ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        

ΝΟΜOΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Email:.

             .

             .

 

                 ΣΚΙΑΘΟΣ 26/04/2024

                 Αρ. πρωτ: 5099

                     ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο κ. Πασχάλη Εμμανουήλ
 • τα τακτικά μέλη της Δ.Ε.:
 • Παπαδούλια Ματούλα, 2) Βατζάκα Μάρκο,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 30 Απριλίου 2024, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου σύμφωνα με τις διατάξεις του 75 του ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του ν.5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1328/110575/2023/23.12.2023) και το Άρθρο 55 του /Ν. 5083/24 (ΦΕΚ 12/26.01.2024 τεύχος Α')

 1. 1.Α) Έγκριση συνδιοργάνωσης με τον όμιλο Αντισφαίρισης Σκιάθουτουρνουά αντισφαίρισης «ITFMT200 – SkiathosOpen.

Β)Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 5.571,26 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6472 με τίτλο "Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 για τη διοργάνωση τουρνουά αντισφαίρισης «ITF MT200 – Skiathos Open σε συνεργασία με τον όμιλο Αντισφαίρισης Σκιάθου.

 

 1. 2.Έγκριση δαπάνης σε συμμόρφωση του Δήμου Σκιάθου με την υπ’ αριθμ.Α408/2023 Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου, για την καταβολή της επιδικασθείσας απαίτησης, με τους νόμιμους τόκους, στον Γεωργακόπουλο Χαράλαμπο του Ιωάννη, και διάθεση πίστωσης ποσού 1.900,58 € (κεφάλαιο) στον ΚΑ Εξόδων 00-6492 με τίτλο ΄΄Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων΄΄, και ποσού 517,58 € € στον ΚΑ Εξόδων 00-6823 με τίτλο ΄΄Τόκοι υπερημερίας χρήσης΄΄, του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου έτους 2024.

 

 1. 3.Λήψη απόφασης για την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την κάλυψη δαπάνης 350,00 ευρώ στον ΚΑΕ 20-6263 για μετακίνηση του οχήματος ΚΗΗ 6087 εκτός ορίων του Δήμου και ορισμός υπολόγου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής.

 

 

 

 1. 4.Α) Έγκριση του 4947/25-04-2024 πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2γ και το άρθρο 32Α παρ.β του Ν. 4412/2016, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμόν 139/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής. Β)Κατακύρωση των υπηρεσιών διοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης για τον εορτασμό της Ζωοδόχου Πηγής, κατόπιν της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της περίπτωσης αα’ του άρθρου 32 του Ν.4412/2016.

 1. 5.Α) Έγκρισης διοργάνωσης συναυλίας με τον καλλιτέχνη Γιώργο Νταλάρα προϋπολογισμού ευρώ.

Β) Έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας, για τις αμοιβές των καλλιτεχνών που θα συμμετάσχουν στη μουσική εκδήλωση.

Γ) Έγκριση της αριθμ πρωτ 5076/26-04-2024 Τεχνικής Περιγραφής.

Δ) Ορισμός οικονομικού φορέα προς τους οποίο θα απευθύνεται η πρόσκληση, το χρονικό διάστημα για την υποβολή της προσφοράς και καθορισμός των όρων της πρόσκλησης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. Ε) Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ και το άρθρο 32Α παρ. β του Ν. 4412/2016 από την Δημοτική Επιτροπή, η οποία θα πραγματοποιήσει τον έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών και των δικαιολογητικών και θα εισηγηθεί με πρακτικό στην Δημοτική Επιτροπή για κάθε θέμα που ανακύπτει στη διαδικασία ανάθεσης.

 1. 6.Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας περί διαγραφής ποσού 254,49 ευρώ με τυχόν προσαυξήσεις έτους 2016.

 1. 7.Μείωση μισθωμάτων των αναψυκτηρίων της παραλίας των Κουκουναριών ετών 2020 και 2021 κατόπιν της υπ’ αριθμ.540/2023 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας.

 1. 8.Εισηγητική έκθεση Α΄ τριμήνου του έτους 2024 προς τη Δημοτική Επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΕΡΒΕΡΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά μέλη της Δ.Ε.: κ. 1)Χονδρονικολή Σταματίνα, 2) Πασχάλη Χαραλαμπία, 3) Κουκουλάκης Θωμάς, 4) Αντωνίτσας Δημήτριος

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή