις προτάσεις του και να προσκομίσει όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλείται με τις προτάσεις του, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα του άρθρου 237 Κ.Πολ.Δ, καθώς και να καταθέσει προσθήκη - αντίκρουση, με σκοπό την απόρριψη της ασκηθείσας αγωγής της ενάγουσας και γενικά να ενεργήσει ότι κατά την κρίση του είναι αναγκαίο για την ευόδωση της υπόθεσης προς όφελος του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Ε 04/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Δικηγόρος ορίζεται ο Αλέξανδρος Τζούμας

2

Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Ο.Τ.Α - Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ”, με Α.Φ.Μ: 090122675/Δ.Ο.Υ Βόλου, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12, νομίμως εκπροσωπουμένου από το Δήμαρχο Σκιάθου, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου (Νέα τακτική διαδικασία) στην από 24.10.2023 και με αρ. Κατάθεσης δικογράφου ΤΠ 99/ 24.10.2023 πρόσθετη παρέμβαση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΕΛΙΒΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ” και παλαιότερα με την επωνυμία “ΕΛΙΒΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ”, η οποία εδρεύει στην Πτολεμαΐδα (Πόντου με αρ. 25), με Α.Φ.Μ: 800945488/Δ.Ο.Υ Πτολεμαΐδας, νομίμως εκπροσωπουμένης κατά του Δήμου Σκιάθου και υπέρ της της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΤΕΝΑΜΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣΗΣ ΞΕΝΙΑ ΣΚΙΑΘΟΥ” και με το διακριτικό τίτλο “ΤΕΝΑΜΑΡ Α.Ε”, η οποία εδρεύει στην Πτολεμαΐδα (Πόντου με αρ. 25), με Α.Φ.Μ: 800628090/Δ.Ο.Υ Πτολεμαΐδας, νομίμως εκπροσωπουμένης, στην από 09.08.2023 και με αρ. ΤΟ 94/2023 Ανακοίνωση Δίκης μετά προσεπικλήσεως αναγκαίων ομοδίκων προς αναγκαστική παρέμβαση, συμμετοχή στη δίκη και συζήτηση της αγωγής. Ο Δήμος Σκιάθου οφείλει μέσα σε 90 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής της ενάγουσας να καταθέσει τις προτάσεις του και να προσκομίσει όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλείται με τις προτάσεις του, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα του άρθρου 237 Κ.Πολ.Δ, καθώς και να καταθέσει προσθήκη - αντίκρουση, με σκοπό την απόρριψη της πρόσθετης παρέμβασης της ενάγουσας και γενικά να ενεργήσει ότι κατά την κρίση του είναι αναγκαίο για την ευόδωση της υπόθεσης προς όφελος του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Ε 05/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Δικηγόρος ορίζεται ο Αλέξανδρος Τζούμας

3

Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Ο.Τ.Α - Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ”, με Α.Φ.Μ: 090122675/Δ.Ο.Υ Βόλου, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12, νομίμως εκπροσωπουμένου από το Δήμαρχο Σκιάθου, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου (2° τμήμα), στην από 14.02.2023 προσφυγή της PAVILION ΤΕΧΝΙΟΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ κατά του 1. Ελληνικού Δημοσίου νομίμως εκπροσωπουμένου, 2. Του Δήμου Σκιάθου και κατά των υπ’ αρ. α) 1203/13.12.2022 Πράξης βεβαίωσης παράβασης με επιβολή προστίμου ύψους € 1.500,00, β) 1204/13.12.2022 Πράξης βεβαίωσης παράβασης με επιβολή προστίμου ύψους € 1.500,00 και γ) 1205/13.12.2022 πράξης βεβαίωσης παράβασης με επιβολή προστίμου ύψους € 1.500,00, όπου πρόκειται να συζητηθεί στις 25.01.2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00. Να παραστεί κατά την ανωτέρω δικάσιμο και να εκπροσωπήσει το Δήμο Σκιάθου υποβάλλοντας και το σχετικό υπόμνημα του Δήμου.

Α.Δ.Ε 06/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Δικηγόρος ορίζεται ο Αλέξανδρος Τζούμας

4

Ορισμός δικηγόρου για να προβεί στη σύνταξη των απόψεων του Ο.Τ.Α - Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ”, με Α.Φ.Μ: 090122675/Δ.Ο.Υ Βόλου, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12, νομίμως εκπροσωπουμένου από το Δήμαρχο Σκιάθου, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου (2° τμήμα), στην από 14.02.2023 προσφυγή της PAVILION ΤΕΧΝΙΟΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ κατά του 1. Ελληνικού Δημοσίου νομίμως εκπροσωπουμένου, 2. Του Δήμου Σκιάθου και κατά των υπ’ αρ. α) 1203/13.12.2022 Πράξης βεβαίωσης παράβασης με επιβολή προστίμου ύψους € 1.500,00, β) 1204/13.12.2022 Πράξης βεβαίωσης παράβασης με επιβολή προστίμου ύψους € 1.500,00 και γ) 1205/13.12.2022 πράξης βεβαίωσης παράβασης με επιβολή προστίμου ύψους € 1.500,00, όπου πρόκειται να συζητηθεί στις 25.01.2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.

Α.Δ.Ε 07/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Δικηγόρος ορίζεται ο Αλέξανδρος Τζούμας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΖΟΥΜΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή