ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        

ΝΟΜOΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Email:.

             .

             .

 

                 ΣΚΙΑΘΟΣ 14/06/2024

                 Αρ. πρωτ: 7833

                     ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο κ. Πασχάλη Εμμανουήλ
 • τα τακτικά μέλη της Δ.Ε.:
 • Παπαδούλια Ματούλα, 2) Βατζάκα Μάρκο,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 18 Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου σύμφωνα με τις διατάξεις του 75 του ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του ν.5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1328/110575/2023/23.12.2023) και το Άρθρο 55 του /Ν. 5083/24 (ΦΕΚ 12/26.01.2024 τεύχος Α')

 1. 1.Α) Έγκριση συνδιοργάνωσης φεστιβάλ παραδοσιακών χορών με τον σύλλογο γυναικών Σκιάθου.

Β)Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 8.400,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6473 με τίτλο "Έξοδα κοινωνικών δραστηριοτήτων" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 για τη διοργάνωση φεστιβάλ παραδοσιακών χορών σε συνεργασία με τον με τον σύλλογο γυναικών Σκιάθου.

 

 1. 2.Α) Έγκρισης διοργάνωσης μουσικοθεατρικής παράστασης Μήδεια του Georg Benda, με την Καριοφυλλιά Καραμπέτη ως αφηγήτρια προϋπολογισμού ευρώ.

Β) Έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας, για τις αμοιβές των καλλιτεχνών που θα συμμετάσχουν στη μουσικοθεατρική παράσταση.

Γ) Έγκριση της αριθμ πρωτ 7781/14-06-2024 Τεχνικής Περιγραφής.

Δ) Ορισμός οικονομικού φορέα προς τον οποίο θα απευθύνεται η πρόσκληση, το χρονικό διάστημα για την υποβολή της προσφοράς και καθορισμός των όρων της πρόσκλησης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

Ε) Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ και το άρθρο 32Α παρ. β του Ν. 4412/2016 από την Δημοτική Επιτροπή, η οποία θα πραγματοποιήσει τον έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών και των δικαιολογητικών και θα εισηγηθεί με πρακτικό στην Δημοτική Επιτροπή για κάθε θέμα που ανακύπτει στη διαδικασία ανάθεσης.

 1. 3.Α) Έγκρισης διοργάνωσης συναυλίας με τον καλλιτέχνη Γρηγόρη Μπιθικώτση προϋπολογισμού ευρώ.

Β) Έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας, για τις αμοιβές των καλλιτεχνών που θα συμμετάσχουν στη συναυλία.

Γ) Έγκριση της αριθμ πρωτ 7784/14-06-2024 Τεχνικής Περιγραφής.

Δ) Ορισμός οικονομικού φορέα προς τον οποίο θα απευθύνεται η πρόσκληση, το χρονικό διάστημα για την υποβολή της προσφοράς και καθορισμός των όρων της πρόσκλησης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

Ε) Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ και το άρθρο 32Α παρ. β του Ν. 4412/2016 από την Δημοτική Επιτροπή, η οποία θα πραγματοποιήσει τον έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών και των δικαιολογητικών και θα εισηγηθεί με πρακτικό στην Δημοτική Επιτροπή για κάθε θέμα που ανακύπτει στη διαδικασία ανάθεσης.

 1. 4.Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσούευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6117 " Τεχνική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων " του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 για τη ηχητική φωτιστική και τεχνική κάλυψη της συναυλία με τον καλλιτέχνη Γρηγόρη Μπιθικώτση.

 1. 5.Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσούευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 για την προβολή της Σκιάθου μέσω καταχώρησης σε έντυπο περιοδικό που κυκλοφορεί στη Μαγνησία.

 1. 6.Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού10-7133.01 ‘’ΕΠΙΠΛΑ ΣΚΕΥΗ’’ με το ποσό των   4.500,00 ευρώ   και   στον   ΚΑΕ 10-6264 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» με το ποσό των 500,00 ευρώ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024, για την προμήθεια κλιματιστικών και συντήρηση υφιστάμενων.

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση πληρωμής φορολογικού πρόστιμου και προσαύξησης χρήσης 2024 του κατηργημένου νπδδ ΔΟΑΠΝ.

 1. 8.Γνωμοδότηση επί παράτασης ωραρίου μουσικής (PAOLOBEACH και ΣΙΑ ΕΤΕ)

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΕΡΒΕΡΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά μέλη της Δ.Ε.: κ. 1)Χονδρονικολή Σταματίνα, 2) Πασχάλη Χαραλαμπία, 3) Κουκουλάκης Θωμάς, 4) Αντωνίτσας Δημήτριος

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή