ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        

ΝΟΜOΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Email:.

             .

             .

 

                 ΣΚΙΑΘΟΣ 29/03/2024

                 Αρ. πρωτ: 3374

                     ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο κ. Πασχάλη Εμμανουήλ
 • τα τακτικά μέλη της Δ.Ε.:
 • Παπαδούλια Ματούλα, 2) Βατζάκα Μάρκο,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 02 Απριλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου σύμφωνα με τις διατάξεις του 75 του ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του ν.5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1328/110575/2023/23.12.2023) και το Άρθρο 55 του /Ν. 5083/24 (ΦΕΚ 12/26.01.2024 τεύχος Α')

 

 1. 1.Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη παράσταση για λογαριασμό του Ο.Τ.Α - Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ”, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12, με Α.Φ.Μ: 090122675/Δ.Ο.Υ Βόλου, νομίμως εκπροσωπουμένου από τον κ. Δήμαρχο Σκιάθου, στις 15.04.2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, ή όποτε μετ’ αναβολή ήθελε ορισθεί η δικάσιμος, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σκοπέλου (ειδική διαδικασία περιουσιακών - αυτοκινητιστικών διαφορών) όπου πρόκειται να συζητηθεί, μετά από αναβολή, η από́θεσης δικογράφου 13/2023 αγωγή.

 1. 2.Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη των απόψεων και να καταθέσει τα σχετικά διαδικαστικά έγγραφα του Ο.Τ.Α - Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ”, με Α.Φ.Μ: 090122675/Δ.Ο.Υ Βόλου, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12, νομίμως εκπροσωπουμένου από τον κ. Δήμαρχο Σκιάθου, αναφορικά με την από 20.12.2022 και με αρ. κατάθεσης δικογράφου ΑΓ 328/21.12.2022 , (αριθμός κλήσης: ΚΛ 1140/2023).

 1. 3.Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου (2ου Τμήματος) στις 18.04.2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 ή όποτε μετ’ αναβολή ήθελε ορισθεί η δικάσιμος, όπου πρόκειται να συζητηθεί η από 20.12.2022 και με αρ. κατάθεσης δικογράφου ΑΓ 328/21.12.2022 (αριθμός κλήσης: ΚΛ 1140/2023), αγωγή.

 1. 4.Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη απόψεων και να καταθέσει τα σχετικά διαδικαστικά έγγραφα του Ο.Τ.Α - Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ”, με Α.Φ.Μ: 090122675/Δ.Ο.Υ Βόλου, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12, νομίμως εκπροσωπουμένου από τον κ. Δήμαρχο Σκιάθου, αναφορικά με την από 23.02.2022 και με αρ. κατάθεσης δικογράφου ΑΓ 29/23.02.2022, (αριθμός κλήσης: ΚΛ 827/2023), ασκηθείσας αγωγής.

 1. 5.Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου (1ου Τμήματος) στις 04.04.2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 ή όποτε μετ’ αναβολή ήθελε ορισθεί η δικάσιμος, όπου πρόκειται να συζητηθεί μετά από αναβολή, η από 23.02.2022 και με αρ. κατάθεσης δικογράφου ΑΓ 29/23.02.2022 (αριθμός κλήσης: ΚΛ 827/2023), αγωγή.

 

 1. 6.Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (Ειδική Διαδικασία, Περιουσιακών - Μισθωτικών Διαφορών) στις 11.04.2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 ή όποτε μετ’ αναβολή ήθελε ορισθεί η δικάσιμος, όπου πρόκειται να συζητηθεί μετά από αναβολή, η από 11.09.2020 και με αρ. κατάθεσης δικογράφου 202/11.09.2020 αγωγή.

 

 

 1. 7.Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσούευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 των υπηρεσιών καταχώρισης σε έντυπο "in-flιght" περιοδικό πτήσης   αεροπορικής εταιρείας με προορισμούς σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό.

 

 1. 8.Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσούευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6142.02με τίτλο "Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου " του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 για τη παροχή υπηρεσιών καταπολέμησης κουνουπιών.

 

 1. 9.Α) Έγκριση του 3329/29-03-2024 πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2γ και το άρθρο 32Α παρ.β του Ν. 4412/2016, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμόν 87/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.

Β) Κατακύρωση των υπηρεσιών μουσική πολιτιστική εκδήλωση με την ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ, προϋπολογισμού 9.920,00 (συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.) κατόπιν της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της περίπτωσης αα’ του άρθρου 32 του Ν.4412/2016.

 

 1. 10.Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από κλήσεις ΚΟΚ από τον χρηματικό κατάλογο 1163/2024 ποσού 40 ευρώ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΕΡΒΕΡΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά μέλη της Δ.Ε.: κ. 1)Χονδρονικολή Σταματίνα, 2) Πασχάλη Χαραλαμπία, 3) Κουκουλάκης Θωμάς, 4) Αντωνίτσας Δημήτριος

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή