ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                ΣΚΙΑΘΟΣ 7 Ιούνιος 2011

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4372

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                   ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 259

ΦΑΚΕΛΟΣ 0596

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑΣ-ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ

 

1.  Έχοντας υπ'όψιν:

α. Τις διατάξεις του άρθρου 80 και 81 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ  

 231Α/2006) "Κύρωση του Κώδικα  Δήμων και Κοινοτήτων"

β. Τις διατάξεις των άρθρων 24, 114, του Π.Δ. 410/95 (ΦΕΚ

231Α/1995)

γ. Την αριθμ. 2946/30-05-2011 σύμφωνη γνώμη (γνωμάτευση)

της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας.

                   δ. Τις διατάξεις της Α1β/8577/83 Υγειονομικής διάταξης και το άρθρο 80 του

                      Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/ΦΕΚ 114/2006) και της ΚΥΑ

                     10551/2007

                ε. Τις διατάξεις του Π.Δ. 180/79 (ΦΕΚ 46Α/1979) "Περί των ορών Λειτουργίας

                              καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και        κέντρων

                              διασκέδασης όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 231/89, 457/90, 282/98,

                              257/01, και 264/03.

ζ.Την υπ'αριθμ. 152/2011    Απόφαση του  Δημοτικού

        Συμβουλίου

στ. Την από 30/03/11  αίτηση του ΦΕΡΕΤΖΕΛΗΣ Ε.-

        ΑΝΤΩΝΙΤΣΑΣ Β.  Ο.Ε. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε     Άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑΣ-ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ του/της ΦΕΡΕΤΖΕΛΗ Ε.-ΑΝΤΩΝΙΤΣΑ Β.  Ο.Ε. που βρίσκεται στην οδό ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ περιοχή ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑτου Δήμου Σκιάθου, σύμφωνα με την εισήγηση του γραφείου καταστημάτων (φάκελος πλήρης δικαιολογητικών)

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή