ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΣΚΙΑΘΟΣ 8 Ιούνιος 2011

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                  ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4426

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                      AΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 261

ΦΑΚΕΛΟΣ  0027

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

 

1.  Έχοντας υπ'όψιν:

α. Τις διατάξεις του άρθρου 80 και 81 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ

231Α/2006) "Κύρωση του Κώδικα  Δήμων και Κοινοτήτων"

β. Τις διατάξεις των άρθρων 24, 114, του Π.Δ. 410/95 (ΦΕΚ

231Α/1995)

γ. Την αριθμ. 2897,3090/30-05-2011 σύμφωνη γνώμη

(γνωμάτευση) της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας.

                   δ. Τις διατάξεις της Α1β/8577/83 Υγειονομικής διάταξης και το άρθρο 80 του                       

                  Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/ΦΕΚ 114/2006) και της ΚΥΑ

                   10551/2007

ε. Τις διατάξεις του Π.Δ. 180/79 (ΦΕΚ 46Α/1979) "Περί των ορών

Λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών

ποτών και κέντρων διασκέδασης όπως τροποποιήθηκε με τα

Π.Δ. 231/89, 457/90, 282/98, 257/01, και 264/03.

ζ.Την υπ'αριθμ.  141/2011   Απόφαση του Δημοτικού

Συμβουλίου

στ. Την από 27/04/11  αίτηση του ΜΙΤΖΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε     Άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ του/της ΜΙΤΖΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ που βρίσκεται στην οδό ΤΡΟΥΛΟΣ περιοχή ΤΡΟΥΛΟΣτου Δήμου Σκιάθου, σύμφωνα με την εισήγηση του γραφείου καταστημάτων (φάκελος πλήρης δικαιολογητικών)

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή