ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        

ΝΟΜOΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Email:.

             .

             .

 

                 ΣΚΙΑΘΟΣ 17/05/2024

                 Αρ. πρωτ: 6078

                     ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο κ. Πασχάλη Εμμανουήλ
 • τα τακτικά μέλη της Δ.Ε.:
 • Παπαδούλια Ματούλα, 2) Βατζάκα Μάρκο,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 21 Μαΐου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου σύμφωνα με τις διατάξεις του 75 του ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του ν.5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1328/110575/2023/23.12.2023) και το Άρθρο 55 του /Ν. 5083/24 (ΦΕΚ 12/26.01.2024 τεύχος Α')

 1. 1.Α) Έγκριση του 5967/16-05-2024 πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2γ και το άρθρο 32Α παρ.β του Ν. 4412/2016, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμόν 153/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής. Β) Κατακύρωση των υπηρεσιών διοργάνωσης συναυλίας με τον καλλιτέχνη Γιώργο Νταλάρα, προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.) κατόπιν της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της περίπτωσης αα’ του άρθρου 32 του Ν.4412/2016.

 1. 2.Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού18.600,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 για την επανεκτύπωση του εντύπου 44 σελίδων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με στόχο την ανάδειξη και προβολή της Σκιάθου σε Ελλάδα και εξωτερικό.

 

 1. 3.Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσούευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6496 με τίτλο«Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 για τη προμήθεια δύο μπαταριών και δύο ηλεκτροδίων για την συντήρηση των αυτόματων εξωτερικών Απινιδωτών.

 

 1. 4.Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού2.480,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 για την προβολή της Σκιάθου μέσω καταχώρησης σε ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα.
 2. 5.Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσούευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 για την προβολή της Σκιάθου μέσω καταχώρησης σε τουριστικό περιοδικό εφημερίδας πανελλαδικής εμβέλειας.

 

 1. 6.Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσούευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 για την προβολή της Σκιάθου μέσω δράσεων σε Ολλανδία και Βέλγιο.

 

 1. 7.ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΩΝ (0,81 €), ΑΠΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ Α΄ ΔΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ.

 

 1. 8.Υποβολή λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΕΡΒΕΡΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά μέλη της Δ.Ε.: κ. 1)Χονδρονικολή Σταματίνα, 2) Πασχάλη Χαραλαμπία, 3) Κουκουλάκης Θωμάς, 4) Αντωνίτσας Δημήτριος

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή