ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Του άρθρου 100, του Ν. 3852/2010,

όπως ισχύει με το άρθρο 8 του Ν. 4071/2012

και με το άρθρο 74 του Ν.4483/2017

μεταξύ

του Δήμου Σκιάθου

και

του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Για το Εφαρμοσμένο Ερευνητικό Έργο με τίτλο:

«Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και Οργάνωση για τη Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών στο Δήμο Σκιάθου»

Αθήνα-Σκιάθος, ………...........2024


Στην……………. σήμερα, ........................... ημέρα της εβδομάδος ……………………......., οι παρακάτω φορείς, καλούμενοι στο εξής «συμβαλλόμενοι»,

 1. Ο Δήμος Σκιάθου, που εδρεύει στην οδό Νικοτσαρά 12, Σκιάθος, Τ.Κ. 37002 (ΑΦΜ ……………………………, ΔΟΥ …………………………..) όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Θεόδωρο Τζούμα ,
 2. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (στο εξής ΕΚΠΑ) που εδρεύει στην Αθήνα επί της Λ. Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) αρ. 30, 106 79, με ΑΦΜ 090010689 και Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών και εκπροσωπείται νομίμως, σύμφωνα με τις διατάξεις την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), από τον Πρύτανη του ΕΚΠΑ, Καθηγητή Γεράσιμο Σιάσο (Απόφαση υπ.αριθ. 1591/2023, Τεύχος ΥΟΔΔ 786/2023) και του έχοντος την οικονομική διαχείριση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), που εδρεύει στην οδό Χρ. Λαδά 6, 105 61, Αθήνα ΑΦΜ 090145420, Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών και εκπροσωπείται νομίμως από τον Αντιπρύτανη Έρευνας, Καινοτομίας και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ, Αν. Καθηγητή Χρήστο Καραγιάννη, Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΕΚΠΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 15/10.10.2023 απόφαση του Πρύτανη ΕΚΠΑ (Β’ 5931) συνυπογράφει δε και ο Επιστημονικός Υπεύθυνος για την υλοποίηση της πράξης της παρούσας Προγραμματικής σύμβασης κ. Ευθύμιος Λέκκας, Καθηγητής Δυναμικής, Τεκτονικής, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος.

έχοντας υπόψη :

 1. Την διάταξη του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με αυτές του άρθρου 8 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85) και το άρθρο 74 του ν. 4483/2017 (Α’ 107)
 2. Το ΠΔ 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α’/31-01-2013), όπως ισχύει.
 3. Το Π.Δ. 432/81 για την εκτέλεση έργων από τα Α.Ε.Ι. και την Y.A. 679/22.8.96, που κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009, και του κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 3 παρ. 2 εδάφιο Α’ του Ν. 3027/2002 εκδοθέντος Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Kονδυλίων Έρευνας.
 4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, ιδιαιτέρως του άρθρου 12 παρ. 6δ καθώς και των Ν. 3669/2008 και Ν. 3316/2005 κατά το μέρος που εξακολουθούν ισχύουσες μετά τη δημοσίευση του Ν. 4412/16
 5. Τις διατάξεις του Ν. 4957/2022 « Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργίας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 141/Α/21-7-2022)
 6. Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 περί Δομής και Λειτουργίας των Α.Ε.Ι., όπως έχει τροποποιηθεί και κατά το μέρος που ισχύει σήμερα
 7. Τις διατάξεις του Ν.5094/2024 «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου – Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 39/Α/13-3-2024)
 8. Τις διατάξεις περί Καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης Πρύτανη, τομέας ευθύνης και επιμέρους αρμοδιότητες Αντιπρυτάνεων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ΦΕΚ 5931/2023, άρθρο 1 παρ. 4.
 9. Την με αριθμ …………….(ΑΔΑ ………………..) Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου για την έγκριση της παρούσας.
 10. Η από ……….(Συνεδρίαση της……. Του Συμβουλίου Έρευνας του ΕΚΠΑ Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2024 / Θέμα ΗΔ…..) ΑΔΑ….. από την απόφαση για την έγκριση της σύναψης και των όρων της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.


ΑΡΘΡΟ 1

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με την παρούσα Σύμβαση, που καταρτίζεται σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις καθορίζεται πλαίσιο συμφωνίας για το Εφαρμοσμένο Ερευνητικό Έργο «Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και Οργάνωση για τη Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών στο Δήμο Σκιάθου» και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησής της.

Περιεχόμενο:

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα ισχύουν για την υλοποίησή της και συγκεκριμένα:

 1. Το προοίμιο και το περιεχόμενο της Σύμβασης (άρθρο 1)
 2. Ο Σκοπός της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 2)
 3. Το αντικείμενο της Σύμβασης (άρθρο 3)
 4. Τον φορέα υλοποίησης των ερευνών. (άρθρο 4)
 5. Την διάρκεια και χρονοδιάγραμμα της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 5)
 6. Τον προϋπολογισμό και τους πόρους που θα διατεθούν καθώς και τον τρόπο χρηματοδότησης (άρθρο 6)
 7. Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων (άρθρο 7)
 8. Το όργανο παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης και τις αρμοδιότητες του (άρθρο 8)
 9. Την αντισυμβατική συμπεριφορά – ρήτρες (άρθρο 9)
 10. Επίλυση Διαφορών (άρθρο 10)

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η εκπόνηση εφαρμοσμένου ερευνητικού έργου με τίτλο «Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και Οργάνωση για τη Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών στο Δήμο Σκιάθου», με την ισόρροπη σύμπραξη των συμβαλλομένων.

Στόχος του Εφαρμοσμένου Ερευνητικού Έργου είναι να πραγματοποιηθεί ανάλυση και εκτίμηση για τον κάθε φυσικό κίνδυνο όπως διαμορφώνονται με την εξελισσόμενη Κλιματική Κρίση έτσι ώστε να αποτελέσουν βάση για τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Σκιάθο.

Για το εν λόγω εφαρμοσμένο ερευνητικό έργο κρίνεται σκόπιμη η ανάθεση αντίστοιχων ερευνών σε διεπιστημονική ομάδα εργασίας, με ανάλογη εμπειρία προκειμένου η ανάλυση - διερεύνηση των φυσικών κινδύνων να είναι πλήρης.

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών έως τώρα έχει εκπονήσει Εφαρμοσμένα Ερευνητικά Προγράμματα σε κρίσιμες περιοχές με ιδιαίτερο γεωλογικό, γεωτεκτονικό και σεισμοτεκτονικό καθεστώς σε πολλές περιοχές στην Ελλάδα. Η ερευνητική ομάδα που αναφέρεται στο άρθρο 3 της παρούσης, έχει λάβει μέρος στη διαχείριση όλων των σημαντικών φυσικών καταστροφών που συνέβησαν τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, γεγονός που καθιστά την εμπειρία των μελών της στην ανάλυση φυσικών κινδύνων κορυφαία. Επιπροσθέτως έχει εκπονήσει πληθώρα αντίστοιχων ερευνών έχει συσσωρευμένη, μοναδική, εξειδικευμένη και αποκλειστική τεχνογνωσία, η οποία εξελίσσεται συνεχώς και έχει τη δυνατότητα να την παραμετροποιήσει με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Δήμου Σκιάθου.

Στο άρθρο 3 αναλύονται τα αντικείμενα της έρευνας τα οποία αποτελούν εξειδικευμένη έρευνα που απαιτεί ειδικές γνώσεις και όχι συνήθη έρευνα για το στελεχιακό δυναμικό του Δήμου ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει ικανοποιητικά και ουσιαστικά.

Με όλα τα παραπάνω αποδεικνύεται η εκκίνηση από κοινή αφετηρία με σκοπό την εκτέλεση κοινά εξυπηρετούμενου δημοσίου σκοπού και αποδεικνύεται αδιαμφισβήτητα ότι πρόκειται για πρωτότυπο ερευνητικό έργο και όχι για συνήθη επαναλαμβανόμενη μελέτη.

ΑΡΘΡΟ 3

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τα κύρια θεματικά αντικείμενα της έρευνας είναι τα ακόλουθα:

Α. ΕΚΤΙΜΗΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Περιλαμβάνει τον προσδιορισμό και την οριοθέτηση των φυσικών κινδύνων, οι οποίοι είναι δυνατό να εμφανισθούν στα γεωγραφικά όρια του Δήμου. Ειδικότερα περιλαμβάνει: Διερεύνηση γεωδυναμικού και σεισμοτεκτονικού πλαισίου, Ανάλυση γεωμορφολογικών συνθηκών, Έρευνα γεωλογικών-γεωτεχνικών συνθηκών, Έρευνα εκδήλωσης γεωδυναμικών φαινομένων, Σεισμών, Ρευστοποιήσεων, Κατολισθητικών φαινομένων, Κυμάτων τσουνάμι, Μετατοπίσεις ακτογραμμών, Εδαφικών διαρρήξεων, Ενεργών ρηγμάτων, Γεωτεχνικών προβλημάτων, καθώς επίσης και Πλημμυρών, Έντονων Καιρικών Φαινομένων, Πυρκαγιών κλπ.

Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Περιλαμβάνει την αποτύπωση πολεοδομικών και χωροταξικών στοιχείων τα οποία έχουν σχέση με τους κινδύνους, όπως καταγραφή ελεύθερων χώρων, διάταξη οδικού δικτύου, ύπαρξη επικίνδυνων βιομηχανιών, χρήσεις γης, τρόπους και ιδιομορφίες δόμησης, διάταξη των βασικών οδικών αρτηριών, εντοπισμός χώρων ζωτικής σημασίας, κλπ.

Γ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Εντοπίζονται, περιγράφονται και υπολογίζονται οι πιθανότητες να σημειωθούν αρνητικές επιπτώσεις, καθώς και το μέγεθος των συνεπειών για συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου. Τα σενάρια αυτά θα αποτελούν τη βάση για την πρόληψη και τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό.

Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Εκπόνηση σχεδίων έκτακτης ανάγκης. Εντοπισμός και επιλογή χώρων υποδοχής πληθυσμού για προσωρινή ή ημιμόνιμη εγκατάσταση. Σύσταση τρόπων επέμβασης και κλιμακίων άμεσης βοήθειας. Εντοπισμός και επιλογή βασικών οδικών αρτηριών για την απομάκρυνση του πληθυσμού. Προγραμματισμός εκκένωσης, καταφυγής και σχεδιασμός μετακίνησης του πληθυσμού. Προτάσεις για υποδομές των χώρων συγκέντρωσης πληθυσμού και τη σύσταση κλιμακίων πρώτων βοηθειών.

Προτάσεις για τη σύσταση και λειτουργία οργάνων διαχείρισης κρίσεων, λαμβάνοντας υπόψη και το νομοθετικό πλαίσιο και τη διάρθρωση των τοπικών υπηρεσιών. Προτείνονται συγκεκριμένα μνημόνια ενεργειών για την αποτελεσματική άμεση αντίδραση του φορέα. Διαχείριση της κρίσης σε προκαταστροφικό, συνκαταστροφικό και μετακαταστροφικό επίπεδο. Ένταξη εθελοντικών ομάδων στο συνολικό σχεδιασμό. Σύνδεση σχεδιασμού με το σχεδιασμό σε Περιφερειακό και Κεντρικό επίπεδο.

Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΚΟΙΝΟΥ

Μετά το πέρας των εργασιών του πιλοτικού προγράμματος θα πραγματοποιηθούν εξειδικευμένες ενημερώσεις σε στελέχη και προσωπικό του Δήμου. Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί αριθμός ενημερώσεων και διαλέξεων σε ειδικές ομάδες πληθυσμού και στο γενικό πληθυσμό.

Για την εκπόνηση των ανωτέρω αντικειμένων θα χρησιμοποιηθούν υπολογιστικά προγράμματα για την ανάλυση των δεδομένων και προγράμματα Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.

Για την εκτέλεση των ερευνητικών εργασιών, θα συμμετέχουν οι κάτωθι επιστήμονες του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίοι διαθέτουν εκτενή και εξειδικευμένη εμπειρία σε ερευνητικά αντικείμενα, μέσα από την εμπλοκή τους στην εκτέλεση εφαρμοσμένων ερευνητικών έργων σε πολλές περιοχές του Ελληνικού χώρου:

 • Καθηγητής Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών Λέκκας Ευθύμιος  
 • Καθηγητής Δυναμικής και Τεκτονικής Γεωλογίας Λόζιος Στυλιανός
 • Επίκ. Καθηγητής Τηλεανίχνευσης και Μορφοτεκτονικής Βασιλάκης Εμμανουήλ
 • Επικ. Καθηγητής Τεκτονικής Γεωλογίας και Γεωλογικής Χαρτογράφησης Κράνης Χαράλαμπος
 • Αν. Καθηγητής Τεκτονικής Γεωλογίας – Υδρογεωλογίας Σκούρτσος Εμμανουήλ
 • Επίκ. Καθηγητής Σούκης Κωνσταντίνος
 • Επίκ. Καθηγητής Διακάκης Μιχαήλ
 • Δρ.Γεωλόγος MSc Μαυρούλης Σπυρίδων
 • Γεωλόγος MSc Φίλης Χρήστος
 • Γεωλόγος MSc Κώτση Ευαγγελία
 • Γεωλόγος MSc Κονσολάκη Αλίκη
 • Γεωγράφος MSc Σπύρου Ναυσικά – Ιωάννα
 • Ηλεκτρονικός Μηχανικός MSc Κατσετσιάδου Αικατερίνη – Ναυσικά
 • Ωκεανογράφος MSc Γώγου Μαρία – Ευαγγελία

ΑΡΘΡΟ 4

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ

Φορέας υλοποίησης της έρευνας, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 3 της παρούσας, ορίζεται το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών / Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας.

Ο Δήμος Σκιάθου με βάση το παρόν ερευνητικό πρόγραμμα και τα παραδοτέα που θα προκύψουν από την εκτέλεση αυτού θα μπορεί να χρησιμοποιεί ένα κατάλληλο εργαλείο που στηρίζεται στη σύγχρονη επιστήμη και τεχνική αντιμετώπισης διαχείρισης εκτάκτων αναγκών από Πλημμύρες, Δασικές Πυρκαγιές, Σεισμούς, καθώς και από Συνοδά Γεωδυναμικά Φαινόμενα έτσι ώστε με συντονισμένο τρόπο να παρεμβαίνει σε έκτακτες ανάγκες.

ΑΡΘΡΟ 5

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η Προγραμματική Σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της από τα συμβαλλόμενα μέρη και λήγει μετά την παρέλευση δεκαοκτώ (18) μηνών.Ειδικότερα:

Α’ ΦΑΣΗ

Α. Η Χρονική διάρκεια εκτέλεσης των αντικειμένων Α, Β, Γ και Δ του Ερευνητικού Έργου έχει έναρξη από την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης και χρονική διάρκεια 12 μήνες.

 

Β’ ΦΑΣΗ

Β. Εξειδικευμένες ενημερώσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης του αντικειμένου Ε θα είναι από τον 12ο έως τον 17ο μήνα.

Παρακολούθηση και παροχή τεχνικής υποστήριξης προς τις υπηρεσίες του Δήμου θα παρέχεται για διάστημα ενός μήνα (18ο μήνα).

ΆΡΘΡΟ 6

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων για την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 55.000,00 € (πλέον ΦΠΑ).

Ακολούθως αναφέρεται μια κατά προσέγγιση κοστολόγηση μερικών κατηγοριών, η οποία δύναται να προσαρμοστεί - μεταβληθεί, αναλόγως με τις ανάγκες που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των ερευνητικών εργασιών, χωρίς στο σύνολό της να ξεπερνά το ποσό του συνολικού προϋπολογισμού που αναφέρεται ανωτέρω.

α. Αμοιβές ερευνητικού προσωπικού και εξωτερικών συνεργατών 15.000 €
β. Συγγραφή Επιστημονικού Υλικού (πνευματικά δικαιώματα) 11.000 €
γ. Μετακινήσεις ερευνητικού προσωπικού και εξωτερικών συνεργατών 6.000 €
δ. Επιστημονικά όργανα, Η/Υ, επισκευή κ συντήρηση Η/Υ και περιφερειακών, cloud services, smart devices, ενίσχυση εξοπλισμού γραφείου, οπτικοακουστικό υλικό, λοιπών υπηρεσιών και όποια άλλη δαπάνη κρίνει ο Επιστημονικός υπεύθυνος, κ.α. 6.200 €
ε. Αναλώσιμα Γραφείου, Εκτυπώσεις, Αντίγραφα, Χάρτες 8.000 €
στ. Διαχειριστικά έξοδα (16% ΕΛΚΕ - ΕΚΠΑ) 8.800 €

Το ποσό των 55.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού έτους 2024 του Δήμου Σκιάθου και συγκεκριμένα τον Κ.Α. ………………με τίτλο «Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και Οργάνωση για τη Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών στο Δήμο Σκιάθου». Η χρηματοδότηση προέρχεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Σκιάθου και θα καταβληθεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ειδικότερα στον λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών (ALPHA BANK AE με αριθμ. λογ.: 802002001000227 και ΙΒΑΝ: GR0301408020802002001000227).

Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί σε δύο (2) δόσεις

 • Α΄ ΔΟΣΗ :Καταβολή ποσού 45.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) με το πέρας 12 μηνών από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, την παράδοση - κατάθεση των παραδοτέων του Εφαρμοσμένου Ερευνητικού Προγράμματος και την έγκριση αυτών από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Παρόντος.
 • Β’ ΔΟΣΗ: Καταβολή εναπομείναντος ποσού 10.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) μετά την πάροδο επιπλέον 6 μηνών ανεξάρτητα από τις ενέργειες του Δήμου για την υλοποίηση των προτάσεων που θα κατατεθούν στο πλαίσιο της παρούσας και με την ίδια διαδικασία.

Για την καταβολή των ανωτέρω επί μέρους ποσών, θα εκδίδεται σχετική βεβαίωση παραλαβής των επί μέρους παραδοτέων από το Όργανο Παρακολούθησης της παρούσας, θα εκδίδεται νόμιμο παραστατικό και θα προσκομίζεται από το ΕΚΠΑ φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Ο παραπάνω προϋπολογισμός περιλαμβάνει οποιαδήποτε δαπάνη θα απαιτηθεί από το ΕΚΠΑ για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας.

Πέραν του ανωτέρω ποσού ο Δήμος Σκιάθου δεν έχει οποιαδήποτε άλλη οικονομική υποχρέωση έναντι του ΕΚΠΑ αναφορικά με την παρούσα σύμβαση.

Στο ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν υπολογίζονται τυχόν απαιτούμενες εγκρίσεις.

ΑΡΘΡΟ 7

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Για την υλοποίηση των στόχων της παρούσας Σύμβασης καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνει τις κατωτέρω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

Α. Ο Δήμος Σκιάθου αναλαμβάνει:

 1. Να διαθέσει τις πιστώσεις για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης
 2. Να καταβάλλει το προαναφερόμενο ποσόν των 55.000,00 € πλέον ΦΠΑ στο Ε.Κ.Π.Α / Ε.Λ.Κ.Ε κατά τα νόμιμα. Η καταβολή του ανωτέρω ποσού θα γίνει θα γίνει τμηματικά με την παράδοση των αντικειμένων όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 6 της παρούσας σύμβασης, έπειτα από σχετική εισήγηση του Οργάνου Παρακολούθησης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.
 3. Να παράσχει κάθε πληροφορία και στοιχείο που λόγω αρμοδιότητας διαθέτει σχετικά με το αντικείμενο της έρευνας (όπως χάρτες τοπογραφικούς, οδικούς, πληροφορίες για το Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό του Δήμου καθώς και αρχεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών)
 4. Να ορίσει τους εκπροσώπους της στο Όργανο Παρακολούθησης της παρούσας Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας.
 5. Να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του Οργάνου Παρακολούθησης της παρούσας Σύμβασης του άρθρου 8 της παρούσας και να ενημερώνει τους συμβαλλόμενους φορείς.

Β. Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) / Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) αναλαμβάνει:

 1. 1.Με την τεχνογνωσία και το στελεχιακό δυναμικό του αναλαμβάνει όλες τις εργασίες που περιγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσας και σύμφωνα με τα νομίμως ισχύοντα για την υλοποίηση δράσεων και τη διενέργεια ερευνών από το ΕΚΠΑ / ΕΛΚΕ. Η ερευνητική ομάδα διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε επιστημονικές δημοσιεύσεις των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος σε επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια κ.α., οι οποίες στόχο έχουν τη διάχυση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν στον ευρύτερο επιστημονικό χώρο.
 2. 2.Να εκτελεί τις πληρωμές αρμοδιότητάς του κατά τα νομίμως ισχύοντα για την πληρωμή δαπανών από το ΕΚΠΑ / ΕΛΚΕ.
 3. 3.Να ορίσει τους εκπροσώπους του στο Όργανο Παρακολούθησης της παρούσας Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας.
 4. 4.Να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του Οργάνου Παρακολούθησης της παρούσας Σύμβασης του άρθρου 8 της παρούσας και να ενημερώνει τους συμβαλλόμενους φορείς.

ΑΡΘΡΟ 8

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ

Τα συμβαλλόμενα μέρη για την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης συστήνουν όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης», στην οποία μετέχουν ισότιμα.

Η Επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών και ειδικότερα:

- Δύο (2) εκπροσώπους εκ μέρους του Δήμου Σκιάθου, με τους αναπληρωτές τους:

1) ……………………………….

2) ……………………………….

- Ένα (1) εκπρόσωπο του Ε.Κ.Π.Α., με τον αναπληρωτή του :

 1. …………………………………

Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης ορίζεται ένας εκ των εκπροσώπων του Δήμου Σκιάθου, και γραμματέας αυτής ένας εκ των υπαλλήλων του Δήμου.

Έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι:

 1. Η παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης.
 2. Η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων.
 3. Η λήψη αποφάσεων για κάθε ζήτημα που τυχόν δεν ρυθμίζεται με τη Σύμβαση και η εισήγηση προς τα συμβαλλόμενα μέρη.
 4. Η εν γένει επίλυση των όποιων προβλημάτων παρουσιάζονται.
 5. Η έγκριση ειδικότερων ρυθμίσεων στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης.
 6. Η υποβολή προτάσεων – εισηγήσεων προς τους συμβαλλόμενους.
 7. Η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.

Λειτουργία του Οργάνου Παρακολούθησης της παρούσας Σύμβασης:

 1. Έδρα της Επιτροπής είναι η Σκιάθος
 2. Η Επιτροπή συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου. Στην πρόσκληση γράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ειδοποιούνται τα μέλη τουλάχιστον πέντε ( 5 ) μέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Επιτροπής με τον προσφορότερο τρόπο. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά από τον πρόεδρο τα θέματα και εισάγονται προς συζήτηση. Επίσης είναι υποχρεωτική η σύγκλιση της επιτροπής, εφόσον το ζητήσουν εγγράφως οι εκπρόσωποι έστω και ενός των συμβαλλόμενων μερών, εντός δέκα (10) ημερών.
 3. Ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέσει σε μέλος ή μέλη της Επιτροπής την ειδικότερη μελέτη και εισήγηση θέματος της ημερήσιας διάταξης. Μπορεί επίσης να καλεί στις συνεδριάσεις οποιονδήποτε κρίνει σκόπιμο για παροχή πληροφοριών ή απόψεων σχετικά με τα συζητούμενα θέματα.
 4. Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά μετά την ολοκλήρωση κάθε φάσης της έρευνας και έκτακτα όταν το ζητήσει έστω και ένα τακτικό μέλος της. Αναλαμβάνει την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της ορθής πορείας υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης και την παραλαβή των προβλεπόμενων παραδοτέων του έργου ή και έκτακτα όταν προκύψει θέμα.
 5. Τα βιβλία της επιτροπής τηρούνται και φυλάσσονται από τον Γραμματέα της, και τα πρακτικά των συνεδριάσεων, με ευθύνη του Γραμματέα, θα στέλνονται έγκαιρα σε όλα τα μέλη της Επιτροπής.
 6. Η λειτουργία της Επιτροπής διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του Ν. 2690/99, όπως ισχύει σήμερα τροποποιούμενος.
 7. Το μέλος που διορίζεται στη θέση μέλους που παραιτήθηκε ή αντικαταστάθηκε, διανύει τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας.
 8. Για την αμοιβή των μελών της επιτροπής ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4354/15 (ΦΕΚ 176/Α). Οι δαπάνες μετακίνησης, διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης των μελών καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου συμβαλλόμενου φορέα.

ΑΡΘΡΟ 9

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Στην περίπτωση κατά την οποία κάποιος από τους συμβαλλόμενους, δεν εκπληρώνει, ή εκπληρώνει πλημμελώς τις υποχρεώσεις του, οι οποίες απορρέουν από την παρούσα, ο αντισυμβαλλόμενος μπορεί να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης εγγράφως. Κατόπιν τούτου, η σύμβαση λύεται και για κάθε τυχόν εργασία που έχει ολοκληρωθεί μέχρι την πρόωρη λύση, καταβάλλεται στο ΕΚΠΑ το αντίστοιχο τίμημα των εργασιών αυτών, κατόπιν σχετικής βεβαίωσης της Επιτροπής Παρακολούθησης, αναφορικά με την ορθή ολοκλήρωση των εργασιών.

Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι προθεσμίες που καθορίζονται ως διάρκεια και χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών, για κάθε μέρα υπαίτιας καθυστέρησης και σε κάθε περίπτωση για μέγιστο αριθμό ημερών είκοσι (20), καταβάλλεται από το ΕΚΠΑ στο Δήμο Σκιάθου το ποσό των είκοσι ευρώ (20,00 €) ανά ημέρα ως ποινική ρήτρα.

ΑΡΘΡΟ 10

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την Προγραμματική αυτή Σύμβαση.

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια του Ν. Αττικής, αφού όμως εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς από τους συμβαλλόμενους.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη, αφού αναγνώσθηκε η Σύμβαση αυτή, υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, εκ των οποίων κάθε συμβαλλόμενος λαμβάνει από ένα αντίτυπο.

                                                                                   ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Κ.Π.Α.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΖΟΥΜΑΣ

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΙΑΣΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή