ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        

ΝΟΜOΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Email:.

             .

             .

 

                 ΣΚΙΑΘΟΣ 07/06/2024

                 Αρ. πρωτ: 7400

                     ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο κ. Πασχάλη Εμμανουήλ
 • τα τακτικά μέλη της Δ.Ε.:
 • Παπαδούλια Ματούλα, 2) Βατζάκα Μάρκο,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 11 Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου σύμφωνα με τις διατάξεις του 75 του ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του ν.5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1328/110575/2023/23.12.2023) και το Άρθρο 55 του /Ν. 5083/24 (ΦΕΚ 12/26.01.2024 τεύχος Α')

 1. 1.Έγκριση πρακτικού διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου που θα στεγάσει το γραφείο τουρισμού Δήμου Σκιάθουκαι κατακύρωση της δημοπρασίας.

 

 1. 2.Καθορισμός αντιτίμου για την είσοδο των επισκεπτών στα μουσεία του Δήμου Σκιάθου.
 1. 3.Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού18.600,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 για υπηρεσίες προβολής της Σκιάθου στην Κύπρο.

 

 1. 4.Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού9.920,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 για τις υπηρεσίες παραγωγής και προβολής εκπομπών με σκοπό την τουριστική, πολιτιστική και γαστρονομική προβολή της Σκιάθου.

 

 1. 5.Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κ.Υ.Ε. (THEBORZOICLUBRESTAURANT Ε.Ε.)

 

 1. 6.Υποβολή λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός ΜΑΪΟΥ 2024.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΕΡΒΕΡΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά μέλη της Δ.Ε.: κ. 1)Χονδρονικολή Σταματίνα, 2) Πασχάλη Χαραλαμπία, 3) Κουκουλάκης Θωμάς, 4) Αντωνίτσας Δημήτριος

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή