ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        

ΝΟΜOΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Email:.

             .

             .

 

                 ΣΚΙΑΘΟΣ 10/05/2024

                 Αρ. πρωτ: 5590

                     ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο κ. Πασχάλη Εμμανουήλ
 • τα τακτικά μέλη της Δ.Ε.:
 • Παπαδούλια Ματούλα, 2) Βατζάκα Μάρκο,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 14 Μαΐου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου σύμφωνα με τις διατάξεις του 75 του ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του ν.5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1328/110575/2023/23.12.2023) και το Άρθρο 55 του /Ν. 5083/24 (ΦΕΚ 12/26.01.2024 τεύχος Α')

 1. 1.ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024 ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΔ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΤΑ.

 1. 2.Έγκριση της 2ης κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024 ποσού 21.880,00 € στο Δήμο Σκιάθου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.35748/17.04.2024 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών για την άμεση απόδοσή της στις Σχολικές Επιτροπές.

 

 1. 3.Αποδοχή τριών (3) χρηματοδοτήσεων-επιδοτήσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών και   ΕΕΤΑΑ Α.Ε., για το μήνα Αύγουστο έτους 2023.

 

 1. 4.Αποδοχή δώδεκα (12) χρηματοδοτήσεων-επιδοτήσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και το Υπουργείο Οικονομικών για το μήνα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ έτους 2023.

 

 1. 5.Αποδοχή τεσσάρων (4) χρηματοδοτήσεων-επιδοτήσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών και   τη Περιφέρεια Θεσσαλίας για το μήνα Οκτωβρίου έτους 2023.

 

 1. 6.Αποδοχή δέκα (10) χρηματοδοτήσεων-επιδοτήσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών ,την ΕΕΤΑΑ Α.Ε., το ΚΕΠΥΟ και τον ΟΑΕΔ για το μήνα Νοέμβριο έτους 2023.

 

 1. 7.Αποδοχή δέκα έξι (16) χρηματοδοτήσεων-επιδοτήσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Οικονομικών, την ΕΕΤΑΑ Α.Ε., την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, για το μήνα Δεκέμβριο έτους 2023.

 

 1. 8.Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού (ανταποδοτικά) έτους 2024 στον Δήμο Σκιάθου.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΕΡΒΕΡΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά μέλη της Δ.Ε.: κ. 1)Χονδρονικολή Σταματίνα, 2) Πασχάλη Χαραλαμπία, 3) Κουκουλάκης Θωμάς, 4) Αντωνίτσας Δημήτριος

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή